Advocaat Ondernemingsraad (OR) Amsterdam

avatar

Advocaat Ondernemingsraad

Advocaat Ondernemingsraad (OR) Amsterdam
Ondernemingsraad (OR) advocaat Amsterdam

Ondernemingsraden worden juridisch bijgestaan door onze advocaat arbeidsrecht en medezeggenschapsrecht te Amsterdam. Een onderneming met 50 of meer werknemers is volgens de Wet op de ondernemingsraden verplicht een ondernemingsraad in te stellen. Over bedrijfsbesluiten die grote gevolgen kunnen hebben voor werknemers, moet de OR vooraf advies geven. Als de OR negatief adviseert, moet de directie het definitieve besluit met een maand uitstellen. Onze advocaat ondernemingsraad (OR) in Amsterdam kan het besluit van de ondernemer laten toetsen door de ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam. Deze doet op korte termijn een uitspraak over de vraag of het besluit kennelijk onredelijk is, als:

 • een besluit afwijkt van het advies van de ondernemingsraad,
 • een besluit is genomen terwijl de ondernemingsraad geen advies heeft gegeven,
 • het positieve advies niet zou zijn gegeven, als de (werkelijke) feiten en omstandigheden volledig bekend zouden zijn geweest bij de ondernemingsraad.

Voorlopige voorziening Ondernemingskamer

De advocaat van de OR kan aan de ondernemingskamer ook een voorlopige voorziening vragen, zodat de uitvoering van het besluit gedurende een maand niet wordt uitgevoerd. Dat kan ook als er een verplichting tot geheimhouding op het besluit van kracht is.

Gevolgen uitspraak Ondernemingskamer

Bezwaren die niet tijdens de adviesprocedure aan de orde zijn gekomen, kunnen geen rol spelen bij de ondernemingskamer in Amsterdam, tenzij de bezwaren destijds bij het uitbrengen van het advies nog niet bekend konden zijn.

Als de ondernemingskamer oordeelt dat het besluit kennelijk onredelijk is, dan:

 • kan de ondernemer worden verplicht om het besluit geheel of gedeeltelijk in te trekken,
 • en/of bepaalde gevolgen ongedaan te maken,
 • kan de kamer een verbod opleggen om tot uitvoering van het besluit over te gaan, tenzij er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

Ondernemingskamer Amsterdam over besluit van B&W

De ondernemingsraad advocaat van gemeente Diemen had op 12 juni 2015 bij de Ondernemingskamer van Gerechtshof Amsterdam bezwaar gemaakt tegen een besluit van B&W om de bedrijfsvoeringtaken over te dragen waar negatief op was geadviseerd. De vraag in deze zaak was in hoeverre de ondernemingsraad van een gemeente kan treden in democratisch genomen besluiten van B&W.

Ondernemingskamer Amsterdam: B&W is geen bestuurder

De Ondernemingskamer Amsterdam oordeelde op 19 november 2015 dat het een besluit betrof van het college van B&W, na verkregen toestemming van de gemeenteraad. Het college van B&W is volgens de Ondernemingskamer geen bestuurder in de zin van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Bovendien betreft het hier een politieke afweging en valt het besluit onder de reikwijdte van het ‘primaat van de politiek’. Van dat soort besluiten is het adviesrecht en beroepsrecht van de ondernemingsraad uitgesloten, tenzij het gevolgen heeft de werkzaamheden van de in de gemeente betrokken personen. Dat was in dit geding echter (nog) niet aan de orde.

Instemmingsrecht ondernemingsraad (OR)

De werkgever moet de ondernemingsraad om instemming vragen voor het:

 • vaststellen,
 • wijzigen,
 • of intrekken van personele regelingen,

bijvoorbeeld over:

 • werktijden,
 • arbeidsomstandigheden,
 • opleidingen,
 • functiebeoordelingen
 • of ziekteverzuim.

Bij onenigheid kan de werkgever naar de kantonrechter stappen (na advies van de bedrijfscommissie).

Initiatiefrecht ondernemingsraad

De OR mag de werkgever voorstellen doen over alle

 • sociale,
 • organisatorische,
 • financiële
 • en economische zaken.

Voordat de werkgever over het voorstel beslist, moet hij minstens 1 keer met de OR overleggen. Na dit overleg moet hij schriftelijk doorgeven aan de OR of hij het voorstel overneemt. De werkgever moet ook motiveren waarom hij het wel of niet eens is met het voorstel.

Recht op informatie OR

De werkgever is verplicht om de OR alle informatie te verstrekken die nodig is, zoals over:

 • beleidsplannen.
 • beloningsstructuur
 • sociaal jaarverslag,
 • de jaarrekening,
 • (financiële) arbeidsvoorwaarden

OR mag spreken tijdens aandeelhoudersvergadering

De OR mag ook inspreken bij aandeelhoudersvergaderingen om de belangen van de werknemers te vertegenwoordigen bij de aandeelhouders.

Aanvullende bevoegdheden OR

Werkgevers en werknemers kunnen in overleg de OR aanvullende bevoegdheden geven. Deze bevoegdheden moeten worden vastgelegd in de cao of een schriftelijke overeenkomst tussen de werkgever en de ondernemingsraad.

Tijdbesteding en scholing OR-leden

Leden van de OR mogen tijdens werktijd vergaderen en gebruikmaken van de voorzieningen van de werkgever. De OR-leden hebben recht op scholingsverlof op kosten van de werkgever.

Overkoepelende ondernemingsraad

In een samenwerkingsverband van ondernemingen (bijvoorbeeld een concern) kan de werkgever een overkoepelende OR instellen. Daarvan zijn er 2 soorten:

 • Centrale ondernemingsraad (COR)
 • Groepsondernemingsraad (GOR)

advocaat arbeidsrecht in Amsterdam over advies ondernemingsraadContact met advocaat ondernemingsraad (OR) in Amsterdam

Ondernemingsraden kunnen onze advocaat arbeids- en ontslagrecht in Amsterdam inschakelen voor juridisch advies en procedures.

Call Now Button