Mag een werkgever iemand zijn functie ontnemen?

avatar

Goed werkgeverschap

Soms gebeurt het dat een werkgever een werknemer niet meer toelaat in zijn functie, bijvoorbeeld omdat er geen werk meer is of als er iemand anders voor die functie meer geschikt is. Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 3 februari 2015 bepaald dat een werkgever verplicht is om de werknemer toe te laten tot zijn werk, ook al waren er zaken veranderd en was inmiddels iemand anders op die positie aangenomen.

Het Hof oordeelde dat in artikel 7:611 BW is vastgelegd dat een werkgever verplicht is zich als een ‘goed werkgever’ te gedragen en dat een werkgever die zijn werknemer de gelegenheid tot het verrichten van arbeid ontneemt, en de werknemer de juistheid hiervan betwist, er rekening mee moeten houden dat deze werknemer recht heeft op doorbetaling van loon en hervatting van de arbeid.

Zwaarwegend belang

Het hof nam als uitgangspunt dat een werknemer een zwaarwegend belang heeft bij het kunnen verrichten van de overeengekomen (bedongen) arbeid, aangezien arbeid ‘een mogelijkheid biedt tot zelfontplooiing, sociale contacten, het ontwikkelen van identiteit en eigenwaarde en als vorm van maatschappelijke participatie’. Van een goed werkgever mag worden gevergd dat hij de werknemer de mogelijkheid biedt de overeengekomen arbeid te verrichten, tenzij er een redelijke en voldoende zwaarwegende grond is om de werknemer die mogelijkheid te onthouden.

Stelplicht werkgever

Volgens het Hof moet de werkgever dan duidelijk maken waarom een werknemer niet toegelaten kan worden tot de bedongen arbeid.

De werkgever had gesteld dat de werkzaamheden feitelijk niet meer voorhanden zijn door bezuinigingen in de thuiszorg. De werknemer stelde echter dat een andere persoon was aangenomen die deze werkzaamheden nu verricht. Dat laatste was volgens het Hof voor risico van de werkgever.

De individuele begeleiding aan de cliënten en de vertrouwensrelatie is naar het oordeel van het hof een belangrijk argument om de werknemer toe te laten tot zijn werk. Ook was niet gebleken dat cliënten hadden aangegeven dat zij werknemer niet als begeleider wensten, of liever de aangenomen collega.

Dwangsom

Werkgever werd veroordeeld om de werknemer toe te laten tot de bedongen arbeid op straffe van een dwangsom.

Call Now Button