When can a landlord end (terminate or rescind) my rental contract?

We are frequently confronted with tenants who have been pressured to agree with the termination of their rental agreement. What tenants often do not know is that they have a lot of protection form the Dutch Civil Code (DCC); especially of you have a rental contract for an indefinite period. If a landlord wants to end a rental agreement, he has a couple of options. He can terminate the lease or he can have the lease rescinded in a court of law. The way in which the lease is ended is of great importance, because there are major differences between the various ways of ending the lease. For example, the lessor does not have to observe a notice period in the event of dissolution, whereas the lessor does have to observe a notice period in the event of termination. This article explains when a landlord can end a lease agreement and what the consequences are of the chosen option.[Lees meer]

Ontbinden huurovereenkomst zonder gerechtelijk vonnis bij sluiten van een woning door de burgemeester

In het huurrecht is het uitgangspunt dat een verhuurder een huurovereenkomst voor een woning of winkel/horeca/bedrijfsruimte niet kan ontbinden zonder gerechtelijk vonnis (artikel 7:231, eerste lid BW)(indien de huurder niet akkoord is met de ontbinding). Ontruimen tegen de wil van de huurder is in een dergelijk dergelijk geval al helemaal uit den boze. Achterliggende gedachte is dat de huurder, mede vanwege zijn meestal zware belang bij het voortduren van de huur, beschermd moet worden tegen de veelal machtiger verhuurder. iets anders in dan het opzeggen van een huurovereenkomst. Opzegging en de daarvoor vereiste voorwaarden zijn in de wet apart geregeld. Ik ga daar in het bestek van dit stuk niet nader op in. Ontbinding is typisch een bevoegdheid in gevallen dat de wederpartij (huurder of verhuurder) zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst niet (goed) nakomt. Typische voorbeelden zijn een meer dan geringe huurachterstand en overlast door huurder, cq. aanmerkelijke gebreken aan het gehuurde en niet verhelpen door de verhuurder.[Lees meer]

Huurverlaging door COVID-19?

Heeft een huurder recht op korting danwel huurverlaging wegens de coronacrisis? In de voorbije maanden zijn er vele artikelen verschenen over de gevolgen van de coronacrisis op huurovereenkomsten. Een belangrijke vraag was: zijn huurders verplicht om huur te betalen tijdens de coronacrisis of hebben zij recht op korting op de huur danwel huurverlaging. In veel van deze artikelen was de conclusie dat het antwoord op deze vraag zeer onzeker was, totdat de rechtspraak zich over dit vraagstuk heeft gebogen. De eerste horde is genomen. Rechtbank Noord-Nederland heeft op 27 mei 2020 geoordeeld dat de coronacrisis mogelijk als een gebrek (in de zin van artikel 7:402 BW) kan worden gekwalificeerd, waardoor huurders recht kunnen hebben op (volledige) huurkorting. In dit artikel zal advocaat mr. van Eck, huurspecialist in Amsterdam, ingaan op deze uitspraak. Daarna zal hij toelichten welke gevolgen dit heeft voor andere huurders.[Lees meer]

Mistakes in Dutch rental agreements (Tenants and Landlords of homes and apartments)

6 most common mistakes in rental contracts (Tenants and Landlords of homes and apartments) Our Dutch rental law lawyers in Amsterdam (Landlord-Tenant lawyers) represent landlords and tenants facing a broad range of legal issues. We are often confronted with the fact that both tenants and landlords are insufficiently aware of their rights and obligations.[Lees meer]

Huur opzeggen door verhuurder, hoe doe ik dat?

Ik verhuur een woning: hoe kan ik de huur beëindigen? Onze advocaat huurrecht in Amsterdam geeft als specialist huurzaken juridisch advies over het beëindigen van een huurcontract. Als verhuurder kunt u meerdere redenen hebben waarom u de huur wilt beëindigen. Bijvoorbeeld omdat u zelf weer in de huurwoning wilt gaan wonen, omdat uw huurder overlast veroorzaakt of omdat u de woning wilt gaan verkopen. Kunt u de huurovereenkomst dan beëindigen? En zo ja, welke manier is het meest geschikt?

Huurovereenkomst laten beëindigen

Er zijn verschillende manieren waarop u de huurovereenkomst kan laten beëindigen. De makkelijkste manier om de huurovereenkomst te laten eindigen, is door de overeenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen. Dat betekent dat de huurder instemt met de beëindiging van de huurovereenkomst. Als de huurder niet instemt met beëindiging dan kunt u de huurovereenkomst op de volgende manieren toch laten eindigen:

Opzegging;
Ontbinding;
Ontruiming via een kort geding.
Opzegging huurcontract

De manier waarop en de voorwaarden waaronder u de huurovereenkomst kan opzeggen, is afhankelijk van verschillende omstandigheden, waaronder de duur en de (overige) voorwaarden van de huurovereenkomst.
[Lees meer]

Huurverplichting winkel, horeca en bedrijfsruimte tijdens Corona-virus

Onze advocaat gespecialiseerd in huurrecht in Amsterdam geeft juridisch advies aan ondernemers en bedrijven die problemen hebben met de huur van hun bedrijfsruimte als gevolg van de coronacrisis. Als gevolg van het wegvallen van de inkomsten kunnen veel ondernemingen hun huurverplichtingen niet langer voldoen.

Verschillende huurders, waaronder grote winkelketens, eisen (volledige) huurkorting of uitstel van betaling. Als gevolg van de corona crisis (COVID-19) hebben veel ondernemingen hun activiteiten al dan niet tijdelijk gestaakt. Bepaalde ondernemingen, bijvoorbeeld horeca gelegenheden en sportscholen, hebben hun deuren op last van de overheid zelfs moeten sluiten. In andere branches, in het bijzonder de detailhandel, hebben veel ondernemingen hun deuren ‘vrijwillig’ gesloten. Hierdoor vallen de inkomsten grotendeels weg.

Daarnaast worden huurders ook met andere vragen geconfronteerd. Mogen zij bijvoorbeeld de gehuurde bedrijfsruimte tijdelijk voor andere doeleinden gebruiken? En wat zijn de gevolgen als zij enkele maanden de huur niet kunnen voldoen?

In dit artikel geeft onze advocaat in Amsterdam gespecialiseerd in huurrecht een overzicht van de huurrechtelijke aspecten die in het licht van de Corona crisis extra belicht dienen te worden. De volgende onderwerpen worden behandeld:

De bijzondere aard van de Corona crisis (COVID-19);
Heeft een huurder recht op huurkorting?
Kan de verhuurder de huurovereenkomst ontbinden als betaling tijdelijk uitblijft?
Wat zijn de gevolgen als een huurder zijn exploitatieplicht niet nakomt?
Mag een huurder de bedrijfsruimte voor andere doeleinden gebruiken?[Lees meer]

Nieuws: Tijdelijk geen ontruimingen van huurwoningen tijdens de Corona-crisis & noodwet voor verlenging tijdelijke huurovereenkomsten.

Op 26 maart 2020 heeft de minister van Milieu en Wonen in een brief aan de Tweede Kamer verscheidene maatregelen aangekondigd om huurders tegemoet te komen die in een penibele situatie terecht zijn gekomen als gevolg van de corona crisis. Deze maatregelen zien zowel op het voorkomen van ontruimingen als op een tijdelijke (nood)wet om de tijdelijke verlenging van huurcontracten mogelijk te maken.
Als gevolg van de corona crisis zijn veel mensen in financiële problemen terechtgekomen. Zo is bij veel horecaondernemers het inkomen weggevallen, doordat zij noodgedwongen hun deuren hebben moeten sluiten. Ook zijn veel ZZP’ers hun opdrachten kwijtgeraakt, waardoor zij geen werk meer hebben. Doordat het enige tijd duurt voordat zij noodvoorzieningen en/of uitkeringen zullen ontvangen, zijn zij wellicht niet langer in staat om de huur van hun huurwoning te betalen. In dit artikel zal mr. Mike van Eck, advocaat en huurrecht specialist in Amsterdam, de belangrijkste aankondigingen toelichten.[Lees meer]

Voorstel tot wijziging van de huurprijs bij een 290-bedrijfsruimte (winkel, horeca, etc.)

De huurprijs wijzigen van een bedrijfsruimte zoals een winkel, een restaurant of een café kan flinke gevolgen hebben voor een huurder of verhuurder. Onze advocaten huurrecht in Amsterdam geven juridisch advies bij een verzoek tot huurprijswijziging. Bij aanvang van de huurovereenkomst komen verhuurder en huurder een huurprijs overeen. Soms is deze huurprijs na verloop van tijd niet passend meer. De prijs kan inmiddels te laag zijn; bijvoorbeeld doordat wegens grootschalige renovatie de aantrekkingskracht van de winkelstraat sterk is toegenomen. Of de prijs van de 290-bedijfsruimte kan juist te hoog zijn. Bijvoorbeeld als gevolg van een financiële crisis. Zowel de huurder als de verhuurder van een 290-bedrijfsruimte kan door middel van een advocaat gespecialiseerd in huurrecht een voorstel tot wijziging van de huurprijs doen. Vaak zal de wederpartij niet zomaar instemmen met het voorstel om de huurprijs te wijzigen. Hoe kan de verhuurder of de huurder dan toch een huurprijs wijziging tot stand brengen?[Lees meer]

Call Now Button
advocaat amsterdam