Niet eens met een verstekvonnis: verzet of hoger beroep instellen?

avatar

Niet eens met een vonnis of beschikking en u wilt in verzet of hoger beroep? Neem contact op met onze gespecialiseerde advocaten in Amsterdam
Rechtbank Rotterdam heeft op 26 juli 2013 verzet, ingesteld door een advocaat van een partij die in een procedure geen verweer had gevoerd, niet ontvankelijk verklaard, omdat er in plaats van verzet, hoger beroep had moeten worden ingesteld. Het betrof een kort gedingprocedure tussen een eiseres en drie gedaagden. Twee gedaagden zijn niet in de procedure verschenen, één gedaagde wel, en die voerde verweer tegen de dagvaarding. Tegen de 2 niet verschenen gedaagden werd verstek verleend: zij werden veroordeeld omdat zij geen advocaat hadden genomen en geen verweer hadden gevoerd.

Vonnis op tegenspraak met meerdere gedaagden

In het vonnis werd overwogen:’ Nu Capexo -anders dan Agrofrutero en Cool Control- in rechte is verschenen, wordt op de voet van artikel 140 lid 2 Rv tussen alle partijen één vonnis in conventie gewezen dat als een vonnis op tegenspraak wordt beschouwd’.

Een van de niet-verschenen gedaagden tegen wie verstek was verleend was het niet eens met de uitspraak en ging alsnog in verzet bij dezelfde rechter en vorderde dat het vonnis zou worden vernietigd. De rechter wees dit af:

‘Op grond van artikel 143 Rv lid 1 kan een gedaagde die bij verstek is veroordeeld, verzet in stellen tegen het betreffende vonnis. In de onder 2.1 genoemde procedure was Capexo, een medegedaagde van Agrofrutero, wel verschenen. Om die reden is op grond van artikel 140 lid 2 Rv tussen alle partijen in die procedure één vonnis gewezen, dat als een vonnis op tegenspraak moet worden beschouwd. Het gevolg daarvan is dat tegen het vonnis van 28 mei 2013 geen verzet openstaat en Agrofrutero dus hoger beroep had moeten instellen om tegen het vonnis van 28 mei 2013 op te komen. Nu uit de wet noch jurisprudentie de mogelijkheid van conversie van rechtsmiddelen voortvloeit, dient Agrofrutero niet-ontvankelijk te worden verklaard in haar vorderingen’.

Verzet of hoger beroep instellen tegen een uitspraak?

Wat betekent dit? Als een gedaagde partij geheel niet verschijnt in een procedure dan zal de rechter, als aan alle formaliteiten is voldaan, het gevorderde “bij verstek” toewijzen. De niet verschenen gedaagde die geen verweer heeft gevoerd wordt dan veroordeeld. Wil een bij verstek veroordeelde partij zich vervolgens nog verweren, dan biedt de wet hem de mogelijkheid om tijdig bij dezelfde instantie ‘in verzet’ te gaan waardoor de zaak opnieuw door dezelfde rechter wordt behandeld.

Meerdere gedaagden maar minstens een wel verschenen: vonnis op tegenspraak

Dit is echter anders als er meerdere gedaagden zijn en (tenminste) één van hen in op de inleidende dagvaarding in het geding verschijnt. Dan wordt het te wijzen vonnis ingevolge artikel 140 lid 2 Rv geacht geen verzetvonnis te zijn, maar een ‘vonnis op tegenspraak voor alle gedaagde partijen’, verschenen of niet. Tegen dat vonnis voor alle partijen staat, ondanks het feit dat er met een advocaat geen verweer is gevoerd door sommige gedaagden, alleen nog hoger beroep open. Alleen een advocaat mag hoger beroep instellen bij het gerechtshof. Stelt men als niet-verschenen partij toch verzet in bij de rechter die het vonnis heeft gewezen, dan wordt men niet-ontvankelijk verklaard en verliest men de zaak.

Advies van een advocaat over verzet of hoger beroep

Bent u het niet eens met een vonnis of beschikking en u wilt in verzet of hoger beroep? Neem contact op met onze gespecialiseerde advocaten in Amsterdam.

Call Now Button