Ontslag, loondoorbetaling en detentie bij een strafbaar feit

avatar

Advocaat ontslag wegens detentie Amsterdam
Advocaat ontslag en detentie Amsterdam

Mag een werkgever zijn werknemer ontslaan als die verdacht wordt van een strafbaar feit en is gedetineerd maar nog niet is veroordeeld? Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam geeft juridisch advies en informatie over ontslag van gedetineerde werknemers.

Mijn werknemer zit vast op het politiebureau, mag ik hem ontslaan?

Onze advocaat ontslagrecht wijst op een uitspraak van Rechtbank Haarlem sector Kanton van 5 april 2012, waarin het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst van een bij de politie voorlopig gedetineerde werknemer is afgewezen. Deze zaak is behandeld door onze kantoorgenoot advocaat mr. Paul Snijders.

Ontslag wegens gedetineerd zijn – onschuldig zolang niet veroordeeld

Alleen voorlopige detentie (op het politiebureau) vond de ontslagrechter niet genoeg om tot ontslag te komen. De Kantonrechter stelde voorop dat zolang de werknemer alleen maar kort was gedetineerd, maar strafrechtelijk nog niet was veroordeeld voor deze feiten, er van uit moest worden gegaan dat

  • de werknemer zich niet aan strafbare feiten schuldig had gemaakt
  • de werkgever de strafrechtelijke verdenking ten onrechte als vaststaande feiten had aangenomen.

Arrestatie en detentie van de werknemer

De werknemer werd het niet kwalijk genomen dat hij zijn werkgever na zijn arrestatie niet onmiddellijk had ingelicht over de reden van zijn afwezigheid (detentie). Het strafblad van de werknemer vond de kantonrechter eveneens onvoldoende ernstig om mee te laten wegen, omdat dit voornamelijk verkeersincidenten betroffen.

Ontbinding van de arbeidsovereenkomst

Dat de werknemer naast zijn werk bij een club betrokken was, was eveneens onvoldoende reden voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Er was immers niet was gebleken dat de werknemer deze club daadwerkelijk exploiteerde. Ook had hij geen strijdige belangen met die van de werkgever.

Dat er loonbeslag was gelegd bij de werknemer achtte de Kantonrechter ook onvoldoende voor de conclusie dat de werknemer ‘het criminele circuit was ingetrokken’.

Ontbinding arbeidsovereenkomst (ontslag) bij detentie?

Op basis van dit alles concludeert de kantonrechter dat er onvoldoende redenen bestaan om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Immers, de kans was reëel is dat partijen nog een zinvolle invulling kunnen geven aan de arbeidsovereenkomst.

Het verzoek tot ontbinding is daarom afgewezen.

Is verdenking werknemer van strafbaar feit voldoende voor ontslag?

Uit deze uitspraak blijft, dat een werkgever bij ontslag niet zonder meer mag afgaan op een verdenking van de politie. Zelfs als het om een ernstig feit gaat, staat voorop dat iemand voor onschuldig wordt gehouden totdat het tegendeel is bewezen. Zolang de strafrechter nog geen uitspraak heeft gedaan, wordt de werknemer geacht onschuldig te zijn.

Uiteraard is hier bij wel van belang in hoeverre de werkgever over informatie beschikt waaruit blijkt

  • dat de werknemer over de schreef is gegaan,
  • en in hoeverre dat verband heeft met de werkzaamheden of de goede naam van de werkgever

Zolang echter bij verdenking van een strafbaar feit niet alles duidelijk vaststaat, moet de werkgever terughoudend zijn bij het indienen van een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst (ontslagverzoek). Ontslag op staande voet in deze situatie zal slechts bij uitzondering acceptabel zijn.

ontslag en detentie Juridisch advies over Juridisch advies over ontslag en loondoorbetaling bij detentie

Voor meer in formatie en juridisch advies over ontslag wegens detentie van een werknemer kunt u contact opnemen met onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam.

Call Now Button