Ontslag op staande voet en persoonlijke omstandigheden

avatar

Ontslag en omstandigheden

Uit een uitspraak van Rechtbank Midden-Nederland van 1 februari 2016 blijkt dat persoonlijke omstandigheden van een werknemer een ontslag op staande voet in de weg kunnen staan. Het betrof een werknemer die er van werd beschuldigd dat hij een uitzendkracht (tot twee keer toe) zou hebben gekieteld of vastgepakt. Daarvoor had hij een waarschuwing gekregen. De werknemer had gevraagd of de uitzendkracht in een andere ploeg tewerkgesteld kon worden en gezegd: “Als je dit niet doet, dan hebben wij een probleem”. Deze uitspraak werd als bedreigend ervaren. Ook wilde hij niet komen opdagen voor een gesprek met “die trut die er pas een paar maanden werkte”.

Ontslag op staande voet

Daarop werd hij telefonisch op staande voet ontslagen.

Vernietiging ontslag

De werknemer diende een verzoekschrift in bij de kantonrechter om het ontslag op staande voet te vernietigen. De werknemer op zijn beurt diende een verzoek in om de arbeidsovereenkomst, voor het geval het ontslag niet in orde zou zijn, te ontbinden.

Kantonrechter: dringende reden

De kantonrechter overwoog dat er voor een ontslag op staande voet sprake moet zijn van een dringende reden die een beëindiging van de arbeidsovereenkomst rechtvaardigt. Daarbij zijn alle omstandigheden van het geval van belang, waaronder

  • de aard en de ernst van het verwijt,
  • de soort dienstbetrekking,
  • de lengte ervan

en de manier waarop de werknemer zijn dienstbetrekking heeft vervuld.

Ook zijn persoonlijke omstandigheden, zoals

  • zijn leeftijd
  • en de gevolgen van het ontslag op staande voet

spelen daarbij een rol.

Persoonlijke omstandigheden

De kantonrechter ging er van uit dat de werknemer de uitzendkracht twee keer had gekieteld of vastgepakt, terwijl hij toen wist dat zij daarvan niet gediend was. Ook de uitlating “Als je [C] niet in een andere ploeg te werk stelt, hebben wij een probleem” was voor de kantonrechter niet acceptabel. Maar omdat de werknemer vanaf de aanvang van zijn dienstverband onberispelijk heeft gefunctioneerd en dat het,

  • gezien zijn leeftijd
  • en zijn allochtone achtergrond,
  • niet eenvoudig zal zijn om ander werk te vinden,
  • ook gelet op de ingrijpende financiële gevolgen van een ontslag op staande voet,

is de kantonrechter van oordeel dat een ontslag op staande voet hier niet op zijn plaats is.

Ontbinding

Voor de vraag of er grond bestaat om de arbeidsovereenkomst te ontbinden geldt volgens de kantonrechter het volgende. Een arbeidsovereenkomst kan alleen worden ontbonden indien daar een redelijke grond voor is. Volgens de kantonrechter is er sprake is van verwijtbaar handelen, maar ‘niet zodanig dat in redelijkheid niet van [verweerster] gevergd kan worden de arbeidsovereenkomst te laten voortduren’:

‘De ernst van de verwijten (de aanrakingen van [C] , de opstelling van [verzoeker] naar de shiftleader en zijn denigrerende opmerking over [C] ) wegen naar het oordeel van de kantonrechter niet op tegen het feit dat [verzoeker] ruim tien jaar bij [verweerster] werkzaam is en – nu niet anders is gesteld of gebleken – altijd naar tevredenheid heeft gefunctioneerd’.

Opmerking na ontslag

De uitlating gedaan na zijn ontslag, kwam voort uit een emotionele opwelling en moet worden gezien als gedaan ‘in the heat of the moment’ na het (onterecht) gegeven ontslag op staande voet. Ook daar mag niet te zwaar getild worden. Dat de werknemer iemand zou hebben bedreigd, was onvoldoende onderbouwd.

Geen verstoorde arbeidsrelatie

Ook het beroep op een verstoorde arbeidsrelatie werd afgewezen gezien de onberispelijke staat van dienst, zodat volgens de kantonrechter herstel van de relatie mogelijk is, al dan niet door herplaatsing van de werknemer. De arbeidsovereenkomst bleef zodoende in stand.

Call Now Button