Erfgenamen vorderen salaris van overleden werknemer

avatar

Hebben erfgenamen recht op salaris van overleden werknemer?

Zodra de medewerker komt te overlijden eindigt de arbeidsovereenkomst automatisch. Nabestaanden hebben slechts recht op een overlijdensuitkering en mogelijk schadevergoeding. Normaal is de overlijdensuitkering een maand salaris. Soms is het niet duidelijk of de arbeidsovereenkomst al vóór het overlijden is beëindigd.

Is werknemer tot zijn overlijden in dienst gebleven?

Rechtbank Noord-Holland heeft op 3 april 2015 een uitspraak gedaan over de vraag of een werknemer, die een aanvraag voor vroegpensioen had gedaan, daarmee ook meteen zijn arbeidsovereenkomst had opgezegd, of tot zijn overlijden in dienst was gebleven.

Heeft overleden werknemer zijn dienstverband opgezegd?

De erfgenamen van de overleden werknemer hadden een kort geding aangespannen. Zij vonden dat hun overleden vader, die sinds 1975 werkzaam was, alleen maar met de werkgever had gesproken over het gebruik maken van de vroegpensioenregeling per 1 december 2014, maar dat het uiten van die wens niet gelijk staat aan het opzeggen van het dienstverband.

Hebben erfgenamen tot het einde van de dienstbetrekking recht op het volledige salaris?

Volgens de erfgenamen was de arbeidsovereenkomst niet per 1 december 2014 tussen partijen geëindigd (de datum van vroegpensioen), maar pas op 19 februari 2015, de datum van overlijden. Ook vonden de erfgenamen dat tot het einde van de dienstbetrekking het volledige salaris van de werknemer wegens ziekte door had moeten worden betaald.

Schriftelijke opzegging van de arbeidsovereenkomst door de overleden werknemer?

De kantonrechter had vraagtekens gezet bij het spoedeisend belang van de erfgenamen, maar gelet op de gevoelige aard van onderhavige kwestie nam hij deze toch in behandeling.

Verder overwoog de kantonrechter dat opzegging van de arbeidsovereenkomst door de werknemer op grond de CAO voor de bouwnijverheid schriftelijk moest geschieden.

E-mail: wil van de werknemer gericht op de beëindiging van de arbeidsovereenkomst

‘Gelet op de huidige wijze van communiceren’ verstaat de kantonrechter daar ook e-mailcorrespondentie onder. Uit die e-mails maakte de kantonrechter op dat de werknemer vroegpensioen heeft aangevraagd en toen al had besloten om per 1 december 2014 met vroegpensioen te gaan. Zo had de werknemer in zijn e-mails bijvoorbeeld aangegeven dat hij de auto van de zaak ‘met december’ zal inleveren. De wil van de werknemer was daardoor gericht op de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, zodat deze per 1 december 2014, de datum van vroegpensioen, is geëindigd, aldus de kantonrechter.

Onbetaald verlof overleden werknemer

Uit de afspraken bleek ook dat de werknemer tot 1 december 2014 voor 50% was vrijgesteld van het verrichten van werkzaamheden en dat hij voor de overige 50% in deze periode onbetaald verlof heeft opgenomen. Om die reden had de werknemer tot aan zijn pensioen voor 50% geen recht op loon.

Ziek en geen recht op loon

Zijn ziekmelding van 9 oktober 2014 veranderde daar niets aan volgens de kantonrechter, omdat een werknemer geen recht op loon heeft tijdens ziekte als hij ook zonder ziek te zijn daar ook geen recht op zou hebben.

Alle vorderingen van de erfgenamen werden afgewezen.

Call Now Button