Beëindigen huurcontract als verhuurder, hoe doe ik dat?

Ik verhuur een woning: hoe kan ik de huur beëindigen? Onze advocaat huurrecht in Amsterdam geeft als specialist huurzaken juridisch advies over het beëindigen van een huurcontract. Als verhuurder kunt u meerdere redenen hebben waarom u de huur wilt beëindigen. Bijvoorbeeld omdat u zelf weer in de huurwoning wilt gaan wonen, omdat uw huurder overlast veroorzaakt of omdat u de woning wilt gaan verkopen. Kunt u de huurovereenkomst dan beëindigen? En zo ja, welke manier is het meest geschikt?

Huurovereenkomst laten beëindigen

Er zijn verschillende manieren waarop u de huurovereenkomst kan laten beëindigen. De makkelijkste manier om de huurovereenkomst te laten eindigen, is door de overeenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen. Dat betekent dat de huurder instemt met de beëindiging van de huurovereenkomst. Als de huurder niet instemt met beëindiging dan kunt u de huurovereenkomst op de volgende manieren toch laten eindigen:

Opzegging;
Ontbinding;
Ontruiming via een kort geding.
Opzegging huurcontract

De manier waarop en de voorwaarden waaronder u de huurovereenkomst kan opzeggen, is afhankelijk van verschillende omstandigheden, waaronder de duur en de (overige) voorwaarden van de huurovereenkomst.
[Lees meer]

Huurverplichting winkel, horeca en bedrijfsruimte tijdens Corona-virus

Onze advocaat gespecialiseerd in huurrecht in Amsterdam geeft juridisch advies aan ondernemers en bedrijven die problemen hebben met de huur van hun bedrijfsruimte als gevolg van de coronacrisis. Als gevolg van het wegvallen van de inkomsten kunnen veel ondernemingen hun huurverplichtingen niet langer voldoen.

Verschillende huurders, waaronder grote winkelketens, eisen (volledige) huurkorting of uitstel van betaling. Als gevolg van de corona crisis (COVID-19) hebben veel ondernemingen hun activiteiten al dan niet tijdelijk gestaakt. Bepaalde ondernemingen, bijvoorbeeld horeca gelegenheden en sportscholen, hebben hun deuren op last van de overheid zelfs moeten sluiten. In andere branches, in het bijzonder de detailhandel, hebben veel ondernemingen hun deuren ‘vrijwillig’ gesloten. Hierdoor vallen de inkomsten grotendeels weg.

Daarnaast worden huurders ook met andere vragen geconfronteerd. Mogen zij bijvoorbeeld de gehuurde bedrijfsruimte tijdelijk voor andere doeleinden gebruiken? En wat zijn de gevolgen als zij enkele maanden de huur niet kunnen voldoen?

In dit artikel geeft onze advocaat in Amsterdam gespecialiseerd in huurrecht een overzicht van de huurrechtelijke aspecten die in het licht van de Corona crisis extra belicht dienen te worden. De volgende onderwerpen worden behandeld:

De bijzondere aard van de Corona crisis (COVID-19);
Heeft een huurder recht op huurkorting?
Kan de verhuurder de huurovereenkomst ontbinden als betaling tijdelijk uitblijft?
Wat zijn de gevolgen als een huurder zijn exploitatieplicht niet nakomt?
Mag een huurder de bedrijfsruimte voor andere doeleinden gebruiken?[Lees meer]

Nieuws: Tijdelijk geen ontruimingen van huurwoningen tijdens de Corona-crisis & noodwet voor verlenging tijdelijke huurovereenkomsten.

Op 26 maart 2020 heeft de minister van Milieu en Wonen in een brief aan de Tweede Kamer verscheidene maatregelen aangekondigd om huurders tegemoet te komen die in een penibele situatie terecht zijn gekomen als gevolg van de corona crisis. Deze maatregelen zien zowel op het voorkomen van ontruimingen als op een tijdelijke (nood)wet om de tijdelijke verlenging van huurcontracten mogelijk te maken.
Als gevolg van de corona crisis zijn veel mensen in financiële problemen terechtgekomen. Zo is bij veel horecaondernemers het inkomen weggevallen, doordat zij noodgedwongen hun deuren hebben moeten sluiten. Ook zijn veel ZZP’ers hun opdrachten kwijtgeraakt, waardoor zij geen werk meer hebben. Doordat het enige tijd duurt voordat zij noodvoorzieningen en/of uitkeringen zullen ontvangen, zijn zij wellicht niet langer in staat om de huur van hun huurwoning te betalen. In dit artikel zal mr. Mike van Eck, advocaat en huurrecht specialist in Amsterdam, de belangrijkste aankondigingen toelichten.[Lees meer]

Voorstel tot wijziging van de huurprijs bij een 290-bedrijfsruimte (winkel, horeca, etc.)

De huurprijs wijzigen van een bedrijfsruimte zoals een winkel, een restaurant of een café kan flinke gevolgen hebben voor een huurder of verhuurder. Onze advocaten huurrecht in Amsterdam geven juridisch advies bij een verzoek tot huurprijswijziging. Bij aanvang van de huurovereenkomst komen verhuurder en huurder een huurprijs overeen. Soms is deze huurprijs na verloop van tijd niet passend meer. De prijs kan inmiddels te laag zijn; bijvoorbeeld doordat wegens grootschalige renovatie de aantrekkingskracht van de winkelstraat sterk is toegenomen. Of de prijs van de 290-bedijfsruimte kan juist te hoog zijn. Bijvoorbeeld als gevolg van een financiële crisis. Zowel de huurder als de verhuurder van een 290-bedrijfsruimte kan door middel van een advocaat gespecialiseerd in huurrecht een voorstel tot wijziging van de huurprijs doen. Vaak zal de wederpartij niet zomaar instemmen met het voorstel om de huurprijs te wijzigen. Hoe kan de verhuurder of de huurder dan toch een huurprijs wijziging tot stand brengen?[Lees meer]

3 redenen om een huurovereenkomst vast te leggen in een huurcontract (Bedrijfsruimte)

Bedrijfsruimten zijn in Nederland in 2 categorieën ingedeeld: 290-bedrijfsruimte (winkels, horeca, ambacht, etc.) en 230a-bedrijfsruimte (kantoren, fabrieken, opslagen, etc.). De regels voor beide type bedrijfsruimten verschillen sterk. In het vervolg van dit artikel lichten wij als advocaat huurrecht in Amsterdam de regels voor beide typen toe. Het is belangrijk om een huurcontract op te stellen. Dit geldt zowel voor verhuurders al huurders. In een huurcontract worden de afspraken van partijen vastgelegd. Aan de hand van het contract kan gemakkelijk worden aangetoond dat sprake is van een huurovereenkomst en ook wat partijen exact zijn overeengekomen.
Voor een verhuurder is het van belang om een huurcontract op te stellen. Dit is voornamelijk van belang zodra een conflict ontstaat tussen de verhuurder en de huurder. Middels het huurcontract kan worden aangetoond wat partijen hebben afgesproken, bijvoorbeeld over de huurprijs. Is geen huurcontract opgesteld, terwijl partijen tegenstrijdig verklaren over hetgeen zij overeengekomen zijn? Dan zal de rechter meestal de wettelijke bepalingen volgen. Deze bepalingen zijn vaak nadelig voor de verhuurder.
Ook voor een huurder is het van belang dat partijen een huurcontract tekenen. Het komt namelijk geregeld voor dat verhuurders, zonder tussenkomst van een rechter, eigenhandig overgaan tot het ontzeggen van toegang tot het gehuurde. In dergelijke gevallen zal een getekend huurcontract uitkomst bieden. Aan de hand van het huurcontract kan dan worden aangetoond dat de huurder gerechtigd is tot het gebruik van het bedrijfspand. Hierdoor kan de verhuurder via een gerechtelijke procedure worden gedwongen om de huurder wederom toe te laten tot het bedrijfspand. Zoals uit het voorstaande blijkt, is het van belang om een juridisch correct huurcontract op te (laten) stellen. Onze huurrecht advocaten in Amsterdam hebben veel ervaring met het opstellen en controleren van huurcontracten. Zij kunnen in onderling overleg met u een huurcontract opstellen dat aan uw wensen voldoet en bovendien in de lijn is met de wet. Hierdoor komt u niet voor (onnodige) verassingen te staan en bent u goed op de hoogte van uw rechten en plichten. Bovendien kunt u hiermee in de toekomst kosten besparen.[Lees meer]

Ontruiming bij huur en verhuur van kantoorruimte

Onze advocaat huurrecht in Amsterdan geeft juridisch advies over huur en verhuur van bedrijfsruimte in het bijzonder bij het eindigen (opzeggen) van de huur. Er zijn verschillende soorten bedrijfsruimte: middenstandsbedrijfsruimte (detailhandel, zoals een winkel of horecaruimte) en overige bedrijfsruimte, o.a. kantoorruimte. kantoorruimte en andere bedrijfsruimte die niet onder de regeling van middenstandsbedrijfsruimte valt, de zogenaamde 230a-bedrijfsruimtes. Huur van kantoorruimte is in artikel 7:230a van het Burgerlijk Wetboek geregeld. Huurders van 230a-bedrijfsruimtes genieten zeer weinig bescherming van de wet. Zo hebben zij geen enkele bescherming tegen het eindigen van de huurovereenkomst op initiatief van de verhuurder. Bij woningen en 290-bedrijfsruimtes kan de verhuurder de huur (vaak) slechts in uitzonderingsgevallen opzeggen. De verhuurder van een 230a-bedrijfsruimte kan de huurovereenkomst echter opzeggen zonder opgave van reden. Toch betekent dit niet dat een huurder van een 230a-bedrijfsruimte geen enkele bescherming heeft. Huurders hebben namelijk ontruimingsbescherming, waardoor zij soms tot 3 jaar(!) jaar na het eindigen van de huur gebruik kunnen maken van de bedrijfsruimte. Onze advocaat huurrecht in Amsterdam staat huurders en verhuurders bij in geval van ontruiming.[Lees meer]

Verhuur aan toeristen (Airbnb) B&B en Vakantieverhuur / Bestuurlijke boetes en last onder dwangsom gemeente Amsterdam

Onze advocaat huurrecht en bestuursrecht in Amsterdam treedt op voor verhuurders die door Airbnb of B&B met gemeente Amsterdam in de problemen komen, en een boete of dwangsom moeten betalen. De verhuur van een woning aan toeristen komt in Amsterdam veel voor; op basis van B&B of als vakantieverhuur en meestal met behulp van Airbnb, of via Booking.com en/of met hulp van andere bedrijven die daarbij helpen. Het lijkt voor velen erg aantrekkelijk om hun huis of gedeelte ervan te verhuren via AirBnB, maar er zijn behoorlijk grote risico’s op hoge boetes en andere pijnlijke gevolgen. Het is daarom erg belangrijk precies te weten wat wel en niet mag. Dat klinkt eenvoudiger dan het is. Hoewel er veel informatie is te vinden over belangrijke regels, blijkt dat verhuurders aan toeristen toch regelmatig overtredingen begaan, vaak zonder dat te beseffen. Gemeentebesturen, zoals die van de gemeente Amsterdam, hebben strenge regels. Overtreding van de die regels leidt tot hele hoge bestuurlijke boetes van de gemeente. Boetes van € 20.500,– worden gegeven voor overtredingen waar verhuurders zich soms nauwelijks bewust van waren.[Lees meer]

De 3 meest gemaakte fouten bij verhuur van een woning in Amsterdam (woonruimte)

Onze huurrecht advocaten in Amsterdam weten uit ervaring weten dat het regelmatig voorkomt dat huurcontracten van huurwoningen grote fouten bevatten. Dit probleem doet zich voornamelijk voor bij private verhuurders. Hiermee loopt de verhuurder of huurder een groot juridisch risico. Als een huurder een rechtszaak bij de Huurcommissie of de rechtbank in Amsterdam aanspant, zullen deze onjuiste bepalingen namelijk geen standhouden. Dit kan er bijvoorbeeld toe leiden dat een huurovereenkomst voor bepaalde tijd wordt omgezet in een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd, met alle gevolgen van dien. Ook kan de rechter of de Huurcommissie de huurprijs drastisch verlagen.

In dit artikel zullen de do’s en don’ts van huurcontracten worden toegelicht. Daarnaast zal worden uitgelegd waarom het belangrijk is om de huurovereenkomst vast te leggen in een huurcontract.[Lees meer]

Call Now Button
error: copyright WS Advocaten Amsterdam
advocaat amsterdam