Hoe kan ik voorkomen dat mijn woning wordt ontruimd?

Mike

Hoe kan ik voorkomen dat mijn woning wordt ontruimd?

Hoe kan ik voorkomen dat mijn woning wordt ontruimd Advocatenkantoor Amsterdam Als een verhuurder een huurovereenkomst wil beëindigen dan kan hij de rechter via een advocaat de huur laten beëindigen of de huurovereenkomst laten ontbinden. Ook kan hij in een kort geding (spoedprocedure) de rechter toestemming verzoeken om de woning te mogen ontruimen. Als de rechter in het voordeel van de verhuurder beslist, kan hij de huurwoning door een deurwaarder laten ontruimen.

Gedwongen ontruiming voorkomen

Oplossingen:

Als de verhuurder uw woning wil ontruimen, zijn er drie verschillende opties om de ontruiming te voorkomen:

  • – U kunt een schikking treffen met uw verhuurder, waarna u (tijdelijk) in de woning kan blijven wonen;
  • – U kunt, met tussenkomst van een advocaat, een executie kort geding starten, waarbij de verhuurder wordt verboden om de woning te ontruimen;
  • – U kunt een moratorium aanvragen.

Hoe kan ik voorkomen dat mijn woning wordt ontruimd advocaat AmsterdamSchikking met de verhuurder bij ontruiming via advocaat huurrecht Amsterdam

Als de verhuurder uw woning wil ontruimen dan kunt u altijd proberen om een schikking te treffen met de verhuurder. Daarbij kunt u, of een van onze advocaten huurecht in Amsterdam namens u, met de verhuurder overeenkomen dat u (voorlopig) in de woning kan blijven wonen onder de voorwaarde dat u de achterstand binnen een bepaalde periode inloopt.

Vaak zal een verhuurder niet zomaar instemmen met een schikkingsvoorstel. In dat geval kan een executie kort geding aanhangig gemaakt worden om druk uit te oefenen op de verhuurder. Uit ervaring is gebleken dat het starten van een kort geding er vaak toe leidt dat de verhuurder alsnog wil schikken. Over een executie kort geding leest u meer in de volgende paragraaf.

Executie kort geding: verbod tot ontruiming

Een andere optie om de ontruiming te voorkomen, is door een advocaat huurrecht een executie kort geding te starten. Dit is een spoedprocedure, waarbij de rechtbank wordt gevraagd om te bepalen dat de verhuurder (voorlopig) niet tot ontruiming mag overgaan. Een dergelijk verbod wordt niet gemakkelijk opgelegd.

Slechts als de verhuurder in de concrete omstandigheden van het geval misbruik van zijn bevoegdheid om de woning te ontruimen, zal een dergelijk verbod worden opgelegd. Van misbruik van bevoegdheid zal sprake zijn als de verhuurder, mede gelet op de belangen aan de zijde van de huurder, geen in redelijkheid te respecteren belang heeft bij gebruikmaking van zijn bevoegdheid om tot ontruiming over te gaan.

Als voorbeelden heeft de Hoge Raad de volgende twee situaties genoemd:

  • – Het vonnis berust klaarblijkelijk op een feitelijke of juridische misslag. Het moet daarbij zo duidelijk zijn dat er een fout is gemaakt dat daar in principe geen twijfel over kan bestaan.
  • – De ontruiming op grond van na dit vonnis voorgevallen of aan het licht gekomen feiten zal klaarblijkelijk aan de zijde van de geëxecuteerde een noodtoestand doen ontstaan. Het feit dat de huurder als gevolg van de ontruiming dakloos zal worden, speelt hierbij geen rol. Dat is immers een logisch gevolg van een ontruiming.

Daarnaast kan eventueel ook in andere situaties sprake zijn van misbruik van bevoegdheid.

Moratorium: tijdelijk verbod om de huurwoning te ontruimen

Een andere optie om de te voorkomen dat u uw huurwoning moet verlaten, is het via een advocaat huurrecht aanvragen van een moratorium. Bij een moratorium wordt een verbod opgelegd om de huurwoning van de aanvrager te ontruimen. Dit verbod geldt voor een periode van zes maanden.

Hoe kan ik voorkomen dat mijn woning wordt ontruimd advocaat AmsterdamWSNP-traject

Een moratorium kan alleen worden aangevraagd als ook een WSNP-traject (wettelijke schuldsanering) wordt gevolgd. Het is echter ook mogelijk om het moratorium tegelijkertijd met het verzoek om toegelaten te worden tot de WSNP in te dienen. De aanvrager hoeft dus nog niet tot de WSNP te zijn toegelaten.

Als het moratorium wordt toegewezen, mag de verhuurder niet overgaan tot ontruiming van de woning, omdat daarmee mogelijk het WSNP-traject in gevaar wordt gebracht. De huurder dient in dit geval wel zijn lopende huur te kunnen betalen. Als dit niet het geval is, mag de verhuurder alsnog tot ontruiming overgaan.

Het aanvragen van een moratorium is een laatste strohalm. Het wettelijke schuldsaneringstraject heeft namelijk grote financiële gevolgen. Het zal vaak beter zijn om eerst te proberen om tot een schikking te komen.

Conclusie over voorkomen gedwongen ontruiming

Als uw verhuurder over wil gaan tot ontruiming van de door u gehuurde woning, heeft u verschillende opties om de ontruiming te voorkomen. Welke oplossing in uw situatie het meest geschikt is, hangt af van de omstandigheden van uw geval.

Wordt uw woning op korte termijn ontruimd? Wacht dan niet en neem direct vrijblijvend contact op met een van onze advocaten huurrecht in Amsterdam.

Hoe kan ik voorkomen dat mijn woning wordt ontruimd advocaat amsterdamContact met advocaat huurrecht Amsterdam over het voorkomen van gedwongen ontruiming

Zoekt u betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist huurrecht in Amsterdam? Bel onze gespecialiseerde advocaat huurrecht in Amsterdam voor vragen en juridisch advies over het voorkomen van ontruiming.

[ratings]

Call Now Button