Arbeidsconflict gesprek opnemen: werknemer mag gesprekken met werkgever opnemen

avatar

arbeidsconflict gesprek opnemenGesprek opnemen met werkgever, mag dat?

Mag een werknemer een arbeidsconflict gesprek opnemen met de werkgever om als bewijs te gebruiken en wat zijn daarvan de gevolgen? Als advocaat arbeidsrecht Amsterdam geven wij advies aan werkgevers en werknemer bij arbeidsconflicten.

Opgenomen telefoongesprekken met de werkgever

Rechtbank Noord-Holland heeft op 27 februari 2013 bepaald dat door een werknemer opgenomen telefoongesprekken met de werkgever in een procedure als bewijs gelden. De advocaat van de werknemer had de kantonrechter zelf verzocht om de arbeidsovereenkomst met de werkgever te ontbinden wegens gewichtige redenen. De advocaat van de werknemer had ter ondersteuning van het verzoek opnamen en transcripties overgelegd van telefoongesprekken die zij heeft gevoerd met de verzuimbegeleider.

Zakelijk telefoongesprek tussen een werkgever en een werknemer

De werkgever was er niet van op de hoogte dat de telefoongesprekken met de werknemer werden opgenomen. De kantonrechter vond geen grond om die opnamen onrechtmatig te achten en buiten beschouwing te laten in deze zaak, omdat het gaat om een zakelijk telefoongesprek tussen een werkgever en een werknemer.

Bij een arbeidsconflict gesprek opnemen: legitiem doel en evenredig

Verder is de kantonrechter van oordeel dat

  • het opnemen van de gesprekken een legitiem doel kon dienen
  • en daarvoor een geschikt middel was,

‘nu de werknemer onbetwist heeft gesteld dat zij steeds weer discussie had met de werkgever over de aard en inhoud van eerdere telefoongesprekken en herhaling daarvan wilde voorkomen. Gelet daarop is de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de werkgever en mevrouw [X1] ook niet onevenredig in verhouding tot het gerechtvaardigd belang van de werknemer. In het licht van het voorgaande overweegt de kantonrechter ten slotte nog dat het belang van de waarheidsvinding zwaarder weegt dan eerdergenoemde belangen van de werkgever’.

Ontslagvergoeding bij verwijtbaar gedrag

Arbeidsconflict gesprek opnemen: De kantonrechter concludeerde dat de ontbinding in overwegende mate te wijten was aan de werkgever. De ontslagvergoeding werd vastgesteld aan de hand van de Aanbevelingen van de kring van kantonrechters. Het verweer van de werkgever dat zij geen geld heeft om enige vergoeding te betalen, werd verworpen.

Telefoongesprek als bewijsmiddel in rechtszaak

De advocaat van de werknemer heeft door middel van opgenomen telefoongesprekken kunnen bewijzen dat de werkgever de re-integratie volstrekt verkeerd heeft aangepakt. De rechter zal het in het geding brengen van degelijke gesprekken in een civiele procedure meestal wel toestaan. In het strafrecht lligt dat anders.

Daarmee heeft de werknemer een sterk bewijsmiddel in handen als blijkt dat de werkgever zich niet aan de regels houdt. De ontslagvergoeding lijkt erg hoog, maar is minder dan zij lijkt: € 2.700,00 bruto, omdat de werknemer relatief weinig verdiende en nog kort in dienst was. Tegenwoordig geldt in dit soort gevallen de transitievergoeding en de billijke vergoeding.

Gevolg gesprek opnemen met werkgever: duurzame verstoring van de arbeidsrelatie

Een en ander neemt niet weg dat het heimelijk opnemen van gesprekken met een werkgever wel gevolgen kan hebben voor de voortzettingen de arbeidsovereenkomst.

Onderlinge vertrouwen tussen werkgever en werknemer

Rechtbank Rotterdam oordeelde op 7 februari 2018 dat een werknemer al anderhalf jaar lang gesprekken opnam om informatie te verzamelen voor een eventuele rechtszaak. De kantonrechter meende dat de werknemer in strafrechtelijke zin niks verkeerd heeft gedaan, maar dat daardoor het onderlinge vertrouwen tussen werkgever en werknemer was verdwenen. Werknemer heeft door zijn handelwijze laten blijken dat hij zijn werkgever al langere tijd niet vertrouwt. Daarnaast is komen vast te staan dat werknemer de opgenomen gesprekken als ‘dreigmiddel’ heeft ingezet.

Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens verstoorde arbeidsrelatie

Daardoor was er geen vertrouwen meer in een vruchtbare voortzetting van het dienstverband. De conclusie luidt derhalve dat er sprake is van een ernstige en duurzame verstoring van de arbeidsrelatie. De arbeidsovereenkomst werd ontbonden.

Disciplinaire maatregelen en integriteit

De werknemer loopt met het opnemen van gesprekken dus het risico dat de werkgever disciplinaire maatregelen kan nemen, of de kantonrechter kan verzoeken om de arbeidsovereenkomst te ontbinden wegens een verstoorde arbeidsverhouding. Als ontslag advocaat merken wij in toenemende mate dat rechters het opnemen van gesprekken afkeuren en al snel een aanleiding vinden om te concluderen dat de arbeidsverhouding zodanig is verstoord dat de rechter deze zal beëindigen. Dat geldt met name voor ambtenaren, bij wie in het algemeen hogere eisen worden gesteld in het kader van de integriteit.

Arbeidsconflict gesprek opnemen door werkgever en AVG

Het gebeurt ook wel eens dat een werkgever gesprekken opneemt. In het algemeen geldt dat het ontbreken van toestemming van de werknemer niet altijd betekent dat een werkgever daarmee onrechtmatig persoonsgegevens verwerkt. De werkgever moet dan wel aantonen dat er voor een een geluidsopname voldoende rechtvaardiging is. In een geval van een klacht van grensoverschrijdend gedrag van een werknemer, die voorwerp van onderzoek is, kan zo’n rechtvaardiging bestaan. De bescherming van derden rechtvaardigt dan een inbreuk op de privacy van de werknemer (EVRM).

Strafrecht: opnemen van gesprekken waar je als werknemer zelf geen deelnemer aan bent

Let wel, op grond van artikel 139a Wetboek van Strafrecht kan het (stiekem) opnemen van gesprekken waar je als werknemer zelf geen deelnemer aan bent, een gevangenisstraf van maximaal 6 maanden opleveren.

advocaat arbeidsrecht over opnemen van gesprek met werkgeverContact met advocaat arbeidsrecht over arbeidsconflict gesprek opnemen met werkgever

Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam mr. Snijders geeft juridisch advies aan werkgevers en werknemer over het opnemen van (telefoon)gesprekken in de arbeidsrelatie.

 

Call Now Button