Hulp bij ontslag Amsterdam: wat komt er kijken bij ontslag?

avatar

Ontslag advocaat Amsterdam voor juridisch advies en hulp bij ontslag en ontslagprocedure

hulp bij ontslag Amsterdam

Hulp bij ontslag in en buiten Amsterdam

Als ontslag advocaat arbeidsrecht in Amsterdam zijn wij gespecialiseerd in hulp bij ontslag. Sinds 1997 geeft onze specialist ontslagrecht in Amsterdam hulp en juridisch advies bij ontslag door een werkgever, dreigend ontslag en terecht of onterecht ontslag. Ontslag krijgen of ontslagen worden heeft grote gevolgen.

Men kan echter niet ‘zomaar’ worden ontslagen. Een werknemer heeft in Nederland ontslagbescherming. Er moet dus een goede, redelijke ontslaggrond zijn. Ontslag krijgen betekent immers het einde van de arbeidsovereenkomst: geen werk meer en soms, zoals bij ontslag op staande voet of ernstig verwijtbaar gedrag, ook geen WW uitkering. Daarom beoordeelt de kantonrechter of het UWV of het ontslag terecht is verzocht.

Bel nu een advocaat arbeidsrecht: 020 – 522 1999  

Informatie, hulp en juridisch advies bij ontslag van ontslagadvocaat

Voor informatie, rechtshulp en juridische hulp bij ontslag in en buiten Amsterdam kunt u terecht bij onze gespecialiseerde advocaten arbeidsrecht en ontslagrecht. Wij staan werkgevers en werknemers sinds 1997 bij in ontslagzaken bij de kantonrechter in Amsterdam en in het hele land.

Welke ontslagmogelijkheden zijn er bij ontslag door werkgever?

De Nederlandse wet (Burgerlijk Wetboek) kent verschillende vormen van opzegging als gevolg waarvan een werknemer gedwongen moet vertrekken:

Ontslag op staande voet wegens een dringende reden

Ontslag op staande voet door een werkgever is een vergaande maatregel, het betekent het onmiddellijk einde van het arbeidscontract. Deze vorm van opzegging van een arbeidsovereenkomst is in het ontslagrecht alleen mogelijk bij ernstige misdragingen (dringende reden), zoals:

Onze advocaten en juristen arbeidsrecht en ontslagrecht kunnen voor werknemers bij de kantonrechter hulp bieden door binnen 2 maanden bezwaar te maken tegen deze vorm van opzegging. De kantonrechter controleert dan achteraf of aan alle ontslagvoorwaarden is voldaan, zoals het bestaan van een dringende, onverwijld medegedeelde ontslagreden aan de werknemer. Krijgt de werkgever ongelijk, dan blijft de arbeidsovereenkomst in stand en moet de werkgever mogelijk een billijke vergoeding betalen.

Hulp bij vaststellingsovereenkomst en beëindigingsovereenkomst in plaats van ontslagprocedure

De arbeidsovereenkomst kan ook in overleg, met wederzijds goedvinden, eindigen door middel van een vaststellingsovereenkomst (vso of beëindigingsovereenkomst). Een ontslagovereenkomst is mogelijk als partijen on speaking terms zijn, samen men een arbeidsconflict kunnen oplossen of als het bedrijf economisch in zwaar weer verkeert. Soms gaat mediation vooraf aan het sluiten van een vaststellingsovereenkomst.

De vaststellingsovereenkomst regelt alle gevolgen van de beëindiging, zoals de einddatum en een ontslagvergoeding (transitievergoeding). Een vaststellingsovereenkomst moet aan bepaalde voorwaarden voldoen om de werknemer recht te geven op WW. Het initiatief voor de ontslagovereenkomst moet bijvoorbeeld afkomstig zijn van de werkgever. Uiteraard geven wij hulp aan werkgevers en werknemers bij het aangaan of opstellen van een vaststellingsovereenkomst.

Rechter of het UWV bevoegd bij procedures over ontslag in Amsterdam

Komen partijen er zelf niet uit, of ligt overleg minder voor de hand gezien de ernst van de situatie, dan  kan de arbeidsovereenkomst op verzoek van werkgever of werknemer worden beëindigd door de rechter, of door het UWV. In beide gevallen kan de werknemer met onze hulp verweer voeren tegen het verzochte ontslag. De reden voor het ontslag bepaalt of de kantonrechter of het UWV moet worden ingeschakeld.

ontslag amsterdam hulpWerkgever kan ontslagvergunning aanvragen bij het UWV

Een werkgever kan in bepaalde gevallen een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV. De procedure bij het UWV neemt enkele weken in beslag. De werkgever kan met hulp van een advocaat de vergunning digitaal (via het werkgeversportaal) aanvragen op de website van het UWV. De reden van ontslag moet worden onderbouwd met bijvoorbeeld jaarstukken van de afgelopen 3 jaar en een prognose van de accountant, ofwel, bij langdurige ziekte, een verklaring van de bedrijfsarts. De werkgever moet ook aantonen dat hij genoeg heeft gedaan om ontslag te voorkomen. Als bij cao een onafhankelijke ontslagcommissie is ingesteld, dan behandelt deze de ontslagaanvraag.

Het UWV kan toestemming verlenen voor een ontslagvergunning bij:

Vaak stelt het UWV voorwaarden aan de toestemming, zoals de eis dat binnen 26 weken niet een nieuwe werknemer voor dezelfde werkzaamheden mag worden aangenomen.

Arbeidscontract opzeggen met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn

Is de toestemming ontvangen, dan mag de werkgever met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn de arbeidsovereenkomst opzeggen tegen het einde van de maand. In de CAO kan worden afgeweken van de wettelijke opzegtermijn. De wettelijke opzegtermijn is afhankelijk van het aantal jaren dat de werknemer in dienst is:

korter dan 5 jaar1 maand
 5 tot 10 jaar  2 maanden
 10 tot 15 jaar  3 maanden
 15 jaar of langer  4 maanden

Ontbinding arbeidscontract: procedure bij de kantonrechter in Amsterdam elders

De kantonrechter kan het arbeidscontract op verzoek van een van de partijen ontbinden. Dat kan alleen in een procedure bij de rechtbank aan de hand van een ingediend verzoekschrift. De redenen voor ontbinding zijn limitatief opgesomd in de wet. Dat betekent dat de rechter uitsluitend ontslag kan verlenen op de gronden die de wet noemt. Onze advocaten geven juridische hulp bij ontslag in de volgende gevallen:

 1. Als het UWV toestemming tot ontslagvergunning heeft geweigerd;
 2. Regelmatig ziek zijn;
 3. Disfunctioneren;
 4. Verwijtbaar handelen;
 5. Weigeren de arbeid te verrichten wegens een gewetensbezwaar;
 6. Verstoorde arbeidsverhouding;
 7. Overige gronden (voor een beperkte groep zoals voetbaltrainers en managers).
 8. Combinatie van gronden.

Tenslotte kan een werkgever ontbinding aanvragen wegens wanprestatie.

Tijdens de zitting kan het voorkomen dat rechter met de hulp van de advocaten onderzoekt of een andere oplossing mogelijk is, zoals mediation of een schikking.

Hoe verloopt een ontslagprocedure bij de kantonrechter?

Grond nr. c, d en e worden in ontslagzaken het vaakst aangevoerd in een verzoekschrift. De werkgever moet dit goed motiveren aan de hand van een opgebouwd dossier. Disfunctioneren bijvoorbeeld, wordt alleen aangenomen als blijkt dat de werkgever de werknemer op disfunctioneren heeft gewezen, en de werknemer in de gelegenheid is gesteld om het functioneren te verbeteren, door middel van coaching of een verbetertraject.

De werknemer mag in de ontbindingdprocedure verweer voeren. Uiteraard verlenen wij hulp bij het voeren van deze ontslagprocedures. Na de schriftelijke ronde volgt een zitting bij de rechter. Als de rechter het verzoek tot ontbinding toewijst, bepaalt hij de datum waarop het arbeidscontract eindigt. De rechter kan tevens, als hij het verzoek inwilligt, een transitievergoeding of een billijke vergoeding opleggen.

Geen toestemming kantonrechter of het UWV

Alleen bij ontslag op staande voet wegens een dringende reden, ontslag tijdens de proeftijd en na afloop van een contract voor bepaalde tijd, hoeft de werkgever geen toestemming te vragen aan de kantonrechter of het UWV.

Ontslagvergoeding bij ontbinding arbeidscontract door de kantonrechter of vergunning UWV

Normaalgesproken heeft een werknemer die 2 jaar of langer in dienst geweest bij een werkgever recht op een vergoeding bij ontslag, een transitievergoeding en in uitzonderingsgevallen een billijke vergoeding. Dat laatste is bijvoorbeeld het geval als een werknemer ten onrechte door een werkgever op staande voet is ontslagen. Voor een billijke vergoeding moet het duidelijk zijn dat de werkgever een ernstig verwijt treft.

Hoger beroep en cassatie is mogelijk met een advocaat bij procedures in ontslagzaken

Sinds juni 2015 is hoger beroep in ontslagzaken bij het gerechtshof mogelijk. Zo kan een werknemer bij het gerechtshof beroep aantekenen als hij ten onrechte is ontslagen. Ook kan een werkgever bij het gerechtshof in beroep gaan als de kantonrechter ten onrechte ontslag heeft geweigerd. Alleen een advocaat (dus niet elke jurist) mag hoger beroep instellen bij het gerechtshof. Daarna is cassatie mogelijk bij de Hoge Raad. Wij bieden werkgevers en werknemers juridische hulp in ontslagzaken in hoger beroep als men:

 • de arbeidsovereenkomst wil herstellen,
 • de arbeidsovereenkomst alsnog wil ontbinden
 • of een billijke vergoeding wenst.

Kosten juridisch advies bij ontslag

Veel werkgevers zijn bereid om bij te dragen in de juridische kosten van ontslag, zoals vergoeding van advocaatkosten, bijvoorbeeld bij ontslag met wederzijds goedvinden door middel van een vaststellingsovereenkomst (vso of beëindigingsovereenkomst). Dat is ook in het belang van de werkgever om er zeker van te zijn dat de werknemer er later niet wegens dwaling op terug gaat komen. Ook scheelt het sluiten van een vaststellingsovereenkomst de werkgever in de kosten: dat is immers veel sneller en goedkoper dan een procedure bij de rechter of het UWV. In veel gevallen wordt ontslag uiteindelijk geschikt, ofwel bij de rechter ofwel al in het voorstadium. Ook dan worden advocaatkosten vaak vergoed.


Hulp bij ontslag AmsterdamHulp bij ontslag nodig? Neem contact op met onze specialist (advocaat) ontslagrecht in Amsterdam

Onze ontslagrecht advocaat te Amsterdam geeft gespecialiseerd juridisch advies en hulp bij ontslag of andere geschillen in het arbeidsrecht. Wij kunnen als jurist en advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht u bij (een voorgenomen) opzegging juridisch advies geven en verder bijstaan in de ontslagprocedure. Neem contact op met onze specialist ontslagrecht in Amsterdam mr. P.Chr. Snijders voor meer informatie over ontslag. 

[ratings]

Call Now Button