Mag een werkgever bij detentie wegens een strafbaar feit ontslaan?

avatar

mag een werkgever bij detentie ontslaan ontslag amsterdam advocaat
Mag een werkgever een werknemer ontslaan omdat hij is gedetineerd wegens verdenking van een strafbaar feit? En moet een werknemer aan zijn werkgever openheid geven over zijn status als verdachte in een strafzaak? Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over ontslag en detentie wegens en strafbaar feit. Voor ontslag geldt in het algemeen dat zolang de werknemer strafrechtelijk nog niet is veroordeeld, er van uit moet worden gegaan dat deze zich niet aan strafbare feiten schuldig heeft gemaakt. Een strafrechtelijke verdenking mag dus niet zomaar als vaststaand feit worden aangenomen. Wordt dat anders als een verdachte de feiten min of meer heeft bekend? De Kantonrechter in Rotterdam heeft op 22 december 2016 een uitspraak gedaan over de arbeidsrechtelijke gevolgen van de strafrechtelijke detentie van een verdachte werknemer. Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam licht dit toe.

Ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij detentie

De werknemer was gearresteerd en later veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf, dit wegens een poging tot doodslag, bedreiging en mishandeling. Het hoger beroep tegen dit vonnis liep nog. Toen de werkgever hiervan op de hoogte raakte heeft hij verzocht om ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

Arbeidsovereenkomst laten voortduren

De kantonrechter overwoog dat ‘detentie’ een mogelijkheid oplevert voor ontbinding van het arbeidscontract, maar niet in alle gevallen. Dit kan alleen als van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. Hiervoor is van belang:

  • de zwaarte van het delict,
  • de duur van de vrijheidsbeneming
  • en de wijze waarop dit afstraalt op de werkgever.

Daarnaast speelt volgens de rechter een rol:

  • de leeftijd van de werknemer,
  • de duur van het dienstverband,
  • de arbeidsmarktpositie voor de werknemer.

Kansen op de arbeidsmarkt en wedertewerkstelling

Omdat het een ernstig delict betrof en het aannemelijk was dat de werknemer ook in hoger beroep een veroordeling zou krijgen, ook omdat hij min of meer had bekend, achtte de kantonrechter het niet waarschijnlijk dat de werknemer weer op korte termijn zou kunnen werken. Ook de collega’s waren tegen terugkeer van de werknemer. Dit zou op de werkvloer uit de hand kunnen lopen. Verder oordeelde de kantonrechter dat de werknemer gezien zijn leeftijd (39 jaar) voldoende kansen had op de arbeidsmarkt. De werkgever hoefde onder die omstandigheden in redelijkheid niet de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. Dit alles betrof ernstig verwijtbaar handelen van de werknemer zodat hij geen recht had op een transitievergoeding.

Ontslag en detentie wegens een strafbaar feit

In het algemeen geldt bij detentie wegens een strafbaar feit dat het salaris na de invrijheidsstelling van een voorheen gedetineerde werknemer moet worden doorbetaald, tenzij dat niet redelijkheid en billijk zou zijn. Ontslag bij detentie is in bepaalde gevallen wel mogelijk maar dan moet wel enigszins vast staan dat de verdenking terecht is.

Moet een werknemer informatie verschaffen aan de werkgever over de verdenking van een strafbaar feit?

Dit zal voornamelijk afhangen van de vraag of het strafbare feit voor de werkgever belangrijk is. Is het een strafbaar feit dat te maken heeft met het werk, dan moet de werkgever een afweging kunnen maken of dit gevolgen heeft voor de rechtspositie van de werknemer. Zo overwoog rechtbank Amsterdam dat bij een ernstige verdenking, die rechtstreeks met de uitvoering van de werkzaamheden te maken heeft, de werknemer naar zijn werkgever ‘grote openheid moet betrachten over al hetgeen betrekking heeft op deze verdenking’. Dit omdat werkgever een inschatting moet kunnen maken of het verantwoord is dat de werknemer zijn werkzaamheden weer kan hervatten. Daarnaast moet een werkgever over alle relevante informatie kunnen beschikken of en zo ja, op grond waarvan de verdachte werknemer zijn werkzaamheden zonder risico’s zou kunnen hervatten.

Inzage van het strafdossier van de werknemer in kort geding

In bepaalde gevallen kan de werkgever zelfs in kort geding inzage van het strafdossier vorderen. Toen een werknemer verdachte was van een zedendelict, is dit verzoek door de rechtbank toegestaan.

In een geval waarin de werknemer zijn werkgever onvoldoende heeft geïnformeerd over de verdenking en de strafzaak, meende de kantonrechter in Amsterdam dat op grond daarvan de verhoudingen tussen partijen zodanig beschadigd dat er geen vruchtbare samenwerking meer kan bestaan, reden waarom de arbeidsovereenkomst moet worden ontbonden.

ontslag wegens detentie bij een strafbaar feit Amsterdam over ontslag bij ambassade Amsterdam ontslagContact met advocaat arbeidsrecht Amsterdam over ontslag wegens detentie bij een strafbaar feit

Zoekt u betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist arbeidsrecht in Amsterdam? Bel onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht voor vragen en juridisch advies over arbeidsrecht, ontslagwegens detentie bij een strafbaar feit en andere arbeidsrechtelijke onderwerpen.

[ratings]

Call Now Button