Heeft het horen van Linda de Mol als getuige zin?

avatar

Over de exacte gang van zaken tijdens de opnames zullen nu verschillende getuigen worden gehoord.

Voorlopig getuigenverhoor

Een voorlopig getuigenverhoor wordt vooral gebruikt om opheldering te krijgen over bepaalde feiten of om de rechtspositie van de eisende partij beter te beoordelen. Aan de hand van de uitkomst kan dan bezien worden  of het wel verstandig is om een procedure te beginnen. Deze insteek geeft al aan dat er kennelijk aarzeling is om meteen een zaak te beginnen. Blijkbaar is men nog niet 100% overtuigd van de kracht van deze zaak.

Feiten of rechten die men wil bewijzen

Het getuigenverhoor zal plaatsvinden bij de rechter die normaal gesproken bevoegd zal zijn om de zaak te behandelen. Het verzoekschrift tot het houden van een getuigenverhoor moet inhouden ‘de feiten of rechten die men wil bewijzen’. Op deze basis worden de getuigen eerst door de rechter, en vervolgens door de advocaten gehoord. Ook de Postcodeloterij kan getuigen laten horen om tegenbewijs te leveren. Soms zal de rechter van de gelegenheid gebruik maken om een schikking te beproeven. Als beide bij het verhoor aanwezig of vertegenwoordigd zijn geweest, hebben de getuigenverklaringen van het voorlopig getuigenverhoor dezelfde bewijskracht als verklaringen die in een bodemzaak door een getuige zijn afgelegd.

Bewijs in zijn voordeel

De vraag is wat de deelnemer denkt te kunnen bereiken met het voorlopig getuigenverhoor. Blijkbaar is het de bedoeling om er achter te komen wat de exacte gang van zaken tijdens de opnames is geweest. Of er expres of per ongeluk op een knop is gedrukt laat zich achteraf moeilijk reconstrueren. Van een deelnemer mag je verwachten dat hij daar voorzichtig in is, en tijdens het spel ook rekening houdt met de druk van de uitzending, als de spelregels tenminste voldoende duidelijk zijn. Verder geldt dat de verklaringen van de deelnemer volgens de wet zelf alleen ‘bewijs in zijn voordeel’ kan opleveren, als zijn verklaringen onvolledig bewijs aanvullen, met andere woorden, als zijn eigen verklaring door ander bewijs wordt ondersteund. Tenslotte geldt dat juist in zaken, waar het bewijs lastig ligt, het geheugen een getuige wel eens in de steek wil laten.

Call Now Button