Gemeente aansprakelijk voor verkeerde informatie?

avatar

Hoge Raad

De Hoge Raad vindt dat dit moet worden beoordeeld ‘aan de hand van een groot aantal omstandigheden’, ook wel een “omstandighedencatalogus” genoemd, waarbij alle relevante aspecten worden opgesomd om te beoordelen of de verkeerde inlichting een onrechtmatige daad oplevert. Relevant is bijvoorbeeld of de ambtenaar die de informatie heeft verstrekt, geldt als een bevoegde autoriteit op het gebied van de gestelde vraag. Ook de formulering en de interpretatie van de gestelde vraag en het antwoord zijn van belang.

Vertrouwen

Op 25 mei 2012 oordeelde de Hoge Raad dat er alleen sprake kan zijn van een onrechtmatige daad bij onjuiste of onvolledige inlichtingen, als de belanghebbende in deze omstandigheden ‘redelijkerwijs erop heeft mogen vertrouwen dat hem juiste en volledige inlichtingen met een bepaalde inhoud werden gegeven’.

Eigen kennis

Hof Den Haag heeft hier op 25 maart 2014 op voortgeborduurd, en overwogen dat een mededeling van het ondernemingsloket van de gemeente dat een schetsplan in aanmerking kwam voor een bouwvergunning, geen onrechtmatige daad oplevert als de vergunning uiteindelijk wordt geweigerd. Het Hof vond dat de ontwikkelaar zelf de wettelijke voorschriften voor de beoordeling van een bouwplan had moeten kennen. Ook vond het Hof de inlichting van de ambtenaar niet kon gelden als een toezegging dat een bouwergunning/omgevingsvergunning zou worden verleend. Bovendien was de betreffende ambtenaar zelf niet bevoegd om een bouwvergunning te verlenen.

Duidelijk, concreet maar fout antwoord

Een uitzondering hierop vormt de uitspraak van Rechtbank Gelderland van 29 januari 2014 ECLI:NL:RBGEL:2014:1553, waarin de rechtbank oordeelde dat de ondernemer een concrete en duidelijke vraag had gesteld aan de gemeente (of zijn zaak in aanmerking kwam voor een ontheffing voor ondersteunde horeca) waar hij een duidelijk, concreet maar fout antwoord op had gekregen. In dit geval mocht de ondernemer volgens de rechtbank er op vertrouwen dat de door de gemeente verstrekte informatie juist was, en moest de schade die hiervan het gevolg was, worden vergoed.

Call Now Button