Inschaling in te lage functie afgestraft

avatar

advocaat functie en inschaling salarisschaal amsterdamRechtbank Noord-Nederland heeft op 29 oktober 2013 bepaald dat een medewerker ten onrechte als Medewerker Post was ingeschaald, terwijl bleek dat de medewerker feitelijk een hogere functie uitoefende. De werkgever werd veroordeeld om het salaris behorende bij de (hogere) functie Allround Medewerker Post, vermeerderd met de wettelijke rente, met terugwerkende kracht aan de werknemer te betalen.

Advertentie

Voor de vraag of de werkzaamheden die de werknemer heeft verricht, vallen onder het functieprofiel van een ‘Allround Medewerker Post’, zijn volgens de kantonrechter ‘in beginsel slechts de feitelijk verrichte werkzaamheden doorslaggevend en niet hetgeen daarover in de wervingsadvertentie staat omschreven’.

Functieprofiel

Met betrekking tot de advertentie oordeelde de kantonrechter dat de werkzaamheden zoals omschreven in de wervingsadvertentie meer omvatten dan uit het functieprofiel van een ‘Medewerker Post’ volgt.

De rechtbank gaat er van uit dat de werknemer werk verricht dat specifiek behoort tot het werkterrein van een ‘Allround Medewerker Post’, tenzij komt vast te staan dat zij dit werk slechts in zéér beperkte mate en bij wege van uitzondering heeft verricht. Alles overwegende komt de kantonrechter tot het oordeel dat de medewerker ‘in zodanige mate werkzaamheden heeft verricht die vallen onder het functieprofiel van een ‘Allround Medewerker Post’ dat zij tijdens haar dienstverband feitelijk (hoofdzakelijk) de functie van ‘Allround Medewerker Post’ heeft uitgevoerd.

Verklaring voor recht

De verklaring van recht, alsmede de vordering tot betaling van het bij de functie van ‘Allround Medewerker Post’ behorende loon, werd toegewezen.

Wettelijke verhoging

Op grond van artikel 7:625 BW is de werkgever in beginsel de volledige wettelijke verhoging over het te weinig betaalde loon verschuldigd. De kantonrechter vond aanleiding om de wettelijke verhoging te matigen tot 10%, omdat aan het geschil een verschil van inzicht over functiewaardering ten grondslag ligt en de werknemer lang heeft gedraald om dit geschil, dat al geruime tijd speelt, aan de kantonrechter voor te leggen.

Conclusie

Deze uitspraak vertoont aanknopingspunten met ECLI:NL:RBNHO:2013:715. Daarin oordeelde de kantonrechter dat het strijdig is met goed werkgeverschap als een werknemer niet wordt beloond in overeenstemming met de salarisschaal die behoort bij de functie die de werknemer uitoefent. De kantonrechter achtte dat alleen geoorloofd in uitzonderingsgevallen, bijvoorbeeld indien dit is gebaseerd op een CAO-bepaling, naar welke CAO in de arbeidsovereenkomst wordt verwezen. Nu dat niet het geval was, werd een aanzienlijk bedrag aan achterstallig salaris toegewezen.

Protesteren tegen inschaling in een functie, die niet overeenkomt met de aard van de opgedragen werkzaamheden, heeft dus wel degelijk zin.


Contact met advocaat arbeidsrecht Amsterdam

Zoekt u betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist arbeidsrecht? Bel onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam mr. P.Chr. Snijders voor vragen en juridisch advies over arbeidsrecht, ontslag en alle andere arbeidsrechtelijke problemen.

Call Now Button