Ontslag en alcohol of drugs op het werk

avatar

Advocaat Ontslag en alcohol drugs op het werk AmsterdamOnze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over ontslag bij gebruik van alcohol of drugs op het werk. Niet in alle gevallen kan een werknemer die dronken of onder invloed van drugs op de werkplek verschijnt, om die reden worden ontslagen. Bij de vraag of ontslag bij alcoholgebruik of gebruik van drugs terecht is, gelden o.a. de huisregels en de vraag of het ontslag goed is voorbereid en uitgevoerd. Gerechtshof Den Haag heeft reeds op 17 december 2013 bepaald dat het ontslag op staande voet van een werknemer werkzaam in de scheepsbouw, die dronken op het werk verscheen, niet terecht is. De werkgever had spoedappel ingesteld tegen een door de kantonrechter Rotterdam in kort geding gewezen uitspraak, waarin de werkgever was veroordeeld het salaris na het ontslag door te betalen en de werknemer weer toe te laten tot zijn werk.

Dronken of stoned op het werk

De werkgever hield een werf in stand waar onderhoud, reparatie en bevoorrading van schepen plaatsvindt. De werknemer was in dienst als warehouseman. Deze rook naar alcohol toen hij op het werk verscheen. In een gesprek gaf de werknemer aan, de avond daarvoor een aantal biertjes te hebben gedronken. Na het gesprek heeft hij een alcoholblaastest gedaan en is hij met de taxi naar huis gebracht. Aan hem was medegedeeld dat de werkgever zou overwegen of, en zo ja welke, arbeidsrechtelijke sancties hem zouden worden opgelegd.

Alcohol- en drugsbeleid werkgever

Op de werf hing de tekst van het alcohol- en drugsbeleid, zichtbaar voor een ieder, naast het koffieapparaat:

Allseas personnel and any other persons working directly or indirectly for Allseas are strictly prohibited to be under the influence of alcohol or drugs when conducting any business on behalf of the company, performing work or travelling to and from the workplace … Personnel who violate this policy will be immediately removed from the worksite and may be subject to disciplinary action. Employees found selling or distributing alcohol or drugs on company premises will be dismissed.

Ontslag op staande voet

Na intern overleg heeft de advocaat van de werkgever dezelfde dag besloten om de werknemer op staande voet te ontslaan. Na het ontslag heeft de werknemer excuses aangeboden en is hij opgenomen wegens psychische problemen. De werknemer riep tevens via zijn advocaat de vernietigbaarheid van het ontslag op staande voet in.

Procedure na ontslag op staande voet

De kantonrechter overwoog dat er geen sprake is van zodanige dringende redenen die een ontslag op staande voet rechtvaardigen, omdat in het beleid is niet concreet is aangegeven welke sanctie volgt op alcoholgebruik. De kantonrechter vond dat er ook minder vergaande sancties bij gebruiken alcohol of drugs hadden kunnen worden opgelegd.

Hoger beroep: huisregels en policy

In hoger beroep overwoog het Hof dat een werkgever moet bewijzen dat een bepaalde ontslaggrond zich heeft voorgedaan en dat die als dringende reden geldt. Het Hof stelde vast dat de werkgever niet ‘het overtreden door de werknemer van haar corporate drug and alcohol policy’ aan het ontslag in de ontslagbrief ten grondslag heeft gelegd, maar (alleen) het feit dat hij ‘dronken op het werk was verschenen’.

Wel kon de ‘corporate drug and alcohol policy’ van belang kan zijn voor de beoordeling van de door de werkgever opgegeven reden, aldus het Hof. In het reglement werd echter slechts met ontslag bedreigd: “Employees found selling or distributing alcohol or drugs on company premises will be dismissed.”  Daar was volgens het Hof geen sprake van, zodat hoogstens een ‘disciplinary action’ door de werkgever kon worden opgelegd bij gebruik van alcohol:

De kantonrechter meende dat de werkgever onvoldoende had gemotiveerd dat de werknemer als werknemer wist dat hij een ontslag op staande voet kon verwachten bij het onder invloed van alcohol op het werk verschijnen.

Goed werkgeverschap bij alcoholgebruik of drugs op het werk

Ter zitting bleek dat het vaste beleid van de werkgever bij alcoholgebruik of drugs niet bestond uit ontslag op staande voet. Bovendien bleek niet dat er sprake was van alcoholgebruik op het werk.

‘Terecht heeft de werknemer een beroep gedaan op goed werkgeverschap: het beleid van de werkgever moet helder zijn en een “discretionaire bevoegdheid” mag niet naar willekeur uitgeoefend worden’.

Waarom de werkgever heeft gekozen voor de zwaarst mogelijke sanctie, heeft zij volgens het Hof niet voor het voetlicht kunnen krijgen, omdat het ontslag niet automatisch uit het reglement volgt.

Conclusie over gebruik van alcohol of drugs op het werk

  • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelde op 3 december 2013, in een vergelijkbaar geval, dat de huisregels van de werkgever, waarin het gebruik van alcohol of drugs tijdens of korte tijd voor het werk nadrukkelijk is verboden en waarin is bepaald dat overtreding van dit verbod tot ontslag kan leiden, voldoende duidelijk waren en konden leiden tot een ontslag op staande voet, temeer omdat de werknemer al vaker was gewaarschuwd. Uit voormelde uitspraken blijkt dat het bij ontslag op staande voet niet alleen van belang is dat de ontslagbrief goed wordt gemotiveerd, maar dat ook de huisregels over gebruik van alcohol en drugs op het werk voldoende duidelijk moeten zijn om een ontslag op staande voet te kunnen dragen.
  • Gerechtshof Den Haag oordeelde op 17 januari 2017 dat een werkgever met het oog op veiligheidsrisico’s een groot belang had bij het handhaven van het alcoholverbod, en dat de werknemer ervoor is gewaarschuwd dat bij een tweede alcoholincident de werkgever zich genoodzaakt zou voelen zich te beraden over zijn toekomst bij het bedrijf. Gezien deze omstandigheden kon van de werkgever niet gevergd kon worden dat zij de arbeidsovereenkomst nog langer liet voortduren. Het hof meende dat de werknemer terecht op staande voet was ontslagen.

Contact met advocaat arbeidsrecht bij ontslag wegens alcohol of drugs in Amsterdam

Onze ontslag advocaat te Amsterdam geeft gespecialiseerd juridisch advies bij ontslag en andere geschillen in het arbeidsrecht. Neem contact op met onze specialist ontslagrecht in Amsterdam mr. P.Chr. Snijders voor meer informatie over ontslag en opzegging in geval van alcohol of drugs op het werk. 

[ratings]

Call Now Button