Werknemer aansprakelijk wanneer lease auto is gestolen?

avatar

Diefstal leaseauto: werknemer aansprakelijk? Opzet of bewuste roekeloosheid

Gerechtshof Arnhem heeft op 19 februari 2013 bepaald dat een werknemer niet aansprakelijk is voor de diefstal van zijn leaseauto, ook niet als hij de autosleutels per ongeluk in het slot van de voordeur van een vriend had laten zitten. Het Hof overwoog daarbij dat artikel 7:661 lid 1 BW van toepassing is, dat bepaalt dat de werknemer die bij de uitvoering van de overeenkomst schade toebrengt aan de werkgever te dier zake niet jegens de werkgever aansprakelijk is, tenzij de schade een gevolg is van zijn opzet of bewuste roekeloosheid.

Roekeloosheid gestolen lease auto

Naar het oordeel van het hof kan het handelen van [appellant] niet als roekeloos worden gekwalificeerd. Op de foto’s die als bijlage bij het onderzoeksrapport van ABS zijn gevoegd, is te zien dat [appellant] de leaseauto de zaterdagmiddag van de diefstal heeft geparkeerd op het privéterrein van zijn vriend gelegen oprijlaan. Onweersproken is dat dit terrein was gelegen in een rustige buitenwijk van Amsterdam. Tussen partijen is niet in geschil dat [appellant] de auto heeft afgesloten en dat hij zich slechts een kort moment buiten het zicht van de auto heeft begeven. De kans dat een derde misbruik zou maken van de onoplettendheid van [appellant], die de sleutels van de auto aan de sleutelbos had waaraan ook de huissleutels zaten, en die de huissleutels in de openstaande voordeur van de woning heeft achtergelaten, is aanwezig, doch in het licht van genoemde omstandigheden niet aanmerkelijk te noemen. Dat [appellant] dat risico, bewust of onbewust, heeft genomen, is hem wellicht te verwijten, maar het betreft hier geen ernstig verwijt.

Voorzichtigheid

Het hof neemt hierbij in aanmerking het algemene ervaringsfeit dat men in de dagelijkse omgang niet alle voorzichtigheid in acht neemt, die ter voorkoming van schadetoebrengende voorvallen geraden is. Op grond van de wettelijke regeling van de verzekeringsovereenkomst zou verzekeringsdekking in het onderhavige geval daarom niet zijn uitgesloten.

Het hof achtte een zodanig verband tussen de diefstal van de (lease)auto en de arbeidsovereenkomst aanwezig, dat het onaanvaardbaar zou zijn, als de werkgever  zich niet op artikel 7:661 lid 1 BW zou kunnen beroepen. Nu zich opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van [appellant] niet heeft voorgedaan, slaagde het beroep op de toepassing van dit artikel niet. De werknemer is om die reden niet aansprakelijk voor de schade, die de werkgever als gevolg van gestolen lease auto heeft geleden.

Call Now Button