Ontslag op staande voet geven in Amsterdam

Advocaat ontslag op staande voet Amsterdamontslag staande voet Amsterdam Advocaat arbeidsrecht ontslagrecht

Advies bij ontslag op staande voet geven in Amsterdam

Als advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht te Amsterdam geven wij advies en rechtshulp aan werkgevers en werknemers bij het geven van ontslag op staande voet. Door ontslag op staande voet eindigt een arbeidscontract met onmiddellijke ingang. Een ontslag moet aan bepaalde voorwaarden en criteria voldoen, wil het standhouden als de werknemer het ontslag gaat aanvechten. De werknemer krijgt geen WW uitkering bij opzegging op staande voet.

Diefstal of werkweigering

Een werkgever mag alleen ontslag op staande voet geven als daar een goede dringende reden voor is.

Daar valt ook een dringende reden onder, zoals diefstal of werkweigering. Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam treedt regelmatig voor werkgevers en werknemers op bij procedures wegens ontslag op staande voet.

Dringende redenen bij ontslag geven

Voor de werkgever geldt als dringende reden lid 1 van artikel 7:677 BW:

‘zodanige daden, eigenschappen of gedragingen van de werknemer, die tengevolge hebben dat van de werkgever redelijkerwijze niet kan gevergd worden de arbeidsovereenkomst te laten voortduren’ (art 7:678BW).

Omstandigheden van het geval

Ook al is aan de voorwaarden voldaan, dan nog mag men soms geen ontslag geven.

Het is aan de rechter in Amsterdam om dat alles -achteraf- te wegen. Als omstandigheden die meewegen kunnen worden genoemd:

 • de aard en de ernst van de gedraging;
 • de duur van de arbeidsovereenkomst;
 • de wijze waarop de werknemer aan de dienstbetrekking invulling heeft gegeven;
 • de persoonlijke omstandigheden van de werknemer, zoals zijn leeftijd en de gevolgen die een ontslag op staande voet voor hem zouden hebben.

Eisen aan ontslag op staande voet

Voor succesvol ontslag geven gelden de volgende eisen:

 • Er moet sprake zijn van een -voldoende- dringende reden (zie boven);
 • Deze dringende reden moet de werknemer medegedeeld worden zodat de werknemer weet wat hem wordt verweten en zich tegen het ontslag kan verweren;
 • Het ontslag op staande voet moet onverwijld gegeven worden. Er is wel enige ruimte voor het uitvoeren van onderzoek of het inwinnen van advies, maar deze is beperkt.

Vernietigen van ontslag door advocaat in Amsterdam

Als niet aan alle voorwaarden is voldaan, is de opzegging op staande voet vernietigbaar. Als de werknemer dit -op goede gronden- binnen 2 maanden na de dag waarop het contract door ontslag op staande voet is geëindigd bij de kantonrechter te Amsterdam inroept, blijft de arbeidsovereenkomst in stand. Ook kan aan de werkgever bij een onterecht ontslag op staande voet een billijke vergoeding worden opgelegd. Is men het niet eens met de uitspraak van de kantonrechter dan kan onze advocaat ontslagrecht in Amsterdam namens u hoger beroep instellen.

Kort geding vordering tot doorbetaling van het salaris

Tevens kan de werknemer in kort geding een vordering tot doorbetaling van het salaris instellen en eventueel achterstallig loon vorderen. Ook kan de rechter de werkgever veroordelen om de werknemer toe te laten tot de werkzaamheden. Onze advocaat ontslagrecht in Amsterdam kan u hierover adviseren.

Ontslag bij ziekte en controlevoorschriften

Of je ontslag op staande voet mag geven bij een zieke werknemer, die zich niet aan de controlevoorschriften houdt, is discutabel. De Hoge Raad heeft in het Vixia Gerrits-arrest in 2004 geoordeeld dat de ‘enkele weigering van de werknemer om de controlevoorschriften bij ziekteverzuim na te leven’, onvoldoende reden is voor ontslag op staande voet. Dat neemt niet weg, dat in combinatie met andere (bijzondere) omstandigheden, wellicht alsnog een dringende reden kan worden aangenomen.

Ontslagbrief

Wij adviseren om een ontslag op staande voet grondig voor te bereiden. Ook de ontslagbrief moet juist en volledig zijn. Dit kan achteraf niet met nieuwe argumenten worden aangevuld. Niet altijd is duidelijkheid of de arbeidsovereenkomst door het ontslag wel rechtsgeldig is geëindigd. Later kan blijken dat de werkgever alsnog loon moet betalen en/of de medewerker te werk moet stellen. Onze advocaat ontslagrecht in Amsterdam kan u behulpzaam zijn bij het opstellen van de ontslagbrief.

Voor zover vereist

Om dit risico te vermijden adviseren wij om na de opzegging ‘ontbinding voor zover vereist’ bij de kantonrechter te verzoeken. Uiteraard geldt dat er voldoende redenen moeten zijn om dit te rechtvaardigen. Als dit wordt toegewezen dan vindt beëindiging van de arbeidsovereenkomst alsnog plaats. Een mogelijke loonvordering van de medewerker wordt dan alleen toegewezen tot aan het tijdstip van deze ontbinding, als tenminste vast staat dat de arbeidsovereenkomst niet al door het ontslag op staande voet is geëindigd. uiteraard kan onze advocaat ontslagrecht in Amsterdam u hierbij behulpzaam zijn.

Nieuw recht: onverwijld en gefixeerde schadevergoeding

Sinds 1 juli 2015 gelden de volgende wijzigingen bij onmiddellijke opzegging:

 • De dringende reden moet ‘onverwijld’ (was: ‘gelijktijdig met het ontslag’) worden medegedeeld, dus zo spoedig mogelijk na het ontslag.
 • Het buitengerechtelijke vernietigen van de opzegging door middel van een brief is niet meer mogelijk. Ontslag kan alleen op verzoek door de kantonrechter worden vernietigd. Dat verzoek moet uiterlijk binnen 2 maanden na het ontslag zijn ingediend. Laat men dit na, dan is het ontslag rechtsgeldig.
 • Het is niet meer mogelijk om ‘daadwerkelijk geleden schade’ te vorderen, alleen de ‘gefixeerde schadevergoeding’, d.w.z. het loon over de termijn dat de arbeidsovereenkomst had behoren voort te duren, of de termijn dat de arbeidsovereenkomst had voortgeduurd bij het in acht nemen van de juiste opzegtermijn. Daarnaast kan de schade die verband houdt met de reden voor ontslag, bijvoorbeeld diefstal van een geldsom, worden verhaald op de werknemer.
 • Tegen de beslissing op het verzoek om vernietiging van de opzegging en tegen een ‘ontbindingsverzoek voor zover vereist’ staat hoger beroep en cassatie open.

Ontslag op staande voet AmsterdamAdvies van advocaat ontslagrecht in Amsterdam over ontslag op staande voet

Bij ontslag op staande voet moet er snel gehandeld worden door zowel werkgever als werknemer. Neem tijdig contact op met onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam mr. P.Chr. Snijders in geval van (dreigend) ontslag op staande voet.

 

Call Now Button