Werknemer moet tegen kritiek kunnen

avatar

Werkgever mag werknemer kritisch volgen

Op 12 september 2012 heeft de kantonrechter te Amersfoort in een ontbindingszaak aangegeven dat een werknemer die door de leidinggevende kritisch wordt gevolgd (‘in de nek werd gehijgd’), tegen een stootje moet kunnen. Het betrof een secretaresse die eerst zelfstandig werkte maar vervolgens de minder zelfstandige functie Medewerker Academie ging uitoefenen. In een beoordelingsgesprek werd zij op een aantal punten onvoldoende beoordeeld. Daarna heeft zij zich ziek gemeld.

Verstoorde arbeidsverhouding en mediator

De bedrijfsarts constateerde een verstoorde arbeidsverhouding en adviseerde een mediator in te schakelen. Dit advies hebben partijen opgevolgd. Na een aantal gesprekken concludeerde de mediator dat het conflict was opgelost. Het UWV was om een deskundigenoordeel gevraagd en ook deze concludeerde dat de werknemer haar eigen werk  kon doen. Om die reden werd de werkneemster medegedeeld dat zij haar werk 100% diende te hervatten.

Verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst

De werkneemster weigerde dat deels, en om die reden diende de werkgever een verzoek in tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

De kantonrechter overwoog:

Tijdens de zitting is duidelijk geworden dat in de visie van [werknemer] de oorsprong van dit conflict ligt bij het gedrag van [leidinggevende], met name de wijze waarop zij [werknemer] bekritiseerde, niet alleen bij het beoordelingsgesprek maar juist ook tijdens de dagelijkse werkzaamheden.

… Dit kan wellicht ook de opmerking verklaren dat [leidinggevende] haar ‘in de nek hijgde’ en dat [werknemer] te weinig ruimte ervoer om het werk op haar eigen manier te doen. Dit verschil in verhouding tot de leidinggevende vereiste wellicht een aanpassing van [werknemer], maar naar het oordeel van de kantonrechter kan niet worden gezegd dat de opstelling van [leidinggevende] als leidinggevende niet correct is geweest. Dat [leidinggevende] met vragen controleerde of het werk was gebeurd, zelf bij overleggen wilde zijn en op haar vrije dag een congres is komen bezoeken staat haar als leidinggevende vrij en geeft op zichzelf beschouwd nog geen aanknopingspunten om hieruit de conclusie te kunnen trekken dat (juist) [werknemer] bij [leidinggevende] onder een vergrootglas lag. (…)

Geven van feedback behoort tot de taak van de leidinggevende

Het geven van feedback en ook negatieve feedback, tijdens het werk of tijdens een beoordelingsgesprek, behoort tot de taak van de leidinggevende. Een werknemer moet daar – ook al onderschrijft hij die kritiek niet – op een professionele manier mee om kunnen gaan. Dat kan anders zijn wanneer negatieve feedback (of kritiek) onnodig grievend wordt gebracht of elke grond ontbeert. Echter, niet is gebleken dat daarvan in het onderhavige geval sprake was. (…) Niet (verder) onderbouwd is de stelling van [werknemer] dat zij door CPS (in de persoon van [leidinggevende]) zou zijn tegengewerkt of weggepest.

Lage ontslagvergoeding

Enig relevant verwijt bij de werkgever achtte de kantonrechter niet aanwezig, behalve dat de werkgever wel had mogen aankondigen dat hij een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst zou indienen als de werknemer in haar houding zou volharden. Gezien de verwijtbare houding van (vooral) de werknemer, moest deze ondanks een gewogen arbeidsverleden van bijna 20 jaar, genoegen nemen met een een lage ontslagvergoeding.

Contact met advocaat arbeidsrecht Amsterdam

Zoekt u betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist arbeidsrecht in Amsterdam? Bel onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht voor vragen en juridisch advies over arbeidsrechtelijke onderwerpen.

Call Now Button