Wat is de hoogste billijke vergoeding bij ontslag?

avatar

wat is hoogste billijke vergoeding bij ontslag Advocaat Amsterdam Wat is de hoogste billijke vergoeding bij ontslag? De rechter kan bij ontslag aan een werknemer in uitzonderlijke gevallen een billijke vergoeding toekennen. De kantonrechter in Assen gaf ooit de hoogste billijke vergoeding (ontslagvergoeding bij verwijtbaar handelen of nalaten van een werkgever) in een ontslagzaak 125.000 euro. Later legde Rechtbank Midden-Nederland een vergoeding op van € 1.026.449,08. Het gerechtshof zette hier echter een streep door. Rechtbank Noord-Holland wees tot nu toe de hoogste vergoeding toe van € 628.000,-.

Ontbinding en de hoogste billijke vergoeding

Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam licht dit toe.

Het ging in deze zaak in Assen om de vraag of de arbeidsovereenkomst tussen partijen op verzoek van de advocaat van de werkgever moest worden ontbonden. De kantonrechter stelde dat de arbeidsovereenkomst alleen kan worden ontbonden

  • als daar een redelijke grond voor is
  • en herplaatsing van de werknemer binnen een redelijke termijn niet mogelijk is of niet in de rede ligt.

Verstoorde arbeidsverhouding en ontslag veroorzaakt door de werkgever

De advocaat van de werknemer eiste de hoogste billijke vergoeding. De werkgever meende dat er sprake was van een verstoorde arbeidsverhouding. Dat was zo, maar de kantonrechter oordeelde dat deze verstoring is veroorzaakt door de werkgever. Gedurende de tientallen jaren dat de werknemer had gewerkt als apotheker was er geen sprake van disfunctioneren. Daarom had er verder gewerkt moeten worden aan herstel van vertrouwen.

Verstoring van de arbeidsrelatie verergerd door de werkgever

In plaats daarvan was de verstoring van de arbeidsrelatie door toedoen van werkgever (een lid van de Raad van Bestuur) verergerd door een procedure te starten wegens mogelijk disfunctioneren, waartoe op dat moment geen aanleiding bestond. Dit werd de werkgever aangerekend.

Ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever: bijzonder kwetsend

De veroorzaakte verstoring van de arbeidsverhouding leverde een ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever op, waardoor de werknemer naast de transitievergoeding, recht heeft op een billijke vergoeding. Over de hoogte van de billijke vergoeding overwoog de kantonrechter dat dit in relatie moet staan tot het ernstig verwijtbare handelen of nalaten van de werkgever.

Deze werd gesteld op € 125.000,00 bruto. De kantonrechter achtte het bijzonder kwetsend dat de werknemer, kort voor zijn pensionering en na zo een lange tijd klachtloos gefunctioneerd te hebben, zo werd behandeld:

Het is een waarschuwing voor Treant en andere werkgevers in situaties als deze zorgvuldiger met de terechte belangen van een individuele werknemer ([verweerder]) om te gaan, ook wanneer de verhoudingen met andere werknemers (de vakgroepleden) daardoor problematisch zouden kunnen worden.

Bijkomende kosten: buitengerechtelijke incassokosten en de proceskosten

De transitievergoeding werd bepaald op € 44.844,45. Ook moest de werkgever buitengerechtelijke incassokosten betalen van € 1.000,00. De duur van de procedure werd niet van afgetrokken van de opzegtermijn vanwege het ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever. Ook de proceskosten komen voor haar rekening.

Hoogste billijke vergoeding bij ontslag van € 100.000,00, € 1.026.449,08 en € 628.000,-

Tot 2016 bedroeg de hoogste billijke vergoeding € 100.000,00. De kantonrechter in Enschede had deze opgelegd omdat de werkgever ernstig verwijtbaar handelde door hoe dan ook tot een einde van de arbeidsrelatie te willen komen ondanks de medische problematiek van de werknemer.

Op 14 maart 2019 legde Rechtbank Midden-Nederland de tot dan toe hoogste billijke vergoeding op van € 1.026.449,08. Het gerechtshof zette hier later echter een streep door. Voor een billijke vergoeding (artikel 7:671b lid 8 sub c BW) bestond volgens het Hof geen grond omdat geen sprake is van ernstige verwijtbaarheid aan de zijde van de werkgever. De werknemer moest de vergoeding terugbetalen.

Rechtbank Noord-Holland wees eerder in een andere zaak de hoogste billijke vergoeding toe van € 628.000,-.

Uit deze uitspraken blijkt dat een werkgever, die hoe dan ook van een werknemer afwil en daardoor aanstuurt op een conflict, de zogenaamde Asscher-escape, hiervoor een flinke prijs kan betalen, die steeds hoger lijkt te worden.

Contact met advocaat arbeidsrecht Amsterdam over de hoogste billijke vergoeding

Zoekt u betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist arbeidsrecht in Amsterdam? Bel onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht voor vragen en juridisch advies over arbeidsrecht, ontslag en de hoogste billijke vergoeding. 

 

Arbeidsrecht advocaat Amsterdam hoogste billijke vergoeding

mr. Paul Snijders is advocaat sinds 1989 en specialist arbeidsrecht.

Call Now Button