Kan een werkgever een ontslag op staande voet intrekken?

avatar
Contact met advocaat arbeidsrecht Amsterdam over intrekken ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet betekent dat een werknemer meteen op straat staat. Dat ontslag kan een werkgever in principe niet achteraf meer intrekken. Voor ontslag op staande voet is immers geen toestemming van de werknemer vereist, maar voor het intrekken van het ontslag wel. Toch zijn er uitzonderingen op deze regel. Onze advocaat ontslagrecht in Amsterdam licht dit toe.

Een werknemer kan zich verzetten tegen ontslag op staande voet. Daarvoor kan hij binnen 2 maanden een advocaat, gespecialiseerd in arbeidsrecht en ontslagrecht, een verzoekschrift laten indienen bij de kantonrechter. In dat verzoek moet hij een keuze maken: wil hij in dienst blijven of vraagt hij de kantonrechter om o.a. een billijke vergoeding? Die keuze moet de werknemer uiterlijk op de zitting maken. In het laatste geval legt de werknemer zich neer bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Kortom, de werknemer moet uiterlijk op de zitting zijn keuze maken, in dienst blijven, of uit dienst met een vergoeding.

Intrekken ontslag op staande voet

De vraag is of de werkgever, als de werknemer bezwaar maakt tegen het ontslag, het ontslag achteraf nog kan intrekken. Veel rechters vinden van niet, zoals rechtbank Limburg. Daar had de werknemer zich op het standpunt gesteld dat ontslag op staande voet, als dat eenmaal is gegeven, onmogelijk kan worden ingetrokken omdat het hier een eenzijdige rechtshandeling betreft (zoals bijvoorbeeld bij een schenking):

Ontslag op staande voet is een eenzijdige rechtshandeling

Het zojuist gezegde is in het onderhavige geval echter achterhaald door de feiten, omdat [verzoeker] zich ter zitting expliciet en ondubbelzinnig op het standpunt heeft gesteld dat Hajnadi het door haar gegeven ontslag op staande voet (de onverwijlde opzegging van de arbeidsovereenkomst) niet kan intrekken omdat dat ontslag een eenzijdige rechtshandeling is die slechts met toestemming van [verzoeker] kan worden ingetrokken, en die toestemming – zo begrijpt de kantonrechter [verzoeker] – niet is gegeven. De kantonrechter deelt deze opvatting van [verzoeker] .

Werkgever kan een eenmaal gegeven ontslag niet zomaar intrekken

Ook Rechtbank Gelderland (29 september 2019, RAR2020/7) meent dat een werkgever een eenmaal gegeven ontslag niet zomaar kan intrekken:

Een ontslag op staande voet is een eenzijdige rechtshandeling die niet zonder medewerking van de wederpartij kan worden ingetrokken. [eiser] heeft met intrekking van het ontslag op staande voet niet ingestemd. 

Werknemer berust in de intrekking van het ontslag

Anders is het als de werknemer akkoord gaat met de intrekking van het ontslag. De werknemer berust dan in de intrekking van het ontslag. In dat geval kan de werknemer niets meer vorderen van de werkgever in de ontslagprocedure, want door de berusting van de intrekking herleeft het arbeidscontract. Zo oordeelde Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden:

[appellant] heeft er destijds voor gekozen te berusten in de intrekking van het ontslag. Dat stond hem vrij. In de door hem aanhangig gemaakte verzoekschriftprocedure was (op de voet van artikel 7:681 BW) primair vernietiging van het ontslag en subsidiair een billijke vergoeding gevorderd. Door de berusting in de intrekking van het ontslag kon de rechter niet meer toekomen aan beoordeling van deze vorderingen. Waar van een ontslag dus, na de (berusting in de) intrekking daarvan, geen sprake meer was kon [appellant] evenmin anderszins nog een op de gevolgen van dat ontslag gebaseerde billijke vergoeding vorderen.

Kortom, als een werknemer geen bezwaar maakt tegen een intrekking van het ontslag, herleeft de arbeidsovereenkomst en zullen alle vorderingen in de procedure worden afgewezen. Er is immers geen ontslag meer.

Schadevergoeding wegens onrechtmatige daad bij ontslag

Het enige wat de werknemer dan nog kan doen, is schadevergoeding vorderen van de werkgever. Hij kan dan stellen dat de werkgever, door dat ontslag op staande voet te geven, onrechtmatig heeft gehandeld en/of in strijd met de verplichting om zich als goed werkgever te gedragen. Dan moet wel vaststaan dat het ontslag onjuist was. In deze uitspraak heeft het gerechtshof dit toegestaan:

Hij kon echter nog wel het handelen van de werkgever aanmerken als strijdig met haar verplichting zich als goed werkgever te gedragen en/of onrechtmatig handelen en op die basis een vordering indienen die gebaseerd was op het ontstaan van een aanspraak tijdens (en niet: na of als gevolg van de beëindiging van) het dienstverband. Voor het indienen daarvan bestaat geen vervaltermijn, maar gelden de normale verjaringsregels. Op verjaring is geen beroep gedaan. In de nu ingestelde vorderingen is [appellant] dan ook ontvankelijk.

In dit geval werd schadevergoeding toegekend van € 5.000,-.

Werkgever mocht ontslag wel intrekken

Rechtbank Rotterdam denkt daar echter anders over:

Doordat [verzoekster] tot aan de zitting niet heeft berust in het einde van de arbeidsovereenkomst als gevolg van de opzegging per 16 april 2019, bestond voor Flair & Quality de mogelijkheid om – in reactie op hetgeen primair is verzocht – het ontslag op staande voet in te trekken. Nu Flair & Quality het ontslag op staande voet heeft ingetrokken kan geen sprake zijn van een te vernietigen opzegging. Dit leidt ertoe dat [verzoekster] niet ontvankelijk zal worden verklaard in haar verzoek.

Deze uitspraak lijkt op het eerste gezicht niet juist. Ontslag op staande voet oftewel opzegging is immers een eenzijdige rechtshandeling. Zodra de verklaring ‘ontslag op staande voet’ de werknemer heeft bereikt staat het ontslag vast. Intrekken kan alleen nog wanneer deze intrekking de werknemer eerder dan, of gelijktijdig met, het ontslag bereikt. (zie artikel 3:37 lid 3 en lid 5 BW).

Brief advocaat met verzoek om het ontslag in te trekken

Misschien dat hierbij een rol speelde dat de advocaat van de ontslagen werknemer zelf in de brief uitdrukkelijk had verzocht om het ontslag in te trekken, en daarmee impliciet akkoord was gegaan met de intrekking:

Namens mijn cliënte verzoek ik u om af te zien van beëindiging van de dienstbetrekking op grond van artikel 7:677 lid 1 BW. Ik ontvang graag binnen vijf dagen na dagtekening van dit schrijven de schriftelijke bevestiging dat het gegeven ontslag op staande voet is ingetrokken en het volledige salaris vanaf februari 2019 wordt doorbetaald (zie hiervoor de brief van 8 april 2019).]

Uit deze uitspraak blijkt dat het belangrijk is wat uw ontslagrecht advocaat of jurist in zijn of haar brief schrijft als bezwaar tegen de opzegging. Wilt u daar niet meer blijven werken maar liever een vergoeding, dan moet dat duidelijk in de brief staan. Laat u zich daarom bij onverwijlde opzegging goed voorlichten door onze deskundige arbeidsrecht en ontslagrecht advocaten in Amsterdam.

Contact met advocaat arbeidsrecht Amsterdam over intrekken ontslag op staande voet

Contact met advocaat arbeidsrecht Amsterdam over intrekken ontslag op staande voet

Zoekt u betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam? Bel onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht voor vragen en juridisch advies over arbeidsrecht, ontslag op staande voet en andere arbeidsrechtelijke onderwerpen.

Call Now Button