Ontslag aanvechten Amsterdam

avatar

Ontslag aanvechten Amsterdam: rechtshulp bij ontslag

ontslag aanvechten Amsterdam advocaat rechtshulp

Rechtshulp bij ontslag aanvechten in Amsterdam

Voor informatie, rechtshulp en juridisch advies over aanvechten van ontslag in Amsterdam of daarbuiten kunt u terecht bij onze gespecialiseerde advocaten arbeidsrecht en ontslagrecht. Ontslag aanvechten na het krijgen van ontslag bij de kantonrechter moet binnen een bepaalde termijn gebeuren. Wij staan als specialist in het ontslagrecht werknemers (met vast contract of tijdelijk contract) die ontslag krijgen met raad en daad bij in ontslagzaken bij de kantonrechter en het UWV in Amsterdam en in het hele land. De Nederlandse wet (Burgerlijk Wetboek) kent diverse vormen van opzegging als gevolg waarvan een werknemer ontslag kan krijgen. Onze advocaten in Amsterdam adviseren en procederen landelijk en geven sinds 1997 rechtshulp aan werknemers bij alle voorkomende vormen van ontslag:

Ontslag krijgen op staande voet wegens een dringende reden

Ontslag op staande voet betekent het onmiddellijk einde van het arbeidscontract. Deze vergaande vorm van opzegging van een arbeidsovereenkomst is in het ontslagrecht mogelijk bij ernstige misdragingen (dringende reden), zoals:

Onze Amsterdamse advocaten en juristen arbeidsrecht en ontslagrecht kunnen voor werknemers bij de kantonrechter binnen 2 maanden bezwaar maken en verweer voeren tegen deze vorm van opzegging. De kantonrechter controleert als het ontslag wordt aangevochten, achteraf of aan alle ontslagvoorwaarden is voldaan, zoals het bestaan van een dringende, onverwijld medegedeelde ontslagreden aan de werknemer. Krijgt de werkgever ongelijk, dan blijft de arbeidsovereenkomst in stand en moet de werkgever mogelijk een billijke vergoeding betalen.

Vaststellingsovereenkomst en beëindigingsovereenkomst

De arbeidsovereenkomst kan ook met onze hup in overleg, met wederzijds goedvinden, eindigen door middel van een vaststellingsovereenkomst (vso of beëindigingsovereenkomst). Een ontslagovereenkomst is mogelijk als partijen on speaking terms zijn, samen een arbeidsconflict kunnen oplossen of als het bedrijf economisch in zwaar weer verkeert. Soms gaat mediation vooraf aan het sluiten van een vaststellingsovereenkomst. Verweer voeren in een procedure is dan niet nodig.

De vaststellingsovereenkomst regelt alle gevolgen van de beëindiging, zoals de einddatum en een ontslagvergoeding (transitievergoeding). Een vaststellingsovereenkomst moet aan bepaalde voorwaarden voldoen om de werknemer recht te geven op WW. Het initiatief voor de ontslagovereenkomst moet bijvoorbeeld afkomstig zijn van de werkgever.

Kosten van advies bij een vaststellingsovereenkomst

De kosten van juridisch advies aan een werknemer bij een vaststellingsovereenkomst is bijna altijd gratis omdat de werkgever de advieskosten betaalt.

Rechter of het UWV in Amsterdam

Komen partijen er zelf niet uit, of ligt overleg minder voor de hand gezien de ernst van de situatie, dan kan de arbeidsovereenkomst op verzoek van werkgever worden beëindigd door de rechter, of door het UWV. In beide gevallen kan de werknemer het ontslag aanvechten door verweer te laten voeren door een advocaat arbeidsrecht tegen het verzochte ontslag. De reden voor het ontslag bepaalt of de kantonrechter of het UWV moet worden ingeschakeld.

ontslag aanvechten Amsterdam advocaat rechtshulpOntslagvergunning aanvragen bij het UWV

Een werkgever kan in bepaalde gevallen een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV. De procedure bij het UWV neemt enkele weken in beslag. De werkgever kan de vergunning digitaal (werkgeversportaal) aanvragen op de website van het UWV. De reden van ontslag moet worden onderbouwd met bijvoorbeeld jaarstukken van de afgelopen 3 jaar en een prognose van de accountant, ofwel, bij langdurige ziekte, een verklaring van de bedrijfsarts. De werkgever moet ook aantonen dat hij genoeg heeft gedaan om ontslag te voorkomen. Als bij cao een onafhankelijke ontslagcommissie is ingesteld, dan behandelt deze de ontslagaanvraag.

Het UWV kan toestemming verlenen voor een ontslagvergunning bij:

Vaak stelt het UWV voorwaarden aan de toestemming, zoals de eis dat binnen 26 weken niet een nieuwe werknemer voor dezelfde werkzaamheden mag worden aangenomen. Is de toestemming ontvangen, dan mag de werkgever met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn de arbeidsovereenkomst opzeggen tegen het einde van de maand. In de CAO kan worden afgeweken van de wettelijke opzegtermijn. De wettelijke opzegtermijn is afhankelijk van het aantal jaren dat de werknemer in dienst is:

korter dan 5 jaar1 maand
 5 tot 10 jaar  2 maanden
 10 tot 15 jaar  3 maanden
 15 jaar of langer  4 maanden

Ontslag krijgen van de kantonrechter 

De kantonrechter kan het arbeidscontract op verzoek van de werkgever ontbinden. Dat kan alleen in een procedure bij de rechtbank aan de hand van een ingediend verzoekschrift. De redenen voor ontbinding zijn limitatief opgesomd in de wet. Dat betekent dat de rechter uitsluitend ontslag kan verlenen op de gronden die de wet noemt. Dat kan alleen in de volgende gevallen (‘redelijke gronden’):

  1. Als het UWV toestemming tot ontslagvergunning heeft geweigerd;
  2. Regelmatig ziek zijn maar niet langdurig arbeidsongeschikt – de mate van het ziekteverzuim moet regelmatig en onevenredig hoog zijn afgezet tegen totale ziekteverzuim van een bedrijf over de afgelopen jaren; ook moet niet te verwachten zijn dat de werknemer binnen 26 weken weer normaal inzetbaar zal zijn. Het ziekteverzuim moet grote gevolgen hebben voor de organisatie (van invloed op de productiviteit en winstgevendheid). Het hoge verzuim mag niet te wijten zijn aan onvoldoende zorg voor de arbeidsomstandigheden of scholing en ander werk is niet mogelijk;
  3. Disfunctioneren – onvoldoende functioneren als de werkgever kan aantonen dat de werknemer ongeschikt is voor het verrichten van zijn werkzaamheden en de werknemer voldoende gelegenheid heeft gekregen om zich te verbeteren (verbetertraject); er zijn geen mogelijkheden voor herplaatsing;
  4. Verwijtbaar handelen – als het gedrag van de werknemer zodanig is dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren: alcohol of drugs op het werk, te vaak te laat komen, negatieve uitlatingen en beledigingen, zich niet houden aan voorschriften, als een werknemer een (redelijke) opdracht tot overwerk weigert of niet meewerkt aan zijn re-integratie;
  5. Weigeren de arbeid te verrichten wegens een gewetensbezwaar;
  6. Verstoorde arbeidsverhouding; bijvoorbeeld een ernstige vertrouwensbreuk of conflict waarbij overplaatsing dit niet kan oplossen, de verstoring moet zodanig ernstig en duurzaam zijn dat herstel van de relatie niet meer mogelijk is;
  7. Overige gronden (voor een beperkte groep zoals directeuren/managers, voetbaltrainers en managers).

Extra: de i-grond

Per 1 januari 2020 bestaat de i-grond: bij ontbinding mag de rechter een combinatie van ‘onvoldragen’ gronden combineren om zo alsnog tot ontslag te komen, als voortzetting van de arbeidsovereenkomst niet langer kan worden gevergd. Op basis van deze i-grond, mag de rechter een extra vergoeding toekennen, naast de transitievergoeding (en in theorie een billijke vergoeding). Die extra vergoeding is maximaal 50 procent van de transitievergoeding. Die extra vergoeding is een optie voor de rechter, dus niet verplicht. Die extra vergoeding kan de rechter bijvoorbeeld toekennen als de werkgever helemaal geen dossier heeft of als hij een verbetertraject heeft gefrustreerd.

Tenslotte kan een werkgever ontbinding aanvragen wegens wanprestatie.

Onze advocaat ontslagrecht kan verweer voeren. Tijdens de zitting kan het voorkomen dat als het ontslag wordt aangevochten, de rechter met hulp van de advocaten onderzoekt of een andere oplossing mogelijk is, zoals mediation of een schikking.

Gevolgen ontbinding arbeidsovereenkomst

Grond nr. c, d en e worden vaak aangevoerd. De werkgever moet dit goed motiveren aan de hand van een opgebouwd dossier. Disfunctioneren bijvoorbeeld, wordt alleen aangenomen als blijkt dat de werkgever de werknemer op disfunctioneren heeft gewezen, en de werknemer in de gelegenheid is gesteld om het functioneren te verbeteren, door middel van coaching of een verbetertraject.

De meeste werknemers zullen in de ontbindingdprocedure verweer voeren. Als de rechter het verzoek tot ontbinding toewijst, bepaalt hij de datum waarop het arbeidscontract eindigt. De rechter kan tevens, als hij het verzoek inwilligt, een transitievergoeding of een billijke vergoeding opleggen.

Alleen bij ontslag op staande voet wegens een dringende reden, ontslag tijdens de proeftijd en na afloop van een contract voor bepaalde tijd, hoeft de werkgever geen toestemming te vragen aan de kantonrechter of het UWV.

Ontslagvergoeding: transitievergoeding en billijke vergoeding bij ontslag

Normaalgesproken heeft een werknemer die 2 jaar of langer in dienst geweest bij een werkgever recht op een vergoeding bij ontslag, een transitievergoeding en in uitzonderingsgevallen, bij ernstig verwijtbaar gedrag van de werkgever, een billijke vergoeding.

Hoger beroep in ontslagzaken

Sinds juni 2015 is hoger beroep in ontslagzaken mogelijk. Alleen advocaten mogen dit instellen bij het gerechtshof. Het gerechtshof kan:

  • herstel van de arbeidsovereenkomst opleggen,
  • de arbeidsovereenkomst ontbinden
  • of een billijke vergoeding toekennen.

ontslag aanvechten Amsterdam advocaat rechtshulpContact met specialist (advocaat) ontslagrecht in Amsterdam voor rechtshulp bij het aanvechten van ontslag

Onze ontslagrecht advocaten te Amsterdam geven gespecialiseerd juridisch advies en hulp bij ontslag en andere geschillen in het arbeidsrecht. Wij kunnen als advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht u bij (een voorgenomen) opzegging juridisch advies geven en verder bijstaan in de ontslagprocedure. Neem contact op met onze specialist ontslagrecht in Amsterdam bij arbeidsrechtelijke problemen voor meer informatie of voor het aanvechten van ontslag.

Call Now Button
advocaat amsterdam