Ontslag op staande voet aanvechten

avatar

Advocaat voor aanvechten van ontslag op staande voet Advocaat ontslag staande voet aanvechten terugdraaien juridisch loket advies

Ontslag op staande voet aanvechten: advocaat regio Amsterdam voor rechtshulp en juridisch advies

Bent u ontslagen op staande voet en wilt u een ongeldig ontslag vanwege de gevolgen aanvechten of terug laten draaien? Of wilt u schadevergoeding? Als advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in regio Amsterdam geven onze specialisten ontslagrecht direct rechtshulp, juridisch advies en informatie bij het aanvechten van ontslag op staande voet.

Bij ontslag op staande voet eindigt een arbeidscontract onmiddellijk, bijvoorbeeld na een schorsing of bij diefstal. Vaak gebeurt dat met een ontslagbrief. U bent meteen uw baan en inkomen kwijt dus moet u snel handelen. Alleen een rechter kan een onterecht gegeven ontslag op staande voet vernietigen. Onze gespecialiseerde arbeidsrecht juristen controleren voor u of het ontslag aan de voorwaarden en criteria voldoet, om te beoordelen of het ontslag zal standhouden als we het ontslag voor u in een procedure bij de kantonrechter gaan aanvechten.

Ontslag aanvechten in een procedure, binnen welke termijn?

Dit aanvechten of laten vernietigen door de rechter middels een verzoekschrift moet op korte termijn, binnen 2 maanden, gebeuren. Dat is een vervaltermijn: te laat is te laat in deze procedure. Onze advocaat ontslagrecht is specialist in het aanvechten van ontslag op staande voet. Deze adviseert zowel werkgevers als werknemers. Wij kunnen snel schakelen, dus bel ons zodra u bent ontslagen of dreigt te worden ontslagen. Woont u in de buurt van Amsterdam dan maken we snel een afspraak voor u op ons advocatenkantoor. 

Ontslag op staande voet aanvechten rechtshulp en juridisch adviesOntslagen op staande voet: geen recht op WW

Een werknemer krijgt van het UWV geen WW uitkering bij opzegging op staande voet, omdat u verwijtbaar werkloos bent. Een werkgever mag daarom volgens de regels van de wet (ontslagrecht) alleen ontslaan op staande voet als daar een dringende reden voor is.

Wat is een dringende reden bij ontslag op staande voet?

De wet noemt een aantal voorbeelden. Denk aan diefstal, verduistering op het werk of herhaalde werkweigering na een waarschuwing. Als u dus besluit om het ontslag aan te laten vechten of terug te laten draaien door een advocaat dan toetst de kantonrechter het volgende:

  • Er moet sprake zijn van een -voldoende- dringende reden;
  • Deze dringende reden moet de werknemer medegedeeld worden;
  • Het ontslag op staande voet moet onverwijld dus zo snel mogelijk gegeven worden.

Omstandigheden van het geval ontslag verzoekschrift expert specialist advocaatOpgelet: alle omstandigheden van het geval wegen mee!

Ook al is aan een van de voorwaarden voldaan, dan nog kan het zijn dat de concrete omstandigheden van het geval er voor zorgen dat er onvoldoende grond is voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Ontslag heeft immers vergaande gevolgen voor de werknemer. Onze ontslagadvocaat in Amsterdam kan het ontslag om deze reden met een gemotiveerd verzoekschrift aanvechten bij de rechter. Het is dan aan de rechter om alle omstandigheden, waaronder de gevolgen van het ontslag, mee te wegen. Omstandigheden die meewegen zijn bijvoorbeeld:

  • de aard en de ernst van de gedraging;
  • de duur van de arbeidsovereenkomst;
  • de wijze waarop de werknemer heeft gefunctioneerd;
  • persoonlijke omstandigheden zoals de leeftijd en de gevolgen van de opzegging op staande voet.

Vernietigen van ontslag door de beste Advocaat in Amsterdam op toevoeging Vernietigen van ontslag door een advocaat arbeidsrecht

Als niet aan alle voorwaarden is voldaan, dan vernietigt de rechter in de procedure een ongeldig ontslag. Is de rechter het met u eens, dan blijft de arbeidsovereenkomst in stand.

Aanspraak maken op een billijke schadevergoeding bij terugdraaien onterecht ontslag

Soms wil een ontslagen werknemer echter ondanks een onterecht ontslag niet verder bij deze werkgever, maar wel financieel gecompenseerd worden bij een onterecht gegeven ontslag op staande voet. Dan zullen onze advocaten de kantonrechter vragen om een billijke vergoeding op te leggen als schadevergoeding. Daarnaast zullen onze ontslagspecialisten aanspraak maken op de gefixeerde schadevergoeding, een bedrag gelijk aan de opzegtermijn die de werkgever in acht had moeten nemen. Tevens kan de wettelijke transitievergoeding worden gevraagd, Ook deze verzoeken om schadevergoeding moeten liefst binnen 2 maanden zijn ingediend.

Alle reden dus om een ontslagspecialist in Amsterdam te bellen voor een snel advies over het aanvechten van een ongeldig ontslag.

Procedure hoger beroep bij ontslag

Is men het niet eens met de uitspraak van de kantonrechter over een ongeldig ontslag dan kunnen beide partijen hiertegen in hoger beroep gaan. Onze gespecialiseerde advocaten ontslagrecht in Amsterdam mogen hoger beroep instellen (een jurist mag dat niet) en hebben daar veel ervaring mee.

Doorbetaling salaris en wedertewerkstelling

Als u bent ontslagen dan kunnen onze experts een verzoek tot doorbetaling van het salaris indienen en achterstallig loon vorderen, met de wettelijke verhoging. Die kan oplopen tot 50%. Ook kunnen onze advocaten de rechter vragen om de werkgever te veroordelen om de werknemer op straffe een dwangsom toe te laten tot de werkzaamheden.

Opzegging bij ziekte is mogelijk

Soms is ontslag op staande voet ook mogelijk bij een zieke werknemer, als een werknemer  zich bijvoorbeeld niet aan de controlevoorschriften houdt. Meestal moeten dan wel andere (bijzondere) omstandigheden meespelen.

Voorbereiden opzegging

staande voet ontslag terugdraaien tips voorbeeld
Een ontslagbrief moet juist en volledig zijn. Dit mag een werkgever achteraf niet met nieuwe argumenten aanvullen. Laat u zich hierover voorlichten door onze advocaat ontslagrecht in Amsterdam.

Verzoek voor zover vereist: ontbinden arbeidscontract bij de kantonrechter

Om elk risico te vermijden dienen veel werkgevers na ontslag een verzoek tot  ‘ontbinding voor zover vereist’ bij de kantonrechter in. Dan kan de kantonrechter de arbeidsovereenkomst alsnog op een latere datum beëindigen als het ontslag onterecht blijkt en geen stand houdt. Uiteraard moeten er voldoende ontslagredenen zijn om de ontbinding te rechtvaardigen.

Vaststellingsovereenkomst na ontslag op staande voet

In veel gevallen wil een werkgever na een brief van een advocaat die het ontslag aanvecht het ontslag nog wel intrekken of terugdraaien door alsnog een ontslag met wederzijds goedvinden (vaststellingsovereenkomst) te regelen. Dat heet ook wel een schikking of ontslag met wederzijds goedvinden. Het voordeel van een beëindigingsovereenkost bij ontslag is dat er meteen duidelijkheid is, en partijen geen procedure bij de kantonrechter over de opzegging hoeven te voeren. Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam is specialist in vaststellingsovereenkomsten.

ontslag op staande voet advocaat advies Juridisch Loket Contact met ontslag advocaat in regio Amsterdam voor vragen over ontslag op staande voet

Om ontslag op staande voet aan te kunnen vechten moet u snel handelen. Twijfelt u over de vraag of het ontslag op staande voet terecht is gegeven? Neem meteen contact op met onze ervaren advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam mr. P.Chr. Snijders in geval van (dreigend) ontslag op staande voet.

 

Wat moet ik doen bij ontslag?

Teken niets, ga met niets akkoord maar neem contact op met een ervaren advocaat ontslagrecht. Zeg dat u op de zaak terugkomt. Ook kunt u aangeven dat dat u het niet eens bent met het ontslag.

Moet ik bezwaar maken tegen ontslag?

Het is verstandig om meteen na het ontslag bezwaar te maken, per aangetekende brief, e-mail of what’s app, en in de protestbrief aan te geven dat u zich ‘beschikbaar houdt voor de bedongen werkzaamheden’.

Wanneer moet ik bij ontslag een advocaat bellen?

U moet na ontslag zo snel mogelijk gespecialiseerde juridische hulp inschakelen. U heeft maar twee maanden de tijd om het ontslag aan te laten vechten bij de kantonrechter. Het beoordelen van uw zaak en het opstellen van een verzoekschrift kost enige tijd. Misschien moeten bepaalde zaken eerst bewezen worden. Een ontslagspecialist kan voor u nagaan of het ontslag op staande voet aan alle voorwaarden voldoet en met u alle kansen bespreken.

Heb ik bij ontslag op staande voet recht op WW?

In principe niet. Daarom is het zaak dat een ontslagspecialist tijdig een verzoekschrift voor u indient om het ontslag terug te draaien en/of onderhandelingen met de werkgever opstart. Alleen dan kunt u alsnog recht op een WW-uitkering krijgen.

Call Now Button
error: copyright WS Advocaten Amsterdam
advocaat amsterdam