Ontslag onderwijs Amsterdam

avatar

Advocaat onderwijs Amsterdam Onze advocaten arbeidsrecht en ambtenarenrecht in Amsterdam zijn al jarenlang gespecialiseerd in het onderwijsrecht, met name in ontslagzaken. Het gaat hier om basis-, middelbaar-, voortgezet-, hoger- en wetenschappelijk/universitair onderwijs. Hierbij zijn o.a de Wet op het primaire onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs en de CAO’s van belang.

Bel nu een advocaat arbeidsrecht: 020 – 522 1999  

CAO onderwijs

In deze CAO’s zijn de rechten en verplichtingen van personeel dat aan een school of andere onderwijsinstelling is verbonden neergelegd. De arbeidsvoorwaarden en rechtspositie voor medewerkers in het primair onderwijs (basisonderwijs of PO), voortgezet onderwijs (VO), middelbaar beroepsonderwijs (en volwasseneneducatie, MBO) en hoger onderwijs (hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs) zijn als volgt vastgelegd:

  • primair onderwijs;
  • voortgezet onderwijs;
  • middelbaar beroepsonderwijs;
  • hoger beroepsonderwijs;
  • wetenschappelijk onderwijs.

Rechtspositie van personeel in het openbaar en bijzonder onderwijs gelijk

Door de invoering van de WNRA sinds 1 januari 2020 is de rechtspositie van personeel in het openbaar en bijzonder onderwijs gelijk. Medewerkers in het openbaar onderwijs vallen daardoor niet langer onder het ambtenarenrecht. Voor alle medewerkers in het onderwijs geldt sindsdien het arbeidsrecht uit het Burgerlijk Wetboek. Voorheen gold dat alleen voor personeel van het bijzonder onderwijs met een specifieke religieuze, levensbeschouwelijke of pedagogische grondslag, zoals islamitische, Montessori-scholen en vrije scholen. Deze staan onder bestuur van een stichting of een vereniging.

Arbeidsovereenkomst in plaats van een (eenzijdige) aanstelling

Sinds 1 januari 2020 gelden de volgende regels:

  • Medewerkers in het onderwijs hebben een arbeidsovereenkomst in plaats van een (eenzijdige) aanstelling.
  • De ketenbepaling voor tijdelijke contracten geldt. Die regeling bepaalt na hoeveel tijdelijke contracten iemand een contract voor onbepaalde tijd krijgt. Vakbonden kunnen in cao’s afwijkende regels afspreken met de werkgevers in het onderwijs.
  • Het UWV of de kantonrechter bepaalt vooraf of een medewerker ontslagen mag worden
  • Arbeidsvoorwaarden als verlof en loon veranderen niet door de Wnra.

Onderwijzend personeel in het bijzonder onderwijs werkte al op basis van een arbeidscontract. Personeel werkzaam bij Universitair Medische Centra of Onderzoeksinstellingen valt nu ook onder het reguliere arbeidsrecht.

Ontslag in het onderwijs

Voor ontslag geldt dat de werkgever over een goede, valide reden moet beschikken. Ontslag is in beginsel alleen toegestaan met medewerking van het UWV (economische gronden) of de kantonrechter (persoonlijke gronden).

In veel CAO’s is o.a. opgenomen hoe men contracten of aanstellingen voor bepaalde tijd (tussentijds) kan beëindigen:

a. door opzegging

b. door onverwijlde opzegging wegens een voor de werkgever of de werknemer dringende reden als bedoeld in art. 7:678 c.q. art. 7:679 van het Burgerlijk Wetboek; 

c. door ontbinding van het dienstverband op grond van art.7:671b c.q. artikel 7:671c dan wel wegens wanprestatie als bedoeld in art. 7:686 van het Burgerlijk Wetboek; 

d. met wederzijds goedvinden op het door de werkgever en werknemer overeengekomen tijdstip.

Bovenwettelijke uitkering (wachtgeld) op WW

In het onderwijs heeft de werknemer bij het eindigen van de arbeidsovereenkomst  vaak recht op een bovenwettelijke uitkering (wachtgeld). In de cao’s PO, VO, MBO en HBO is dit neergelegd. Het bestaat uit een aanvulling op de WW uitkering en (als men aan de voorwaarden voldoet) een aansluitende uitkering als de WW uitkering stopt.

De duur van de bovenwettelijke uitkering is afhankelijk van de looptijd van de WW, de leeftijd en het aantal dienstjaren van de werknemer.

onderwijs Advocaat Amsterdam Contact met advocaat onderwijs in Amsterdam

Zoekt u betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist arbeidsrecht en ambtenarenrecht in Amsterdam? Bel onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht voor vragen en juridisch advies over arbeidsrecht, ontslag, gedeeltelijk ontslag, transitievergoeding en andere arbeidsrechtelijke onderwerpen voor personeel in het onderwijs.
[ratings]

Call Now Button