Ontslagen op staande voet? Juridisch advies en bezwaar bij (dreigend) conflict op het werk

avatar

Op staande voet ontslagen na een conflict op het werk

Ontslagen op staande voet? Advies en bezwaar bij conflict Amsterdam

Ontslagen op staande voet: hulp van een advocaat in Amsterdam bij arbeidsconflict

Ontslagen op staande voet of wordt er gedreigd met ontslag? Wij geven als advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam rechtshulp aan werkgevers en werknemers bij een (dreigend) ontslag. Als een medewerker is ontslagen op staande voet wegens een conflict op het werk, bijvoorbeeld met een leidinggevende, eindigt een arbeidscontract onmiddellijk. Deze vorm van ontslagen worden moet daarom aan strenge voorwaarden en criteria voldoen, wil het standhouden. De werknemer kan dit met hulp van een advocaat aanvechten. De werknemer krijgt geen WW uitkering bij opzegging op staande voet. Ontslagen worden op staande voet bij een arbeidsconflict mag daarom alleen als de werkgever daar een goede, dringende reden voor heeft.

Een reden voor ontslag is ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer bij een conflict op het werk, zoals:

 • diefstal
 • fraude of
 • werkweigering.

Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam treedt voor werkgevers en werknemers op bij opzegging op staande voet of bij dreigend ontslag. Wij geven advies en procederen in geval van (dreigend) ontslag door een conflict (met een leidinggevende) op het werk.

staande voet ontslag Amsterdam Dringende redenen voor (dreigend) ontslag bij een conflict op het werk

Ontslag kan worden aangezegd wegens een dringende reden (omschreven in lid 1 van artikel 7:677 BW):

‘zodanige daden, eigenschappen of gedragingen van de werknemer, die tengevolge hebben dat van de werkgever redelijkerwijze niet kan gevergd worden de arbeidsovereenkomst te laten voortduren’ (art 7:678BW). De wet noemt als voorbeeld:

 • valse of vervalste getuigschriften, of opzettelijk valse inlichtingen over de manier waarop zijn vorige arbeidsovereenkomst is geeindigd,
 • wanneer hij in ernstige mate de bekwaamheid of geschiktheid mist,
 • wanneer hij ondanks waarschuwing zich schuldig maakt aan dronkenschap of ander liederlijk gedrag,
 • wanneer hij zich schuldig maakt aan diefstal, verduistering, bedrog of andere misdrijven,
 • wanneer hij de werkgever, diens familieleden of huisgenoten, of zijn medewerkers mishandelt, grovelijk beledigt of op ernstige wijze bedreigt,
 • wanneer hij de werkgever, diens familieleden of huisgenoten, of zijn medewerknemers verleidt of tracht te verleiden tot handelingen, strijdig met de wet of de goede zeden,
 • wanneer hij opzettelijk, of ondanks waarschuwing roekeloos, eigendom van de werkgever beschadigt of aan ernstig gevaar blootstelt,
 • wanneer hij opzettelijk of ondanks waarschuwing roekeloos, zich zelf of anderen aan ernstig gevaar blootstelt,
 • wanneer hij bijzonderheden aangaande de huishouding of het bedrijf van de werkgever, die hij behoorde geheim te houden bekendmaakt,
 • wanneer hij hardnekkig weigert te voldoen aan redelijke bevelen of opdrachten, hem door of namens de werkgever verstrekt,
 • wanneer hij op andere wijze grovelijk de plichten veronachtzaamt, die de arbeidsovereenkomst hem oplegt,
 • wanneer hij door opzet of roekeloosheid buiten staat geraakt of blijft de bedongen arbeid te verrichten.

staande voet ontslag Amsterdam Omstandigheden van het geval bij een arbeidsconflict

Uiteraard zijn dit alles voorbeelden en zijn er tal van andere gevallen van conflicten op het werk waardoor ontslag aangezegd wordt. Maar ook al is aan alle voorwaarden voldaan, dan nog kunnen de omstandigheden mee brengen dat beëindiging van de arbeidsovereenkomst onjuist is.

Anderzijds kunnen er omstandigheden zijn die hier boven niet zijn genoemd, die wel voldoende zijn voor ontslag op staande voet. De opzegging kan rechtsgeldig zijn, ook al heeft het vergaande gevolgen voor de werknemer. Het is aan de rechter om dat alles -achteraf- te beoordelen. Als omstandigheden die meewegen worden genoemd:

 • de aard en de ernst van de gedraging;
 • de duur van de arbeidsovereenkomst;
 • de wijze waarop de werknemer aan de dienstbetrekking invulling heeft gegeven;
 • de persoonlijke omstandigheden van de werknemer, zoals zijn leeftijd en de gevolgen die een ontslag op staande voet voor hem zouden hebben.

Onze advocaten ontslagrecht in Amsterdam hebben veel ervaring met (aanvechten van) ontslag bij de kantonrechter en zijn op de hoogte van alle factoren die een rol spelen bij de beoordeling door de kantonrechter.

Eisen aan ontslag op staande voet

Voor een succesvol aangezegd ontslag gelden de volgende eisen:

 • Er moet sprake zijn van een -voldoende- dringende reden (zie boven);
 • Deze dringende reden moet de werknemer medegedeeld worden zodat de werknemer weet wat hem wordt verweten en zich tegen het ontslag kan verweren;
 • Het ontslag op staande voet moet onverwijld gegeven worden. Er is wel enige ruimte voor het uitvoeren van onderzoek of het inwinnen van advies, maar deze is beperkt.

staande voet ontslag Amsterdam Vernietigen van ontslag door advocaat in Amsterdam: advies en bezwaar bij conflict

Als niet aan alle voorwaarden is voldaan, is de opzegging op staande voet ongeldig. Als de werknemer dit -op goede gronden- binnen 2 maanden na de dag waarop het contract door ontslag op staande voet is geëindigd bij de kantonrechter inroept, blijft de arbeidsovereenkomst in stand. Ook kan aan de werkgever bij een onterecht ontslag op staande voet een billijke vergoeding worden opgelegd. Is men het niet eens met de uitspraak van de kantonrechter dan kunnen beide partijen hiertegen in hoger beroep gaan. Onze advocaat ontslagrecht in Amsterdam kan namens u hoger beroep instellen.

Kantonrechter bij ontslag

Tevens kan de advocaat van de werknemer doorbetaling van het salaris en achterstallig loon vorderen. Ook kan de rechter de werkgever veroordelen om de werknemer toe te laten tot de werkzaamheden. Onze advocaat ontslagrecht in Amsterdam kan u hierover voorlichten.

staande voet ontslag Amsterdam conflict op het werkOntslagen op staande voet bij ziekte

Of ontslag op staande voet mogelijk is bij een zieke werknemer, die zich niet aan de controlevoorschriften houdt, is discutabel. De Hoge Raad heeft in het Vixia Gerrits-arrest in 2004 geoordeeld dat de ‘enkele weigering van de werknemer om de controlevoorschriften bij ziekteverzuim na te leven’, onvoldoende reden is voor ontslag op staande voet. Dat neemt niet weg, dat in combinatie met andere (bijzondere) omstandigheden, wellicht alsnog een dringende reden kan worden aangenomen.

Het is aan te bevelen om een ontslag op staande voet bij conflict op het werk grondig voor te bereiden. Ook de ontslagbrief moet juist en volledig zijn. Dit kan achteraf niet met nieuwe argumenten worden aangevuld. Niet altijd is duidelijkheid of de arbeidsovereenkomst door het ontslag wel rechtsgeldig is geëindigd. Later kan blijken dat de werkgever alsnog loon moet betalen en/of de medewerker te werk moet stellen. Onze advocaat ontslagrecht in Amsterdam kan u behulpzaam zijn bij het opstellen van de ontslagbrief in geval van een conflict op het werk.

Ontslag voor zover vereist

Om dit risico te vermijden doet de werkgever er goed aan om na de opzegging ‘ontbinding voor zover vereist’ bij de kantonrechter te verzoeken. Uiteraard geldt dat er voldoende redenen moeten zijn om dit te rechtvaardigen. Als dit wordt toegewezen dan vindt beëindiging van de arbeidsovereenkomst alsnog plaats. Een mogelijke loonvordering van de medewerker wordt dan alleen toegewezen tot aan het tijdstip van deze ontbinding, als tenminste vast staat dat de arbeidsovereenkomst niet al door het ontslag op staande voet is geëindigd. uiteraard kan onze advocaat ontslagrecht in Amsterdam u hierbij behulpzaam zijn.

Nieuw recht sinds 2015 (WWZ)

Sinds 1 juli 2015 gelden de volgende wijzigingen bij onmiddellijke opzegging:

 • De dringende reden moet ‘onverwijld’ (was: ‘gelijktijdig met het ontslag’) worden medegedeeld, dus zo spoedig mogelijk na het ontslag.
 • Vernietigen van de opzegging met een brief is niet mogelijk. Ontslag kan alleen op verzoek door de kantonrechter worden vernietigd. Dat verzoek moet uiterlijk binnen 2 maanden na het ontslag zijn ingediend. Laat men dit na, dan is het ontslag rechtsgeldig.
 • Het is niet meer mogelijk om ‘daadwerkelijk geleden schade’ namens de werkgever te vorderen, alleen de ‘gefixeerde schadevergoeding’, d.w.z. het loon over de termijn dat de arbeidsovereenkomst had behoren voort te duren, of de termijn dat de arbeidsovereenkomst had voortgeduurd bij het in acht nemen van de juiste opzegtermijn. Daarnaast kan de schade die verband houdt met de reden voor ontslag, bijvoorbeeld diefstal van een geldsom, worden verhaald op de werknemer.
 • Tegen de beslissing op het verzoek om vernietiging van de opzegging en tegen een ‘ontbindingsverzoek voor zover vereist’ staat hoger beroep en cassatie open.

staande voet ontslag Amsterdam Op staande voet ontslagen of dreigend conflict op het werk? Contact met advocaat ontslagrecht in Amsterdam voor advies en bezwaar

Bij ontslag op staande voet moet er snel gehandeld worden door zowel werkgever als werknemer. Neem tijdig contact op met onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam mr. P.Chr. Snijders in geval van (dreigend) ontslag op staande voet voor advies bij een ernstig conflict op het werk.

[ratings]

Call Now Button