Op non-actiefstellen algemeen directeur in strijd met goed werkgeverschap?

avatar

op non-actiefstellen directeur advocaat amsterdamOp non-actiefstellen van een directeur is een ingrijpende maatregel die niet zonder noodzaak mag worden genomen

Mag een bedrijf een directeur op non actief stellen wegens slechte resultaten? Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam geeft juridisch advies bij schorsing en op non actiefstellen. Rechtbank Rotterdam vond op 4 februari 2013 in kort geding dat op non-actiefstelling van een directeur wegens economische redenen niet is toegestaan. Op straffe van een dwangsom moest een geschorste  directeur weer tot het werk worden toegelaten. De rechtbank overwoog dat het per direct en onverwacht op non-actiefstellen van een directeur als werknemer, voorafgaand aan een beëindiging van de arbeidsovereenkomst, een zeer ingrijpende maatregel is. Deze maatregel mag niet zonder noodzaak worden genomen. Uitgangspunt moet zijn dat de werkgever jegens zijn werknemer zorgvuldig handelt. Daarom mag een werkgever een werknemer pas van zijn werkzaamheden ontheffen op het moment dat het dienstverband op recht- en regelmatige wijze is beëindigd.

Op non actief stellen en goed werkgeverschap

Goed werkgeverschap brengt met zich mee dat de werknemer, in dit geval een directeur, een ontbindingsprocedure mag afwachten vanuit een werkende situatie. Dat geldt zeker bij een betrekking op directeursniveau in een gespecialiseerde branche.

Een maatregel als het op non-actief stellen is volgens de rechtspraak slechts toelaatbaar wanneer:

  • toelating van de werknemer op het werk aan de goede gang van zaken bij de werkgever grote schade zou toebrengen
  • of wanneer vanwege andere zwaarwegende redenen, waartegen de belangen van de werknemer niet opwegen, in redelijkheid van de werkgever niet gevergd kan worden dat hij de werknemer nog langer op het werk duldt.

Op non actief directeur kan diffamerend zijn

In dit geval oordeelde de rechtbank dat de maatregel van schorsing onnodig beschadigend was voor de op non actief gestelde directeur, ook wel ‘diffamerend’ genoemd.

‘Haar opvatting dat van een diffamerend effect geen sprake zou zijn miskent, dat van een naar buiten toe zichtbare reorganisatie geen sprake is. [eiser] kan voorts niet worden tegengeworpen dat hij niet onmiddellijk nadat hij verrast werd met het aangekondigde ontslag niet tot een gezamenlijke communicatiestrategie kon komen’.

Tegenvallende bedrijfsresultaten geen noodzaak voor op non actief stellen directeur

Tegenvallende bedrijfsresultaten vallen volges de rechtbank in elk geval niet onder dergelijke zwaarwegende redenen. Dat deze grond het noodzakelijk maakt dat de werknemer vanuit huis de ontbindingsprocedure afwacht is, zeker nu enerzijds zijn salaris wordt doorbetaald en anderzijds gesteld noch aannemelijk geworden is dat de verliezen aan hem te wijten zijn, binnen dit kort geding niet aannemelijk geworden.

Mogelijke onrust als reden voor op non actief stellen

De mogelijke onrust en organisatorische moeilijkheden die het wedertewerkstellen van met zich mee zullen brengen kunnen de directeur evenmin worden aangerekend, nu de werkgever deze onrust over zichzelf heeft afgeroepen door de (wijze van) nonactiefstelling, aldus de rechtbank.

Vordering tot weder-tewerkstelling in kort geding

Op grond van het voorgaande wees de voorzieningenrechter de vordering tot wedertewerkstelling van de directeur toe, doch op een later datum. Dat geeft partijen gelegenheid om nadere afspraken te maken en de terugkomst van de directeur te regelen voor zover dat nodig is.

op non-actiefstellen directeur advocaat amsterdamContact met advocaat arbeidsrecht Amsterdam over op non actief stellen directeur

Zoekt u betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist arbeidsrecht in Amsterdam? Bel onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht voor vragen en juridisch advies over ontslag, op non actiefstelling en andere arbeidsrechtelijke onderwerpen.

 

[ratings]

Call Now Button