Executie van vonnis en misbruik van recht

avatar

Executie van vonnis en misbruik van recht Amsterdam advocaatMisbruik van executie

 

Onze advocaat contractenrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over executie van vonnissen. Als een schuldeiser een vonnis heeft behaald waarin een geldsom moet worden betaald, kan hij dit vonnis laten executeren door een deurwaarder. Deze kan bijvoorbeeld loonbeslag leggen bij de werkgever. Ook kan een vonnis worden verhaald door middel van executie op een woning die eigendom is van de debiteur. Stel dat een werkgever een eenmanszaak is en het salaris niet wordt uitbetaald. De werknemer kan bij een toewijzend vonnis beslag laten leggen op de woning van de werkgever. Soms gebeurt het dat een woning van een debiteur met hypotheek ‘onder water staat’. Mag een schuldeiser dan alsnog beslag leggen op de woning zodat deze openbaar moet worden verkocht? In dit soort gevallen speelt de vraag  of de executant wel voldoende belang heeft bij executie in verband met de (te verwachten) hoogte van de executieopbrengst in relatie tot de hoogte van de vordering van de hypotheek­houder. Dat het beslag op een woning mag dienen als pressiemiddel, uitsluitend om de geëxecuteerde tot betaling te dwingen wordt in de lagere rechtspraak vaak verworpen. Het executoriale be­slag is niet bedoeld om de beslagene op oneigenlijke wijze in een dwangpositie te brengen.

Executie vonnis als pressiemiddel

Als er dus geen redelijke verwachting bestaat beslag financieel resultaat voor de beslaglegger oplevert, dan kan sprake zijn van misbruik van bevoegdheid.

Een beslaglegger kan echter wel degelijk belang hebben bij handhaving van een beslag, ook als de executieopbrengst lager is dan de hypotheek, maar de onderwaarde op enig moment zou kunnen omslaan in een overwaarde.

Misbruik van bevoegdheid

Pas als het evident is dat de beslaglegger nooit enige opbrengst bij de execu­toriale verkoop zal kunnen ontvangen kan een beslag misbruik van bevoegdheid opleveren. Taxatierapporten spelen daarbij een rol, maar geven niet altijd voldoende zekerheid.

De volgende uitspraken spelen een rol bij de vraag of executie misbruik van recht oplevert.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBOBR:2014:2681:

Het feit dat de executiewaarde van de te executeren onroerende zaken lager is dan de daarop rustende hypotheekrechten betekent niet zonder meer dat [verzoeker] misbruik maakt van zijn executierecht door het vonnis en het arrest ten uitvoer te leggen.

Hof Den Bosch 16-10-2012, ECLI:NL:GHSHE:2012:BY0805:

Ook wanneer van een executie niet kan worden verwacht dat deze tot een voldoende opbrengst zal leiden, dan neemt dat niet weg dat in het belang van een schuldenaar om executie te voorkomen voor de schuldenaar een drijfveer gelegen kan zijn om op andere wijze aan de veroordeling te voldoen of voor de voldoening daarvan een regeling met de schuldeiser overeen te komen teneinde een voor hem nadelige executoriale verkoop te voorkomen.

Hof Amsterdam 16-04-2013, ECLI:NL:GHAMS:2013:BZ7383:
Misbruik van het recht tot executie van een vonnis is onder meer aanwezig wanneer de executant (a) zijn bevoegdheid uitoefent met geen ander doel dan om een ander te schaden, of (b) met een ander doel dan waarvoor zij verleend is, dan wel (c) dat hij, in aanmerking nemend de onevenredigheid bij het belang bij de uitoefening en het belang dat daardoor wordt geschaad, in redelijkheid niet tot uitoefening van zijn bevoegdheid had kunnen komen. Het ligt op de weg van degene die in kort geding staking van de executie vordert om, met alle aan een kort geding verbonden beperkingen, aannemelijk te maken dat inderdaad kan worden gesproken van misbruik van bevoegdheid.

Uit deze uitspraken volgt dat er van misbruik van executie geen sprake is als er weliswaar een onderwaarde is, maar de debiteur mogelijk alsnog, bijvoorbeeld uit andere middelen, aan zijn verplichtingen zou kunnen voldoen.

Amsterdam Executie van vonnis en misbruik van recht advocaatContact met advocaat voor executie vonnis in Amsterdam

Voor meer informatie over executie van een vonnis en misbruik van recht kunt u contact opnemen met onze advocaat contractenrecht en verbintenissenrecht.

 

Call Now Button