Ontslag op staande voet en ziekte

avatar

Ontslag-staande-voet-ziekte-Advocaat-AmsterdamOntslag op staande voet en ziekte

Mag een werknemer op staande voet worden ontslagen bij ziekte? Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geeft juridisch advies bij ontslag op staande voet. Rechtbank Assen heeft in kort geding op 19 februari 2013 bepaald dat een werknemer, die zich niet aan de voorschriften bij ziekte houdt, op staande voet mag worden ontslagen, ondanks de terughoudendheid die de Hoge Raad bij ontslag in geval van ziekte voorschrijft. Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geeft de jurisprudentie op dit onderwerp weer,

Controle bij ziekteverzuim

De Hoge Raad heeft op 8 oktober 2004 (JAR 2004, 259; Vixia/Gerrits) aangegeven,

  • dat de enkele weigering van een werknemer de door de werkgever vastgestelde redelijke voorschriften omtrent controle bij ziekteverzuim na te leven
  • niet een dringende reden in de zin van art. 7:677 lid 1 oplevert,
  • maar dat dit niet uitsluit dat de niet-naleving van de bedoelde voorschriften gepaard gaat met andere feiten en omstandigheden die, in onderlinge samenhang, wél het oordeel wettigen dat een zodanige dringende reden aanwezig is.

De rechtbank vond dat wel sprake was van een dringende reden:

Regels voor ziekmelding

‘Er was sprake van een patroon gedurende meerdere jaren van herhaalde onjuiste ziekmeldingen (in het buitenland) en onterechte weigeringen van [eiser] om zijn werkzaamheden te verrichten. Dit heeft geleid tot meerdere disciplinaire maatregelen. [eiser] is daarbij herhaalde malen gewaarschuwd dat hij zich aan de regels dient te houden en hij is gewezen op de gevolgen wanneer hij dat niet doet. Desondanks houdt hij zich in dit geval wederom niet aan de regels voor ziekmelding en zorgt hij er niet voor dat hij bereikbaar is voor Alescon’.

Gevolgen van gedragingen

‘Daarbij neemt de kantonrechter in overweging dat Alescon blijkens het dossier veel geduld heeft gehad met [eiser]. Dat dit geduld op enig moment op raakt, valt te begrijpen. Dat het in de rede ligt dat [eiser] uiteindelijk zal moeten terugkeren bij Alescon als WSW-werkgever kan hieraan niet afdoen. Er komt een moment dat een werknemer de gevolgen van zijn gedragingen zal moeten ondervinden’.

Persoonlijke omstandigheden bij ontslag

‘De kantonrechter betrekt in zijn overwegingen dat bij [eiser] sprake is van een licht verstandelijke beperking. Dat deze van dien aard is, dat [eiser] de gevolgen van zijn daden niet kan overzien, is niet gesteld of gebleken. Ter comparitie heeft de kantonrechter die indruk ook niet van [eiser] gekregen. Ook de door [eiser] ter comparitie naar voren gebrachte persoonlijke omstandigheden leiden niet tot een ander oordeel. Zoals hierboven vermeld, heeft Alescon al veel geduld betracht. Ook van een kwetsbare persoon als [eiser] mag worden verwacht dat hij – na de nodige waarschuwingen – inziet dat hij zich aan de regels moet houden. Het feit dat hij terugvalt op bijstandsniveau heeft [eiser] dan ook aan zich zelf te wijten en hoefde voor Alescon geen reden te zijn een andere afweging te maken. Dit geldt ook met betrekking tot de wijze – gelet op alle incidenten – waarop [eiser] het diensverband heeft vervuld. Al het voorgaande leidt tot de slotsom dat de kantonrechter de vorderingen van [eiser] zal afwijzen’.

Contact met advocaat in Amsterdam bij ontslag op staande voet en ziekte

Ontslag-staande-voet-ziekte-Advocaat-AmsterdamNeem voor meer informatie en juridisch advies over ontslag op staande voet en ziekte contact op met onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam.

Call Now Button