Ontslag ongeldig na 6 dagen treuzelen

avatar

Ontslag op staande voet moet onverwijld

Bij ontslag moet volgens art. 7:677 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW) een werkgever de arbeidsovereenkomst ‘onverwijld’ opzeggen wegens een dringende reden Zo oordeelde Gerechtshof Amsterdam op 16 december 2014 dat een ontslag op staande voet na 6 dagen wachten, te laat is gegeven. De werknemer was in dienst bij de SVB en had bij de uitoefening van zijn functie het zogenaamde SUWI-net (een databank met inkomens- en andere persoonlijke gegevens van klanten van SVB) geraadpleegd voor privédoeleinden. Dat was in strijd met de gedragscode van de SVB. Tijdens een gesprek op 28 april 2014 is aan de werknemer meegedeeld dat hij driemaal het SUWI-net oneigenlijk heeft gebruikt. Op 8 mei 2014 werd hem meegedeeld dat hij gegevens van 20 “bekende Nederlanders” had ingezien en van twee personen in de privésfeer. Daarop is de werknemer is geschorst tot 16 mei 2014. Op 15 mei 2014 heeft de werknemer zijn excuses aangeboden. Bij brief van 22 mei 2014 heeft SVB de werknemer op staande voet ontslagen.

Dringende reden

Hoewel het Hof oordeelde dat er op zich een dringende reden was voor het ontslag, omdat de burger erop moet kunnen vertrouwen dat zijn gegevens veilig zijn bij SVB, was het ontslag niet snel genoeg ter hand genomen. Vanaf 8 mei 2014 was SVB volledig op de hoogte van de misdragingen. Een ontslag op staande voet per 16 mei 2014, toen de schorsing van de werknemer afliep, had voor de hand gelegen, ook omdat de schriftelijke reactie van de werknemer niets toevoegde. Het ontslag van 22 mei 2014 is daarmee niet onverwijld geschied en nietig.

Onverwijld: wachttijd van 2 dagen te lang

Rechtbank Overijssel vond op 25 november 2013 een wachttijd van 2 dagen al te lang:

‘Nu deze feiten en omstandigheden klaarblijkelijk al op 16 oktober 2013 bekend waren bij Service2Media en [eiser] hiermee tijdens het gesprek is geconfronteerd is het onacceptabel dat [eiser] pas op 18 oktober 2013 op staande voet is ontslagen. De voorzieningenrechter is van oordeel dat Service2Media hiermee niet heeft voldaan aan het vereiste dat het ontslag onverwijld dient te worden gegeven’.

Ontslag op staande voet is een vergaande maatregel. Dat kan alleen standhouden als aan alle wettelijke vereisten wordt voldaan, ook die van ‘onverwijldheid’.

Call Now Button