Gemeente mag duurovereenkomst niet opzeggen

avatar

De Gemeente Amsterdam en de Provincie Noord-Holland c.s. hebben aldus gedurende bijna 80 jaar gezamenlijk bijgedragen in het exploitatietekort van Stichting Gooisch Natuurreservaat. De gemeente wenste van de rechtbank een verklaring voor recht dat de Gemeente Amsterdam de participantenovereenkomst rechtsgeldig heeft opgezegd.

Opzegmogelijkheid

De rechter oordeelde dat de participantenovereenkomst geen opzegmogelijkheid bevat. Het betoog van de Provincie Noord-Holland c.s. en de Stichting dat de participantenovereenkomst om die reden niet opzegbaar is, werd echter evenmin gevolgd.

Zwaarwegende grond

‘Dit maakt dat de participantenovereenkomst moet worden aangemerkt als een duurovereenkomst voor onbepaalde tijd. Een dergelijke overeenkomst is in beginsel opzegbaar. De eisen van redelijkheid en billijkheid kunnen in verband met de aard en inhoud van de overeenkomst en de omstandigheden van het geval echter meebrengen dat opzegging slechts mogelijk is indien daar een voldoende zwaarwegende grond voor bestaat (HR 28 oktober 2011, LJN BQ9854)’.

De rechtbank meende dat gezien de aard en inhoud van de participantenovereenkomst, in samenhang met de omstandigheden van het geval, de eisen van redelijkheid en billijkheid met zich brengen dat opzegging van de participantenovereenkomst slechts mogelijk is indien een voldoende zwaarwegende grond voor opzegging bestaat.

Bezuinigingen

De wijziging van beleid -de Gemeente Amsterdam wil zich meer richten op het groen in (de directe nabijheid) van de stad-, het feit dat steeds minder Amsterdammers het natuurreservaat bezoeken, dat het Gooi voor Amsterdammers een steeds minder belangrijk recreatiegebied vormt en dat de Gemeente Amsterdam genoodzaakt is tot bezuinigingen, werd als onvoldoende zwaarwegend aangemerkt als grond voor opzegging opleveren.

Dat de opzegging gepaard is gegaan met het aanbod om driemaal de jaarlijkse bijdrage aan de participanten te vergoeden, was in die omstandigheden onvoldoende om alsnog tot een rechtsgeldige opzegging te kunnen concluderen, aldus de rechtbank. Dat levert meteen de vraag op, of het aanbod van een (aanzienlijk) hoger bedrag ook tot dezelfde uitkomst zou hebben geleid.

Call Now Button