Kennelijk onredelijk ontslag wegens concern-verwevenheid

avatar

Verwevenheid

Naar het oordeel van het hof was het bedrijf van de werkgever ten tijde van de opzegging zodanig verweven met het concern waarvan zij deel uitmaakte, dat die verwevenheid van groot gewicht is bij de beoordeling van de vraag of sprake is van een (kennelijk) onredelijk ontslag.

Het bedrijf presenteerde zich naar buiten toe als onderdeel van het concern, blijkens het briefpapier, de bedrijfsauto’s en haar website. Ook in financieel opzicht was het bedrijf sterk met de overige vennootschappen verbonden; zo was er tussen de vennootschappen sprake een bancaire eenheid.

De werknemer was ten tijde van het ontslag 58 jaar oud. Hij was gedurende bijna 20 jaar bij (de rechtsvoorgangers) in dienst geweest. Het arbeidsverleden (monteur) was eenzijdig. De werknemer beschikte ten tijde van de opzegging niet over een gunstige arbeidsmarktpositie.

‘Gelet op de samenhang tussen Kraanverhuur en de andere vennootschappen binnen het concern enerzijds en de kwetsbare positie van [eiser] op de arbeidsmarkt anderzijds, is het hof van oordeel dat op [gedaagde] een inspanningsverplichting rustte om binnen het concern te bezien of het ontslag van [eiser] kon worden voorkomen, althans of de gevolgen daarvan konden worden beperkt’.

Functie niet vervallen

Het hof oordeelde dat de werkgever onvoldoende heeft getracht om de werknemer te herplaatsen. Het hof betrekt bij dit oordeel dat de functie niet is komen te vervallen, maar ondergebracht is bij een centraal onderdeel van het concern. Niet was gebleken dat de werknemer zijn functie aldaar niet zou hebben kunnen uitoefenen.

Vaststellingsovereenkomst

Weliswaar had de werkgever aangeboden de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen onder toekenning van een vergoeding van ongeveer vijf bruto maandsalarissen, maar het hof meende dat redelijkerwijs niet van de werknemer verwacht kon worden dat hij dit aanbod zou aanvaarden, onder meer omdat aanvaarding van het aanbod voor de werknemer of nauwelijks financieel voordeel met zich zou hebben gebracht.

Habe nichts

Het verweer van de werkgever dat zij, ook in concernverband bezien, financieel niet in staat was andere maatregelen te treffen, passeerde het hof, omdat dit verweer bij gebreke van de geconsolideerde jaarrekening onvoldoende was onderbouwd.

Dat de werknemer later op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd gedurende 20 uur per week ander werk is gaan verrichten, leidt niet tot een ander oordeel omdat ten tijde van de opzegging niet was te voorzien dat hij (tegen inlevering van arbeidsduur en salaris) binnen afzienbare termijn een nieuwe dienstbetrekking zou vinden.

Het hof gelastte een comparitie om (nadere) inlichtingen te verkrijgen over de omvang van de schade.

Call Now Button