Rechtsvermoeden artikel 23 WAV blijft 6 maanden

avatar

Zes maanden salaris

Een werkgever die een illegale vreemdeling arbeid laat verrichten, wordt vermoed die vreemdeling gedurende ten minste zes maanden te hebben laten werken tegen het in de bedrijfstak gebruikelijke loon. Artikel 23 van deze Wet bepaalt dat een werkgever die een vreemdeling (zonder verblijfsvergunning) arbeid laat verrichten, vermoed wordt die vreemdeling gedurende ten minste zes maanden te hebben laten werken tegen het in de bedrijfstak gebruikelijke loon. Het salaris van die 6 maanden moet dan alsnog worden betaald. Is het mogelijk om dit rechtsvermoeden van 6 maanden te verlengen?

Illegale tewerkstelling van vreemdelingen

Illegale tewerkstelling van vreemdelingen kan een werkgever voor grote problemen stellen:

  • De werkgever kan hiervoor door het OM worden vervolgd;
  • De Minister van SZW kan een bestuurlijke boete opleggen;
  • Degene die te werk is gesteld, kan een beroep doen op artikel 23 WAV en 6 maanden salaris vorderen.

Wet arbeid vreemdelingen

In een nog niet gepubliceerde uitspraak van Hof Amsterdam van 5 april 2016, waarbij een van onze advocaten optrad, is bepaald dat dit rechtsvermoeden van 6 maanden salaris niet kan worden verlengd omdat hiervoor

  • noch in (het systeem van) de wet,
  • noch in richtlijn 2009/52 van de EG

aanknoping valt te vinden. Ook verder achtte het hof niet bewezen dat er langer dan 6 maanden door de betrokkene was gewerk

Richtlijn 2009/52/EG

Deze opvatting van het Hof lijkt juist. In de Kamerstukken II 2010/2011, 32 843, nr. 4 (Voorstel van wet tot wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen in verband met de implementatie van de Richtlijn nr. 2009/52/EG) wordt opgemerkt:

… omdat een langere termijn ook als een extra ‘sanctie’ voor de werkgever kan worden beschouwd.  

Daar lijkt uit te volgen mee dat de regering doorbetaling van 6 maanden salaris een voldoende ontmoedigende sanctie vindt voor de werkgever.

Uit bovenstaande uitspraakblijkt dat deze termijn niet langer dan 6 maanden mag zijn, en dat een werkgever die een illegale vreemdeling tewerkstelt, in principe aan deze maximum termijn van salaris is gehouden.

Call Now Button