Geen ontslag op staande voet voor handtastelijke werknemer

avatar

Ontslag door ongewenst gedrag op het werk en persoonlijke omstandigheden van de werknemer

Geen ontslag op staande voet voor handtastelijke werknemer amsterdamOnze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam heeft juridisch advies bij ontslag op staande voet. Rechtbank Amsterdam heeft op 1 mei 2018 beslist dat een werknemer die een andere werknemer onzedelijk heeft betast, niet mag worden ontslagen op staande voet. Ook het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst werd door de kantonrechter afgewezen.

Beledigende en kwetsende opmerkingen

De werknemer had zich tijdens een jaarlijkse kerstborrel misdragen. Hij zou tijdens de kerstborrel dronken zijn geweest en een collega meerdere malen hebben lastiggevallen met beledigende en kwetsende opmerkingen. Ook zou hij een andere collega hebben betast aan haar billen. Daar zou hij mee zijn doorgegaan hoewel zij hem vroeg daarmee te stoppen. Later heeft met werkgever ProRail een gesprek plaatsgevonden waarin werknemer zijn spijt heeft betuigd en excuses heeft gemaakt. Niettemin is de werknemer voor de duur van het interne onderzoek geschorst en op staande voet ontslagen.

Gedragingen werknemer

De kantonrechter oordeelde dat de gedragingen van werknemer ‘zeer laag bij de grond zijn’ en niet door de beugel kunnen. Echter niet was duidelijk of de werknemer, die lang in dienst was, was gewezen op de door de ‘Regeling Sanctionering’ geboden mogelijkheden om zich voorafgaand aan een sanctieoplegging juridisch te laten bijstaan en schriftelijk te reageren. Ook had de lastig gevallen collega van werknemer direct na het incident voorgesteld om eerst met werknemer zelf in gesprek te gaan, voordat vervolgstappen zouden worden genomen.

Geen eerdere overtredingen en ongewenst gedrag

Verder meende de kantonrechter dat ProRail geen rekening houdt met factoren zoals eerdere overtredingen, toerekenbaarheid en persoonlijke omstandigheden. Hoewel voldoende is komen vast te staan dat het handelen van werknemer onaanvaardbaar is, was niet gebleken van eerdere overtredingen en ongewenst gedrag. Van belang zijn ook zijn leeftijd (58 jaar), de duur van het dienstverband (bijna 40 jaar) en verstrekkende financiële gevolgen van het ontslag, zoals geen WW uitkering. Ook was niet gebleken dat ProRail een minder vergaande sanctie dan ontslag heeft overwogen.

Veilige werkomgeving en ongewenst gedrag

De kantonrechter bevestigt dat ProRail verplicht is haar werknemers een veilige werkomgeving te bieden en ongewenst gedrag te bestrijden. In dit geval was echter de eigen gedragscode niet gevolgd. Ook de stelling dat het ontslag op staande voet ‘past in de context van de huidige #MeToo-discussie’ achtte de kantonrechter onvoldoende.

Arbeidsrelatie niet duurzaam verstoord

Omdat er sprake was van een eenmalig incident, dat zich op een kerstborrel heeft voorgedaan en de werknemer spijt heeft betuigd, maakte dat hij voldoende inziet dat zijn gedragingen onaanvaardbaar zijn. Onvoldoende was gebleken dat de arbeidsrelatie duurzaam verstoord is. Gezien de lange en goede staat van dienst moest een werkbare verhouding mogelijk zijn. De voorwaardelijke ontbindingsverzoeken worden afgewezen.

Dringende reden bij ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet is alleen mogelijk in ernstige gevallen, ook wel de dringende reden genoemd. Volgens artikel 7:678 lid 1 BW worden voor de werkgever als dringende redenen voor een opzegging op staande voet beschouwd: ‘zodanige daden, eigenschappen of gedragingen van de werknemer, die ten gevolge hebben dat van de werkgever redelijkerwijze niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren’. In de praktijk kunnen zich allerlei gevallen voordoen die niet in de wet zijn genoemd, maar toch een dringende reden kunnen opleveren.

Maar ook al is aan de voorwaarden voldaan, dan nog kunnen de concrete omstandigheden van het geval met zich mee dat er onvoldoende grond is voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Als omstandigheden die meewegen kunnen volgens de jurisprudentie worden genoemd:

  • de aard en de ernst van de gedraging;
  • de duur van de arbeidsovereenkomst;
  • de wijze waarop de werknemer aan de dienstbetrekking invulling heeft gegeven;
  • de persoonlijke omstandigheden van de werknemer, zoals zijn leeftijd en de gevolgen die een ontslag op staande voet voor hem zouden hebben.

In het onderhavige geval heeft de kantonrechter dit alles zwaar laten meewegen.

Juridisch advies bij ontslag op staande voet door advocaat in Amsterdam

Neem bij (dreigend) ontslag op staande voet contact op met een van onze gespecialiseerde advocaten arbeidsrecht en ontslagrecht. Onze gespecialiseerde advocaat ontslagrecht Amsterdam heeft de nodige ervaring op dit gebied. Ontslag op staande voet is een verstrekkende maatregel. Snel optreden door een ervaren advocaat arbeidsrecht is daarbij geboden. Onze advocaten in Amsterdam kunnen zich namens een werknemer op korte termijn, binnen twee maanden, bij de rechter verzetten. Ook kan een ontslagadvocaat in een kort geding doorbetaling van het salaris worden vorderen of toelating tot het werk.

Call Now Button