Finale kwijting in vaststellingsovereenkomst, beroep op dwaling mogelijk?

avatar

advocaat vaststellingsovereenkomst amsterdamVaststellingsovereenkomst en finale kwijting

Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam, mr. P.Chr. Snijders, is o.a. gespecialiseerd in juridisch advies over vaststellingsovereenkomsten. Alle vaststellingsovereenkomsten waarin werkgever en werknemer met wederzijds goedvinden ontslag overeenkomen, bevatten een bepaling over finale kwijting. Partijen hebben dan na het ondertekenen en het uitvoeren van de vaststellingsovereenkomst (zoals beschreven in art. 7:900 BW), niets meer van elkaar te vorderen en maken daarmee een definitief einde aan hun geschil. Soms komt het echter voor dat pas hierna omstandigheden bekend worden waardoor partijen het niet meer eens zijn met waarvoor zij hebben getekend. De vraag is, of partijen dan nog gehouden kunnen worden in wat er in de vaststellingsovereenkomst is bepaald. Gerechtshof Arnhem Leeuwarden heeft hier een uitspraak over gedaan. Na het sluiten van de vaststellingsovereenkomst ter beëindiging van de arbeidsovereenkomst was verduistering in dienstbetrekking ontdekt. Er bleek € 369.340 te zijn verduisterd.

Terugbetaling van hetgeen op grond van de beëindigingsovereenkomst was voldaan

De werkgever vorderde de terugbetaling van hetgeen op grond van de beëindigingsovereenkomst aan de werknemer was voldaan. De werknemer beriep zich echter op het volgende beding in de vaststellingsovereenkomst:

“Partijen hebben alle tussen hen bestaande geschilpunten besproken en beogen met deze vaststellingsovereenkomst alle tussen hen bestaande geschilpunten te beslechten. Partijen verlenen elkaar na effectuering van bovenstaande voorwaarden finale kwijting over en weer uit hoofde van de arbeidsovereenkomst en de beëindiging daarvan, pensioenschade daaronder begrepen. De finale kwijting heeft mede tot gevolg dat Partijen zich onthouden van het instellen van enige procedure jegens elkaar uit hoofde van de arbeidsovereenkomst of de beëindiging daarvan.”

Finale kwijting heeft betrekking op de arbeidsovereenkomst en de beëindiging daarvan

Het hof oordeelde dat de vaststellingsovereenkomst ziet op het einde van de arbeidsrelatie wegens disfunctioneren van de werknemer. De werkgever had bij het aangaan van deze vaststellingsovereenkomst geen weet van de fraude die werknemer heeft gepleegd. Het finale kwijting beding heeft betrekking op de arbeidsovereenkomst en de beëindiging daarvan, op alle destijds tussen partijen bestaande geschilpunten. Daaronder valt volgens het hof niet de kwestie van de later geconstateerde fraude. Deze maakte geen deel uit van de arbeidsverhouding.

Dwaling en vaststellingsovereenkomst

Verder oordeelde het hof dat de beëindigingsovereenkomst met een beroep op dwaling kan worden aangetast. Hoewel de aard van de vaststellingsovereenkomst in beginsel aan een succesvol beroep op dwaling in de weg kan staan, betekent dit niet, dat een vaststellingsovereenkomst nooit wegens dwaling kan worden aangetast. De werknemer had bij het aangaan van de vaststellingsovereenkomst onjuiste informatie verstrekt danwel relevante informatie voor zich gehouden.
Het jarenlang patroon van ernstige fraude was bij het aangaan van de beëindigingsovereenkomst niet bekend, en de werknemer heeft daarvan bij de onderhandelingen over de beëindigingsovereenkomst geen mededeling gedaan. Het hof acht het beroep op dwaling dan ook terecht. Werknemer had bovendien op vernuftige wijze getracht zijn fraude te maskeren en dat komt voor zijn rekening. Dat artikel 11 van de vaststellingsovereenkomst elk beroep op ontbinding of vernietiging van de vaststellingsovereenkomst uitsluit, maakt dat niet anders.

Dat betekende onder meer dat de ontslagvergoeding terug moest worden betaald.

Vaststellingsovereenkomst laten controleren en checken door advocaat in Amsterdam

Contact met ontslagspecialist in Amsterdam

Neem telefonisch contact op met onze advocaat ontslagrecht in Amsterdam voor juridisch advies over de vaststellingsovereenkomst of als u uw vaststellingsovereenkomst juridisch wilt laten controleren.

Ga direct naar advies per telefoon of email, upload uw vaststellingsovereenkomst

vso

Betaalt de werkgever mijn juridische advieskosten bij een vaststellingsovereenkomst?

Ons juridisch advies over een vaststellingsovereenkomst is voor een werknemer vrijwel altijd gratis. De advieskosten worden immers veelal door de werkgever tegen een bepaald tarief vergoed. In de beëindigingsovereenkomst wordt hiervoor een bepaald budget aan advocaatkosten opgenomen. Als nodig onderhandelen wij namens u over de hoogte van de vergoeding van de advocaatkosten. In dat geval is ons advies gratis.

Krijg ik een WW uitkering als ik akkoord ga met een vaststellingsovereenkomst?

Normaalgesproken krijgt u als werknemer bij geregeld ontslag recht op een WW uitkering, mits de overeenkomst aan alle eisen van het UWV voldoet. Daarom is het van belang dat u de vaststellingsovereenkomst goed laat controleren. Niet alle vaststellingsovereenkomsten voldoen aan de eisen van het UWV. Daarnaast stelt het UWV aanvullende eisen bij de aanvraag van een WW uitkering, zoals de voorwaarde dat u bent verzekerd voor werkloosheid en dat u de laatste 36 weken voordat u werkloos werd minstens 26 weken heeft gewerkt.

Mag ik terugkomen op een vaststellingsovereenkomst nadat ik heb getekend?

Er geldt een wettelijke bedenktermijn van 2 weken na ondertekening. Als dit niet is vermeld in de vaststellingsovereenkomst zelf, is de bedenktermijn zelfs 3 weken.

Moet een vaststellingsovereenkomst een ontslagreden vermelden?

Ja. Het UWV verlangt dat u niet verwijtbaar werkloos bent en zal de overeenkomst daar op controleren. Daarom moet de vaststellingsovereenkomst een een zogenaamde ‘neutrale’ ontslagreden vermelden. Neutrale redenen om met wederzijds goedvinden ontslag te regelen kunnen zijn:

 • boventalligheid na reorganisatie (sociaal plan) of andere bedrijfseconomische redenen;
 • een geschil van inzicht of verstoorde verhouding op het werk;
 • langdurige ziekte (langer dan 2 jaar) zonder zicht op herstel (WIA).
Stellen wij ook vaststellingsovereenkomsten op?

Natuurlijk. Ook voor het opstellen van een vaststellingsovereenkomst kunt u bij ons terecht.

Wat betekent een vaststellingsovereenkomst voor mij?

Een vaststellingsovereenkomst betekent ontslag met wederzijds goedvinden. U gaat akkoord met ontslag op een bepaalde datum en onder bepaalde voorwaarden. Vanaf de einddatum bent u werkloos. U neemt dus in overleg afscheid van uw werkgever. In de vaststellingsovereenkomst staan alle voorwaarden vermeld die betrekking hebben op het ontslag. In een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst (beëindigingscontract) worden alle zaken definitief geregeld die met ontslag te maken hebben.

Wat kunt u van onze advocaten verwachten?

Onze advocaten beoordelen en controleren uw beëindigingsoverkomst op alle onderdelen, van ontslagvergoeding tot de finale kwijting. Wij checken ontslagregelingen op alle onderdelen. Tevens onderhandelen wij met de werkgever over zaken als recht op WW, UWV, einddatum, ziekte, opzegtermijn en transitievergoeding.

Wat moet er in een vaststellingsovereenkomst staan?

Elke vaststellingsovereenkomst bevat een aantal vaste bepalingen. In ieder geval hoort er in te staan:

 • de einddatum
 • de ontslagvergoeding zoals transitievergoeding
 • voorwaarden die recht geven op een WW uitkering
 • uitbetaling vakantiedagen
 • vrijstelling van werk
 • inleveren bedrijfseigendommen
 • finale kwijting
 • vergoeding van juridische kosten

[ratings]

Call Now Button