Ontslag op staande voet advocaat regio Almere

avatar

Advocaat ontslag op staande voet regio AlmereAdvocaat ontslag staande voet Almere

Ontslag op staande voet Almere: advocaat arbeidsrecht voor rechtshulp en juridisch advies

Ontslagen op staande voet in Almere? Als advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geven wij direct rechtshulp en juridisch advies bij ontslag op staande voet in regio Almere. Er zijn veel regels over ontslag krijgen op staande voet. Door staande voet ontslag eindigt een arbeidscontract met onmiddellijke ingang, bijvoorbeeld na een schorsing of bij diefstal. Vaak gebeurt dat in een gesprek met daarna een ontslagbrief.

Bel nu een advocaat arbeidsrecht: 020 – 522 1999  

Dit ontslag moet aan strenge voorwaarden en criteria voldoen, wil het standhouden als de werknemer het ontslag in een procedure bij de kantonrechter gaat aanvechten. Dit aanvechten of laten vernietigen door de rechter moet snel gebeuren, binnen een termijn van 2 maanden na de opzegging door een jurist. Onze advocaat ontslagrecht is specialist in ontslag op staande voet en adviseert zowel werkgevers als werknemers. Wij zijn op de hoogte van de actuele jurisprudentie. Een afspraak op korte termijn is bij ons altijd mogelijk.

Ontslag op staande voet Almere: rechtshulp en juridisch adviesOntslag op staande voet regio Almere: recht op WW

De gevolgen in Almere zijn ernstig: een werknemer krijgt van het UWV geen WW uitkering bij opzegging op staande voet. Een werkgever mag daarom alleen ontslaan op staande voet als daar een goede dringende reden en een redelijke grond voor is. Een redelijke grond voor ontslag is een opzegging wegens:

 • ernstig verwijtbaar handelen
 • of nalaten van de werknemer.

Daar valt bijvoorbeeld ook een dringende reden onder, zoals diefstal, verduistering op het werk of herhaalde werkweigering. Dat alles kan ook bij ziekte.

Eisen aan opzegging

Voor een ontslag op staande voet gelden de volgende eisen:

 • Er moet sprake zijn van een -voldoende- dringende reden;
 • Deze dringende reden moet de werknemer medegedeeld worden zodat de werknemer weet wat hem wordt verweten en zich tegen het ontslag kan verweren;
 • Het ontslag op staande voet moet onverwijld gegeven worden. Er is weliswaar enige ruimte voor het uitvoeren van onderzoek of het inwinnen van advies, maar deze ruimte is beperkt.

Dringende redenen voor staande voet AlmereDringende redenen voor opzegging op staande voet

Onze advocaat ontslagrecht in regio Amsterdam geeft juridisch advies en voert procedures over opzegging in Almere. Voor de werkgever geldt als dringende reden hetgeen staat bepaald in lid 1 van artikel 7:677 BW. Dit betreft een opsomming van voorbeelden die in de wet zijn genoemd. Sommige daarvan zijn inmiddels gedateerd. Het gaat hier om ‘zodanige daden, eigenschappen of gedragingen van de werknemer, die tengevolge hebben dat van de werkgever redelijkerwijze niet kan gevergd worden de arbeidsovereenkomst te laten voortduren’ (art 7:678 BW). De wet noemt -niet uitputtend- als voorbeelden:

 • tonen van valse of vervalste getuigschriften, of opzettelijk valse inlichtingen geven omtrent de wijze waarop de vorige arbeidsovereenkomst is geeindigd,
 • in ernstige mate de bekwaamheid of geschiktheid missen,
 • ondanks waarschuwing dronkenschap of ander liederlijk gedrag,
 • diefstal, verduistering, bedrog of andere misdrijven, waardoor hij het vertrouwen van de werkgever onwaardig wordt,
 • mishandeling, grovelijk beledigen of op ernstige wijze bedreigen,
 • verleiden tot handelingen, strijdig met de wet of de goede zeden,
 • opzettelijk, of ondanks waarschuwing roekeloos, eigendom van de werkgever beschadigen of (anderen) aan ernstig gevaar blootstellen,
 • bijzonderheden aangaande de huishouding of het bedrijf van de werkgever, die hij behoorde geheim te houden bekendmaken,
 • weigeren te voldoen aan redelijke bevelen of opdrachten,
 • grovelijk de plichten veronachtzamen,
 • wanneer hij door opzet of roekeloosheid buiten staat geraakt of blijft de bedongen arbeid te verrichten.

Omstandigheden van het geval ontslag AlmereOmstandigheden van het geval

Ook al is aan een van de voorwaarden voldaan, dan nog kunnen de concrete omstandigheden van het geval met zich mee dat er onvoldoende grond is voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Anderzijds kunnen er echter omstandigheden zijn die hier boven niet zijn genoemd, die wel voldoende zijn voor ontslag op staande voet. De opzegging kan rechtsgeldig zijn, ook al heeft het vergaande gevolgen voor de werknemer. Onze advocaat in Amsterdam kan het ontslag voorleggen aan de rechter. Het is vervolgens aan de rechter om dat alles -achteraf- te wegen. Als omstandigheden die meewegen kunnen bijvoorbeeld worden genoemd:

 • de aard en de ernst van de gedraging;
 • de duur van de arbeidsovereenkomst;
 • de wijze waarop de werknemer aan de dienstbetrekking invulling heeft gegeven;
 • de persoonlijke omstandigheden van de werknemer, zoals zijn leeftijd en de gevolgen die een ontslag op staande voet voor hem zouden hebben.

Vernietigen van ontslag door advocaat in AlmereVernietigen van opzegging in Almere door advocaat in Amsterdam

Als niet aan alle voorwaarden is voldaan, is de opzegging op staande voet vernietigbaar. Als de advocaat van de werknemer dit -op goede gronden- binnen 2 maanden na de dag waarop het contract door ontslag op staande voet is geëindigd bij de kantonrechter inroept, blijft de arbeidsovereenkomst in stand. Ook kan aan de werkgever bij een onterecht ontslag op staande voet een billijke vergoeding worden opgelegd als hij na het ontslag niet meer in dienst wil.

Hoger beroep

Is men het niet eens met de uitspraak van de kantonrechter in Almere dan kunnen beide partijen hiertegen in hoger beroep gaan. Onze advocaat ontslagrecht in Amsterdam kan namens u hoger beroep instellen.

Doorbetaling salaris en wedertewerkstelling

Tevens kan de werknemer via een advocaat in dezelfde procedure een verzoek tot doorbetaling van het salaris instellen en  achterstallig loon vorderen. Ook kan de rechter de werkgever veroordelen om de werknemer op straffen een dwangsom toe te laten tot de werkzaamheden. Onze advocaat ontslagrecht in Amsterdam kan u hierover voorlichten.

Ontslag bij ziekte

Of opzegging op staande voet mogelijk is bij een zieke werknemer, die zich niet aan de controlevoorschriften houdt, is discutabel. De Hoge Raad heeft in het Vixia Gerrits-arrest in 2004 geoordeeld dat de ‘enkele weigering van de werknemer om de controlevoorschriften bij ziekteverzuim na te leven’, onvoldoende reden is voor opzegging op staande voet. Dat neemt niet weg, dat in combinatie met andere (bijzondere) omstandigheden, wellicht alsnog een dringende reden kan worden aangenomen.

Voorbereiden opzegging

staande voet ontslag Almere
Het is aan te bevelen om een opzegging op staande voet grondig voor te bereiden. Ook de ontslagbrief moet juist en volledig zijn. Dit kan achteraf niet met nieuwe argumenten worden aangevuld. Niet altijd is duidelijkheid of de arbeidsovereenkomst door het ontslag wel rechtsgeldig is geëindigd. Later kan blijken dat de werkgever alsnog loon moet betalen en/of de medewerker te werk moet stellen. Onze advocaat ontslagrecht in Amsterdam kan u behulpzaam zijn bij het opstellen van de ontslagbrief.

Verzoek voor zover vereist: ontbinden arbeidscontract bij de kantonrechter

Om dit risico te vermijden doet de werkgever er goed aan om na de opzegging ‘ontbinding voor zover vereist’ middels een advocaat bij de kantonrechter te verzoeken. Dan kan de kantonrechter voor alle veiligheid de arbeidsovereenkomst beëindigen. Her risico is dan te overzien. Uiteraard geldt dat er voldoende redenen moeten zijn om dit te rechtvaardigen. Als dit wordt toegewezen dan vindt beëindiging van de arbeidsovereenkomst alsnog plaats. Een mogelijke loonvordering van de medewerker wordt dan alleen toegewezen tot aan het tijdstip van deze ontbinding, als tenminste vast staat dat de arbeidsovereenkomst niet al door opzegging op staande voet is geëindigd. uiteraard kan onze advocaat ontslagrecht in Amsterdam u hierbij behulpzaam zijn.

Vaststellingsovereenkomst sluiten na ontslag op staande voet

In veel gevallen beslist een werkgever na opzegging op staande voet om het ontslag in te trekken of terug te draaien door alsnog een ontslag met wederzijds goedvinden (vaststellingsovereenkomst) te regelen. Het voordeel hiervan is dat er meteen duidelijkheid is, en partijen geen procedure bij de kantonrechter over de opzegging hoeven te voeren. Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam is specialist vaststellingsovereenkomst.

ontslag op staande voet advocaat Almere Contact met advocaat over ontslag op staande voet

Bij ontslag op staande voet moet er snel gehandeld worden door zowel werkgever als werknemer. Er zijn veel regels over ontslag op staande voet. Neem tijdig contact op met onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam mr. P.Chr. Snijders in geval van (dreigend) ontslag op staande voet.

Call Now Button