Gratis juridisch advies ontslagspecialist over vaststellingsovereenkomst Amsterdam

avatar

 Vaststellingsovereenkomst en voorstel ontslag

gratis juridisch advies door advocaat-specialist Amsterdam ontslag vaststellingsovereenkomst
Advies vaststellingsovereenkomst door advocaat arbeidsrecht in Amsterdam

Advies over de vaststellingsovereenkomst in Amsterdam of deze gratis juridisch laten controleren door onze ontslagspecialist en advocaat ontslagrecht? Omdat het gebruikelijk is dat de werkgever de kosten van juridisch advies over een vaststellingsovereenkomst vergoedt, is juridisch advies van onze advocaten arbeidsrecht in Amsterdam over de inhoud van de vaststellingsovereenkomst (ontslagovereenkomst) bijna altijd gratis. Gespecialiseerde juristen en advocaten van ons advocatenkantoor in Amsterdam checken of de vaststellingsovereenkomst (ontslagregeling of beëindigingsovereenkomst) WW-proof is en onderhandelen over de inhoud van het voorstel voor ontslag. Wij zijn als ontslagspecialist en advocaat arbeidsrecht in Amsterdam gespecialiseerd in het geven van onafhankelijk juridisch advies over de vaststellingsovereenkomst. Wij verlenen bijstand bij een ontslagvoorstel door de werkgever over WW, UWV, vergoeding en de opzegtermijn.

Ga direct naar advies per telefoon of email, upload uw vaststellingsovereenkomst

Ontslag met wederzijds goedvinden

Het akkoord gaan met een ontslagvoorstel betekent uiteengaan met wederzijds goedvinden. Alleen met het tekenen van een vaststellingsovereenkomst die voldoet aan de eisen van het UWV kunt u met een gerust hart een WW uitkering aanvragen. Onze ontslagspecialist controleert de vaststellingsovereenkomst voor u in geval van een geschil, mediation, na 2 jaar ziekte, bij een conflict of bedrijfseconomische redenen, voor ambtenaren, statutair directeur of in het onderwijs. Dit checken door onze advocaat is vrijwel altijd gratis voor de werknemer omdat de werkgever de juridische kosten normaalgesproken vergoedt.

 vaststellingsovereenkomst advocaat amsterdamGratis juridisch advies en onderhandelen over de vaststellingsovereenkomst door ontslagspecialist

Onze specialist ontslagrecht in Amsterdam geeft juridisch advies en onderhandelt over o.a:

 • de einddatum
 • opzegtermijn
 • transitievergoeding
 • vrijstelling van werk
 • relatiebeding en concurrentiebeding
 • vergoeding van de juridische kosten
 • recht op ww
 • openstaande vakantiedagen en verlofuren
 • bonus en dertiende maand
 • getuigschrift
 • vakantiedagen
 • finale kwijting.

Juridisch advies vaststellingsovereenkomst over gevolgen van ontslag

De meeste werknemers komen niet vaak in aanraking met een vaststellingsovereenkomst. Gezien de ernstige (financiële) gevolgen van een vaststellingsovereenkomst, zoals het recht op een WW uitkering, is het verstandig om zich door een advocaat arbeidsrecht juridisch voor te laten lichten over de overeenkomst. Omdat het gebruikelijk is dat de werkgever de kosten van juridisch advies van de ontslagspecialist over een vaststellingsovereenkomst vergoedt, is juridisch advies van onze advocaten arbeidsrecht in Amsterdam over de inhoud van de vaststellingsovereenkomst gratis.

Door een vaststellingsovereenkomst wordt een arbeidscontract met wederzijds goedvinden beëindigd op initiatief van de werkgever. Bijvoorbeeld bij economische redenen of na een arbeidsconflict. Met een overeenkomst over het ontslag is een juridische ontslagprocedure bij de rechtbank of het UWV niet meer nodig. Een vaststellingsovereenkomst wordt meestal gesloten bij:

 • boventalligheid na reorganisatie (sociaal plan);
 • een geschil van inzicht of verstoorde verhouding op het werk;
 • langdurige ziekte (langer dan 2 jaar) zonder zicht op herstel.

vaststellingsovereenkomst beoordelen controleren en checken door ontslagspecialist tevens advocaat arbeidsrecht en ontslagrechtVaststellingsovereenkomst beoordelen en controleren door ontslagspecialist 

Sinds 1 oktober 2006 worden veel arbeidsovereenkomsten met wederzijds goedvinden in onderling overleg beëindigd omdat er geen juridische procedure bij de rechtbank of UWV meer verplicht is. Tot 2006 was het nog verplicht om een uitspraak van rechtbank te verkrijgen over ontslag, en was de werknemer verplicht om middels een advocaat of jurist schriftelijk verweer te voeren in die procedure.

Verwijtbaar werkloos

Als de werknemer geen verweer voerde, was hij verwijtbaar werkloos en was er geen recht op WW. Deze regels zijn in 2006 versoepeld: de werknemer heeft recht op WW als hij niet op staande voet is ontslagen en als de beëindiging van de arbeidsovereenkomst geen gevolg is van het initiatief van de werknemer. Sindsdien kunnen werkgever en werknemer, zonder dat een procedure bij de rechtbank nodig is, afspraken maken over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. De overeenkomst waarin deze afspraken worden vastgelegd, heet een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst.

Recht op WW controleren

De beëindigingsovereenkomst bevat alle afspraken over ontslag. Alleen als dit goed is geregeld, heeft de werknemer recht op WW. De vaststellingsovereenkomst moet daarvoor aan alle eisen van het UWV voldoen.

vaststellingsovereenkomst advies advocaat amsterdam beoordelen controleren en checken door ontslagspecialist ontslagrecht

Kantonrechtersformule of transitievergoeding als ontslagvergoeding?

Onze jurist is advocaat en tevens ontslagspecialist in Amsterdam. Wij controleren de beëindigingsovereenkomst (vso) op alle onderdelen, ook de ontslagvergoeding.

De wettelijke transitievergoeding is niet verplicht maar wel een leidraad. Vaak is de vergoeding, afhankelijk van de omstandigheden, een minimumbedrag. De hoogte van de transitievergoeding wordt bepaald door het salaris per maand en het aantal halve dienstjaren. De transitievergoeding is maximaal € 76.000 bruto. De hoofdregel is 1/6 maandsalaris per elk half dienstjaar in de eerste 10 jaar, en 1/4 maandsalaris per half dienstjaar vanaf 10 jaar in dienst.

In bepaalde gevallen wordt de oude kantonrechtersvergoeding nog gebruikt. Welke vergoeding wordt overeengekomen is afhankelijk van de omstandigheden. Onze ontslagspecialist kan die voor u uitrekenen en controleren.

Opzegtermijn en UWV bij aanvragen WW

Bij een beëindigingsovereenkomst is

belangrijk. Als dit niet goed wordt afgestemd kan de werknemer (enige tijd) zonder (WW) uitkering komen te zitten. Het UWV zal een uitkering (deels) weigeren in de volgende gevallen:

 • bij een dringende reden (ontslag op staande voet);
 • als het initiatief afkomstig is van de werknemer;
 • als de opzegtermijn niet in acht wordt genomen.

In deze gevallen is er sprake van een benaderingshandeling waardoor er geen beroep op WW of de Ziektewet mogelijk is.

ZIEKTEWET

De eis van verwijtbaar werkloos zijn speelt niet alleen bij een WW uitkering, maar ook bij een ziektewetuitkering. Een werknemer die ziek uit dienst gaat en een vaststellingsovereenkomst tekent, kan wel degelijk verwijtbaar werkloos zijn, bijvoorbeeld als de wachttermijn van 104 weken nog niet voorbij is. Laat u zich bij ziekte adviseren door onze ontslagspecialist. Een zieke werknemer mag in het algemeen niet met ontslag akkoord gaan, tenzij de arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar duurt of samenhangt met de arbeidsrelatie. De ZW (en WW) uitkering wordt in dat geval geweigerd. De achterliggende gedachte is dat een zieke werknemer gedurende 104 weken recht heeft op doorbetaling van zijn salaris. In die periode kan een zieke werknemer ook niet worden ontslagen gezien het opzegverbod dat gedurende deze periode van kracht is. In sommige gevallen kan dit worden opgelost doordat de medewerker zich voor het einde van het dienstverband beter meldt. Zijn de 104 weken verstreken, dan houdt de loonbetalingsverplichting voor de werkgever op tenzij het UWV een loondoorbetalingverplichting (de zogenaamde verlengde doorbetalingsperiode) aan de werkgever oplegt van maximaal een jaar. Na die periode is het opzegverbod wegens ziekte niet meer van toepassing en kan een werknemer in principe akkoord gaan met een vaststellingsovereenkomst.

ARBEIDSCONTRACT VOOR BEPAALDE TIJD

Als

wordt een WW-uitkering ook meestal geweigerd. Het UWV kan eisen dat de werknemer eerst het contract voor bepaalde tijd uitdient.

advocaat vaststellingsovereenkomst ontslagspecialist amsterdam

Ontbinden vaststellingsovereenkomst na tekenen

BEDENKTIJD

Na het ondertekenen mag een werknemer gedurende twee weken afzien van deze overeenkomst. Deze bedenktermijn om te herroepen of terugdraaien is drie weken als de werknemer niet schriftelijk op de bedenktermijn is gewezen.

VERNIETIGEN VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

De rechter kan de beëindigingsovereenkomst achteraf alleen in uitzonderingsgevallen vernietigen, bijvoorbeeld als:

 • de werknemer geen juridisch advies heeft gekregen over de consequenties van de overeenkomst, zoals het het recht op uitkering;
 • de werknemer in de onderhandelingen niet is bijgestaan door een jurist of advocaat.

Daarnaast kan de werknemer achteraf vernietiging van de vaststellingsovereenkomst inroepen wegens:

 • dwaling
 • of misbruik van omstandigheden.

Ook voor het opstellen van een beëindigingsovereenkomst kunt u contact opnemen met onze advocaten arbeidsrecht in Amsterdam.

vaststellingsovereenkomst kosten advocaat adviesVergoeding advocaatkosten bij ontslag

Onze kosten rechtsbijstand voor juridisch advies door onze advocaat over de vaststellingsovereenkomst worden vrijwel altijd door de werkgever vergoed. Het juridisch advies van onze ontslagspecialist voor de werknemer is om deze reden in de meeste gevallen gratis. In de beëindigingsovereenkoms wordt een vast bedrag aan juridische advocaatkosten opgenomen. Onze advocaten sturen de declaratie rechtstreeks naar de werkgever, of de werknemer als hij de kosten van juridisch advies kan declareren. De werkgever mag de BTW van de factuur niet verrekenen omdat de juridische advies werkzaamheden zijn verricht voor de werknemer.

gratis juridisch advies advocaat Amsterdam vaststellingsovereenkomst beëindigingsovereenkomstContact voor juridisch advies met advocaat arbeidsrecht over vaststellingsovereenkomst in Amsterdam

Is uw vaststellingsovereenkomst uwv proof? Laat een ontslagvoorstel gratis juridisch controleren door onze ontslagspecialist tevens advocaat ontslagrecht in Amsterdam. Onze gespecialiseerde juristen en advocaten geven gratis juridisch advies, checken en onderhandelen over uw vaststellingsovereenkomst: 020-5221999.

vso

Betaalt de werkgever mijn juridische advieskosten bij een vaststellingsovereenkomst?

Ons juridisch advies over een vaststellingsovereenkomst is voor een werknemer vrijwel altijd gratis. De advieskosten worden immers veelal door de werkgever tegen een bepaald tarief vergoed. In de beëindigingsovereenkomst wordt hiervoor een bepaald budget aan advocaatkosten opgenomen. Als nodig onderhandelen wij namens u over de hoogte van de vergoeding van de advocaatkosten. In dat geval is ons advies gratis.

Krijg ik een WW uitkering als ik akkoord ga met een vaststellingsovereenkomst?

Normaalgesproken krijgt u als werknemer bij geregeld ontslag recht op een WW uitkering, mits de overeenkomst aan alle eisen van het UWV voldoet. Daarom is het van belang dat u de vaststellingsovereenkomst goed laat controleren. Niet alle vaststellingsovereenkomsten voldoen aan de eisen van het UWV. Daarnaast stelt het UWV aanvullende eisen bij de aanvraag van een WW uitkering, zoals de voorwaarde dat u bent verzekerd voor werkloosheid en dat u de laatste 36 weken voordat u werkloos werd minstens 26 weken heeft gewerkt.

Mag ik terugkomen op een vaststellingsovereenkomst nadat ik heb getekend?

Er geldt een wettelijke bedenktermijn van 2 weken na ondertekening. Als dit niet is vermeld in de vaststellingsovereenkomst zelf, is de bedenktermijn zelfs 3 weken.

Moet een vaststellingsovereenkomst een ontslagreden vermelden?

Ja. Het UWV verlangt dat u niet verwijtbaar werkloos bent en zal de overeenkomst daar op controleren. Daarom moet de vaststellingsovereenkomst een een zogenaamde ‘neutrale’ ontslagreden vermelden. Neutrale redenen om met wederzijds goedvinden ontslag te regelen kunnen zijn:

 • boventalligheid na reorganisatie (sociaal plan) of andere bedrijfseconomische redenen;
 • een geschil van inzicht of verstoorde verhouding op het werk;
 • langdurige ziekte (langer dan 2 jaar) zonder zicht op herstel (WIA).
Stellen wij ook vaststellingsovereenkomsten op?

Natuurlijk. Ook voor het opstellen van een vaststellingsovereenkomst kunt u bij ons terecht.

Wat betekent een vaststellingsovereenkomst voor mij?

Een vaststellingsovereenkomst betekent ontslag met wederzijds goedvinden. U gaat akkoord met ontslag op een bepaalde datum en onder bepaalde voorwaarden. Vanaf de einddatum bent u werkloos. U neemt dus in overleg afscheid van uw werkgever. In de vaststellingsovereenkomst staan alle voorwaarden vermeld die betrekking hebben op het ontslag. In een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst (beëindigingscontract) worden alle zaken definitief geregeld die met ontslag te maken hebben.

Wat kunt u van onze advocaten verwachten?

Onze advocaten beoordelen en controleren uw beëindigingsoverkomst op alle onderdelen, van ontslagvergoeding tot de finale kwijting. Wij checken ontslagregelingen op alle onderdelen. Tevens onderhandelen wij met de werkgever over zaken als recht op WW, UWV, einddatum, ziekte, opzegtermijn en transitievergoeding.

Wat moet er in een vaststellingsovereenkomst staan?

Elke vaststellingsovereenkomst bevat een aantal vaste bepalingen. In ieder geval hoort er in te staan:

 • de einddatum
 • de ontslagvergoeding zoals transitievergoeding
 • voorwaarden die recht geven op een WW uitkering
 • uitbetaling vakantiedagen
 • vrijstelling van werk
 • inleveren bedrijfseigendommen
 • finale kwijting
 • vergoeding van juridische kosten

 

http://vaststellingsovereenkomst.amsterdam

[ratings]

Call Now Button
advocaat amsterdam