Schadevergoeding bij vertrek zonder opzegtermijn?

avatar

Gefixeerde schade bij opzegging, moet ik betalen als ik opzeg zonder opzegtermijn? advocaat Amsterdam

Ontslag nemen zonder opzegtermijn, moet ik schadevergoeding betalen?

Direct zelf ontslag nemen zonder een opzegtermijn in acht te nemen kan een werknemer geld kosten. Wat gebeurt er als een werknemer opzegt en meteen vertrekt zonder opzegtermijn? Een werknemer die direct zijn ontslag indient zonder opzegtermijn, kan verplicht zijn om de schade te vergoeden. De schade bestaat uit de opzegtermijn is meestal een maand loon, tenzij in het arbeidscontract of CAO een andere opzegtermijn is afgesproken. Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam geeft advies bij ontslag.

Gefixeerde schadevergoeding bij ontslag nemen: ontslag op staande voet nemen 

Wanneer een werknemer zijn arbeidscontract opzegt, dus zelf ontslag neemt, zonder de wettelijke of contractuele opzegtermijn in acht te nemen, is hij in principe schadevergoeding verschuldigd. In feite neemt hij immers ontslag op staande voet. De (gefixeerde) schadevergoeding is gelijk aan:
  • het loon (maandsalaris) voor de tijd dat de arbeidsovereenkomst normaalgesproken bij de opzegtermijn nog zou doorlopen bij een regelmatige opzegging,
  • dus meestal minimaal een maandloon.

Deze ‘gefixeerde schadevergoeding’ staat in artikel 7:672 lid 10 van het Burgerlijk Wetboek. Of er ook echt schade is geleden, maakt niet uit voor de hoogte van de schadevergoeding. Die is dus altijd verschuldigd aan de werkgever.

In het geval de werkgever andere (aanvullende) schade wil verhalen op grond van wanprestatie die is veroorzaakt bij het uitvoeren van de werkzaamheden, dan kan dat alleen als er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid bij de werknemer. De lat daarvoor ligt echter hoog en wordt in de rechtspraak zelden gehaald.

Verzoekschrift indienen bij de kantonrechter tot schadevergoeding

Wat moet een werkgever in zo’n geval doen bij gefixeerde schadevergoeding? De werkgever kan binnen twee maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst middels een advocaat een verzoekschrift indienen bij de kantonrechter tot schadevergoeding.

Schade verrekenen met verrekeningsverklaring

Een andere, goedkopere, manier is om als werkgever de schade in te houden op de laatste afrekening. Daarvoor moet de werkgever een verklaring sturen waarbij tijdig, dus binnen die termijn van 2 maanden, is aangegeven dat de werkgever een vordering van schadeloosstelling heeft op grond van artikel 7:677 BW en dat de werkgever deze vordering verrekent met de achterstallig loon, vakantiebijslag en/of verlofrechten. 
 
Als een werkgever geen verrekeningsverklaring heeft verzonden en ook niet tijdig een verzoek om een schadevergoeding heeft ingediend bij de kantonrechter, is hij zijn claim kwijt en moet de werkgever alsnog het loon tot aan de ontslagdatum doorbetalen. Stuurt de werkgever op tijd de verrekenverklaring, dan mag de werkgever bij de eindafrekening van het dienstverband zijn vorderingen verrekenen.

Verrekeningsverklaring sturen binnen 2 maanden

De werkgever kan dus de gefixeerde schadevergoeding die de werknemer verschuldigd is wegens onregelmatige opzegging inhouden op de eindafrekening als de verrekeningsverklaring binnen 2 maanden na de einddatum is uitgebracht (zie ECLI:NL:RBMNE:2017:1063):
Voor een geslaagd beroep op verrekening is op zijn minst vereist dat de werkgever binnen de in artikel 7:686a lid 4 sub a BW genoemde vervaltermijn van twee maanden na het ontslag op staande voet een verrekeningsverklaring aan de werkneemster had doen toekomen.
Let er op dat dit een vervaltermijn is van 2 maanden. Te laat is dus te laat, zowel voor de verrekenverklaring als het indienen van een verzoekschrift voor schadevergoeding. 

Beslagvrije voet

Denkt u er ook aan dat een werknemer bezwaar kan maken als er wordt verrekend zonder inachtneming van de beslagvrije voet:
[verzoekster] heeft echter gesteld dat bij verrekening geen rekening is gehouden met de beslagvrije voet. [verweerster] heeft in dit verband betoogd dat de beperkingen zoals vermeld in artikel 7:632 lid 1 BW niet gelden bij verrekening na het einde van de arbeidsovereenkomst. Hoewel juist is dat een werkgever na het einde van de arbeidsovereenkomst meer mogelijkheden heeft om vorderingen te verrekenen met het loon of de eindafrekening blijft echter, op grond van artikel 6:135 sub a BW, gelden dat de werknemer zich kan verzetten tegen verrekening die geen rekening houdt met de beslagvrije voet.

Vragen aan een advocaat arbeidsrecht in Amsterdam over gefixeerde schadevergoeding bij ontslag nemen zonder opzegtermijn

Heeft u vragen over gefixeerde schade bij opzegging, bel onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam mr. Paul Snijders van WS Advocaten. 
gefixeerde schadevergoeding bij opzegging zonder opzegtermijn Amsterdam
Call Now Button