Ontslag wegens intieme relatie op het werk met een collega of een cliënt

avatar

ontslaan omdat die een intieme relatie heeft met een collegaEen intieme relatie op het werk, het kan iedereen overkomen. Mag ik een werknemer ontslaan omdat die een intieme relatie heeft met een collega of een client? Onze advocaten arbeidsrecht in Amsterdam geven juridisch advies bij ontslag wegens een intieme relatie op het werk met een collega of een client.

Is het onderhouden van een intieme relatie met een cliënt genoeg voor ontslag?

Niet in alle gevallen is een verzoek tot ontbinding van een arbeidsovereenkomst kansrijk. De Kantonrechter Arnhem heeft op 28 februari 2013 zowel in kort geding als in een verzoekschriftprocedure geoordeeld dat het mogelijk onderhouden van een intieme relatie door een medewerkster van de Reclassering met een cliënt, geen reden oplevert voor ontslag, zelfs als de arbeidsovereenkomst dergelijke intieme relaties verbiedt.

Werkgever moet intiem contact op het werk bewijzen

De kantonrechter stelt voorop dat de werkgever in beide procedures (verzoek ontbinding  van de arbeidsovereenkomst ‘voor zover vereist’ en kort geding tot wedertewerkstelling) de gestelde feiten dient te onderbouwen en, bij betwisting, moet bewijzen. In zowel het kort geding als de verzoekschriftprocedure tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst was toen nog geen plaats voor bewijslevering. Dit betekende dat de werkgever de feiten niet voldoende aannemelijk had gemaakt, omdat de lezingen van beide partijen recht tegenover elkaar staan.

Omstandigheden van het geval meewegen bij ontslag wegens een intieme relatie

Voor het geval er wel een intieme relatie zou bestaan, overwoog de rechter dat bij de beoordeling of de reden dringend is om de arbeidsovereenkomst te beëindigen, alle omstandigheden van het geval in aanmerking moeten worden genomen, waaronder

  • de aard,
  • duur
  • en intensiteit van de relatie
  • en de persoonlijke omstandigheden,
  • de duur van de arbeidsovereenkomst
  • en de wijze waarop deze is uitgevoerd.

Kortstondige relatie werknemer

Dat alles bleek onvoldoende voor ontslag wegens een dringende reden.

Verder overweegt de kantonrechter dat het te ver gaat om op grond van de kortstondige intieme relatie met de cliënt gezien de eenmalige ontkenning hiervan door werkneemster, de arbeidsovereenkomst tussen partijen te ontbinden. Hierbij zijn o.a. in aanmerking genomen het goede presteren van werkneemster gedurende 13,5 jaar.

Mediator inschakelen om verhoudingen te normaliseren

Voorts was de reactie van werkgeefster, bestaande uit ontslag op staande voet, dat  geen stand houdt, er in belangrijke mate debet aan dat de samenwerking tussen partijen vertroebeld is. Dit kan er echter niet toe leiden dat het verzoek “dan maar” moet worden toegewezen.

Van een werkgever mag worden verwacht dat zij de verhoudingen weer normaliseert, door bijvoorbeeld inschakeling van een mediator.

Weder te werk stellen in de functie

De werkgever werd in kort geding verplicht om de werkneemster weder te werk stellen in haar functie als Reclasseringswerker en haar volledig te rehabiliteren. Het ontslag wegens een intieme relatie was van de baan.

Contact met advocaat arbeidsrecht Amsterdam over ontslag wegens intieme relatie op het werk

Zoekt u betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist arbeidsrecht in Amsterdam? Bel onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht voor vragen en juridisch advies over ontslag wegens intieme relaties op het werk.

Call Now Button