Getuigenbewijs in ontbindingsprocedures

avatar

Getuigenbewijs in een verzoekschriftprocedure 7:685 BW

Sector kanton Rechtbank Midden-Nederland in een uitspraak van 3 juni 2013 aangegeven of in een ontbindingsprocedure van een arbeidscontract getuigen kunnen worden gehoord. Ook is ingegaan op de kantonrechtersvergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid. De Kantonrechter overwoog dat de regels van het bewijsrecht niet van toepassing zijn en de vaststelling van de feiten geen partijen bindend karakter heeft voor de partijen:

‘Desalniettemin kan ook in een procedure als de onderhavige bewijslevering plaats vinden indien de goede instructie en of de juiste beoordeling van de zaak, mede gelet op de daarbij betrokken belangen van partijen, zulks naar maatstaven van zorgvuldige, efficiënte en doelmatige rechtspleging vereisen’.

De mogelijkheid van bewijslevering heeft de kantonrechter met partijen op de zitting besproken. Een bijzondere omstandigheid was dat de werknemer ongeneeslijk ziek was, zodat hij een oordeel in een bodemprocedure over de rechtsgeldigheid van het ontslag op staande voet niet meer zou kunnen meemaken.

Voldoende vaststaand

Uiteindelijk ging de rechter niet over tot een bewijsopdracht omdat er geen feiten waren die niet als voldoende vaststaand aangemerkt kunnen worden:

‘Voor bewijslevering is derhalve geen plaats. Het belang dat beide partijen (om uiteenlopende redenen) hebben gehecht aan bewijslevering maakt dit niet anders’.

Kantonrechtersformule

De arbeidsovereenkomst werd ontbonden. Bij de vaststelling van de hoogte van de vergoeding werd acht geslagen op het feit dat verzoeker bijna twee jaar ziek is en de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever zal eindigen, en er ontbinding was verzocht op grond van een dringende reden:

‘Dit gegeven staat aan de onverminderde toepassing van de kantonrechtersformule in de weg. Als Sunpoint ontbinding van de arbeidsovereenkomst had verzocht wegens de blijvende arbeidsongeschiktheid van [verzoeker], en zich niet de situatie voordeed waarin partijen elkaar de verwijten maken als thans het geval is, dan zou waarschijnlijk de ontbinding zijn uitgesproken zonder vergoeding. Tegen de achtergrond van dit referentiekader leidt de mate waarin Sunpoint van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst een verwijt treft, tot een vergoeding van 6 maandsalarissen. Dit komt overeen met een bedrag van EUR 15.588,00’.

Call Now Button