Geen concurrentiebeding getekend, toch strafbaar?

avatar

Wat maakt concurrentie tegen de oude werkgever onrechtmatig?

Ook zonder een getekend concurrentiebeding kan een ex-werkgever het een vertrokken werknemer nog knap lastig maken. Wat mag een ex-werknemer wel en niet tegen precies tegen zijn baas ondernemen op het gebied van concurrentie? Onze arbeidsrecht specialist mr. Egbert Dekker, advocaat in Amsterdam, licht dit toe.

Ex werknemer overtreedt de grenzen van maatschappelijke zorgvuldigheid

Al in 1955 (het arrest Boogaard/Veste HR 9 december 1955, NJ 1956, 157) gaf de Hoge Raad hier een oordeel over. Bij de beoordeling of een werknemer ‘de grenzen van maatschappelijke zorgvuldigheid’ heeft overschreden, toetst de rechter veelal aan de criteria uit dit arrest. Van onrechtmatige concurrentie tegen de oude baas is in beginsel eerst sprake indien voldaan is aan drie vereisten, te weten

  • het stelselmatig en substantieel afbreken van
  • het duurzame bedrijfsdebiet van de voormalige werkgever, dat de voormalige werknemer in het kader van de arbeidsovereenkomst mee heeft helpen opbouwen
  • met hulpmiddelen die hij daartoe vertrouwelijk van zijn werkgever ter beschikking kreeg.

Dat geldt dus ook als er geen concurrentiebeding is overeengekomen. Er moet echt aan alle vereisten worden voldaan, wil er sprake zijn van onrechtmatige concurrentie door de voormalig werknemer.

Ook kan sprake zijn van onrechtmatige concurrentie als de voormalige werknemer:

  • reeds tijdens het dienstverband een nieuw concurrerend bedrijf heeft opgericht,
  • en/of daarvoor een plan heeft geschreven,
  • waarmee hij of zij stelselmatig vaste klanten van de voormalige werkgever benadert / wil benaderen.

Bijkomende omstandigheden die duiden op overtreding

Bijkomende omstandigheden kunnen zijn het (opzettelijk) afhandig maken van personeel, het doen van voordelige aanbiedingen, het doen van ongunstige, onjuiste, schadelijke of denigrerende mededelingen over de voormalige werkgever, het verwijzen naar het vroegere dienstverband en het creëren van verwarring. Dat heeft Rb. Zeeland-West-Brabant op 8 februari 2023 nog eens uitgemaakt, in ECLI:NL:RBZWB:2023:1089.

Duurzame bedrijfsdebiet oftewel goodwill van de werkgever afbreken

Ofwel, van ongeoorloofde concurrentie is volgens vaste rechtspraak pas sprake als de ex-werknemer ‘stelselmatig en in substantiële mate het duurzame bedrijfsdebiet van zijn voormalig werkgever afbreekt’, daarbij gebruikmakend van vertrouwelijke informatie en goodwill die hij bij diezelfde werkgever heeft verkregen (Zie Rb. Rotterdam 23-01-2013, ECLI:NL:RBROT:2013:BZ1913, r.o. 5.5.1)

Hof Amsterdam (in 2012) oordeelde dat het op slinkse wijze benaderen van derden om hen ertoe te bewegen de distributieovereenkomst met de werkgever op korte termijn op te zeggen en in plaats daarvan met hen in zee te gaan (Zie Hof Amsterdam 29-11-2012, ECLI:NL:GHAMS:2012:4197, r.o. 4.3.1.1) onrechtmatig is.

Kortom: er zijn voorbeelden genoeg in de rechtspraak die er op neerkomen dat een ex-werknemer, ook als er op het gebied van concurrentie niets is afgesproken, flinke consequenties moet vrezen als hij of zij opzettelijk de oud-werkgever gaat beconcurreren. Wanneer een oud-werknemer bijvoorbeeld stelselmatig klanten benadert die duurzaam met de voormalige werknemer zijn verbonden, en daarbij gebruik maakt van kennis en gegevens die de werknemer heeft verkregen bij zijn voormalige werkgever, dan kan er sprake zijn van ‘onrechtmatige concurrentie’ met alle gevolgen vandien. De werknemer moet dan vrezen voor een verbod in kort geding en een schadevergoeding.

Contact met advocaat arbeidsrecht Amsterdam over onrechtmatige concurrentie

Zoek je betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist arbeidsrecht in Amsterdam? Bel onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht voor vragen en juridisch advies over arbeidsrecht,en concurrentiebeding.

Call Now Button