Mag een werknemer een eigen concurrerend bedrijf starten of daarin een functie bekleden?

avatar


concurrentie eigen bedrijf koophandel concurrentiebeding nevenfunctie cao advocaat amsterdam arbeidsrecht oOnze 
advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over concurrerende werkzaamheden en ontslagMag een werknemer een eigen concurrerend bedrijf starten of een nevenfunctie bekleden? En zo ja, levert dat een reden op voor ontslag op staande voet? Dat hangt af van wat er in de arbeidsovereenkomst en het concurrentiebeding is opgenomen. Veel arbeidscontracten bevatten bepalingen over concurrerende werkzaamheden. Overtreedt de werknemer deze bepaling, dan kan hij worden ontslagen, zelfs op staande voet wegens een dringende reden. De werkgever mag in zo’n geval de arbeidsovereenkomst eenzijdig beëindigen. Kan het enkel oprichten van een concurrerend bedrijf ook genoeg zijn voor ontslag op staande voet?

Bedoeling van een non-concurrentiebeding: voorkomen dat de werkgever concurrentie ondervindt van zijn eigen werknemers

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden bijvoorbeeld meende dat het oprichten van een poetsbedrijf voor auto’s een dringende reden voor ontslag oplevert, omdat dit volgens de CAO concurrerend is voor de bedrijfstak. De bedoeling van een non-concurrentiebeding is immers te voorkomen dat de werkgever concurrentie ondervindt van zijn eigen werknemers.

Feitelijk concurrerend handelen of slechts voorbereidingshandelingen?

Wel moet er volgens het Hof sprake zijn van feitelijk concurrerend handelen. Alleen de voorbereiding van concurrerende activiteiten is daarvoor niet voldoende. Er moeten (enige) bedrijfseconomische activiteiten zijn ontplooid binnen het kader van de onderneming die voor die activiteit is opgericht. Van belang was dat er sprake was van:

  • Inschrijving bij de Kamer van Koophandel van een bedrijf dat zich bezig houdt met het poetsen van auto’s.
  • Een website voor dat bedrijf in de lucht brengen
  • Een offerte die op verzoek was uitgebracht

Operationele activiteit van een onderneming

Op grond daarvan oordeelt het Hof dat het door middel van een website benaderen van het publiek, het via die website contact leggen met potentiële klanten en het vervolgens uitbrengen van een offerte aan die klant, wezenlijke onderdelen zijn van de operationele activiteit van een onderneming. Dat een offerte niet leidt tot een opdracht, zoals in dit geval, behoort tot het ondernemersrisico, maar doet aan de ondernemersactiviteit niet af. Daardoor was er was dus sprake van een dringende reden voor ontslag.

Hof Amsterdam: doen van zaken voor eigen rekening volgens de CAO

Hof Amsterdam oordeelde echter in een door onze advocaat mr Snijders behandelde zaak, dat de feiten die de werkgever stelde, een te smalle basis opleveren voor ontslag op staande voet. De genoemde activiteiten achtte het hof Amsterdam, op zichzelf onvoldoende om te kunnen aanmerken als “het doen van zaken voor eigen rekening”. Wat had de werknemer hier gedaan?

  • een Linkedin profiel aangemaakt waarin hij zichzelf aanduidt als “Technisch monteur bij Powertec Service B.V”, een niet bestaand bedrijf is dat ook niet is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
  • een e-mail gestuurd naar een leverancier van zijn werkgever met de mededeling dat hij een cd-rom wilde bestellen met software voor een stofzuigermachine.
  • een e-mail gestuurd naar een andere leverancier met de mededeling dat hij interesse had “in de luchtkasten, stofzuigerkasten en mini geur en luchtkastjes” met de toevoeging “Ik ben benieuwd naar de prijs per stuk en eenheden”.

Het Hof Amsterdam oordeelde dat een voornemen redelijkerwijs niet op één lijn gesteld kan worden met “het doen van zaken voor eigen rekening”.

Oprichten van een concurrerend bedrijf en nevenfunctie

Kan het enkel oprichten van een concurrerend bedrijf ook genoeg zijn voor ontslag op staande voet? Rechtbank Den Haag meende van wel, omdat het concurrentiebeding hier heel strikt was geformuleerd. In artikel 17 van de tussen partijen gesloten arbeidsovereenkomst was het volgende beding opgenomen:

Nevenwerkzaamheden

17.1 Het is Werknemer verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Werkgever tijdens deze overeenkomst tegen vergoeding of om niet, direct of indirect voor derden soortgelijke arbeid te verrichten als Werknemer verricht voor Werkgever en/of direct of indirect voor eigen rekening zaken te doen of op enigerlei wijze bij zodanige zaken betrokken te zijn en/of (andere) nevenfuncties te bekleden. Werkgever is gerechtigd aan hiervoor bedoelde toestemming voorwaarden te verbinden.

Nevenfunctie als algemeen directeur volgens Kamer van Koophandel

De werknemer had tijdens zijn contract twee ondernemingen opgericht, waarvan 1 een groothandel in groenten en fruit, waarvan zijn holding (waar hij algemeen directeur van is) bestuurder is. Aldus had hij een nevenfunctie als algemeen directeur bekleed, vond de werkgever, en ontsloegen hem vervolgens op staande voet. De rechter was het met de werkgever eens. Het was de werknemer immers verboden om zonder toestemming (on)betaalde nevenwerkzaamheden te verrichten of een nevenfunctie te bekleden. Naar het oordeel van de kantonrechter leverde de  inschrijving bij de Kamer van Koophandel al voldoende bewijs op van het bekleden van een nevenfunctie.

Begrijpelijk voerde de werknemer nog aan dat er pas sprake is van een overtreding van het artikel als er daadwerkelijk werkzaamheden zijn verricht. De rechter vond artikel 17 van de CAO echter voldoende duidelijk. Het oprichten van twee concurrerende vennootschappen is volgens de rechter niet alleen in strijd met het verbod van nevenwerkzaamheden, maar ook heeft de werknemer zich niet als een goed werknemer in de zin van artikel 7:611 BW gedragen. Naar het oordeel van de kantonrechter is het ontslag op staande voet dan ook rechtsgeldig gegeven.

Tekst van het non-concurrentiebeding ziet ook op het bekleden van nevenfunctie

Van belang is dus vooral de tekst van het non-concurrentiebeding, die hier (ook) uitdrukkelijk zag op het bekleden van een nevenfunctie. Maar uit de rechtspraak blijkt ook dat als de tekst van het beding voldoende duidelijk is en de werknemer dit overtreedt, ontslag op staande voet een passende sanctie is. Een werknemer doet er dus goed aan om zijn arbeidscontract goed door te lezen voordat hij besluit om tijdens het contract een concurrerend bedrijf te beginnen.

concurrentie eigen bedrijf koophandel concurrentiebeding nevenfunctie cao advocaat amsterdam arbeidsrecht oContact met advocaat arbeidsrecht Amsterdam over concurrerende werkzaamheden en nevenfuncties

Zoekt u betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist arbeidsrecht in Amsterdam? Bel onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht voor vragen en juridisch advies over arbeidsrecht, concurrentiebeding, nevenfuncties en andere arbeidsrechtelijke onderwerpen.

[ratings]

Call Now Button