Mag een werkgever mij dwingen een andere functie te accepteren?

avatar

Wijzigen van arbeidsvoorwaarden, moet een werknemer een andere aangeboden functie accepterenWijzigen van arbeidsvoorwaarden, moet een werknemer een andere aangeboden functie accepteren?

Veel werkgevers maken in het arbeidsrecht gebruik van een bepaling in een arbeidscontract om arbeidsvoorwaarden of een functie eenzijdig te wijzigen, een zogenaamd eenzijdig wijzigingsbeding. Zo kan het gebeuren dat een werknemer opeens een andere positie in het bedrijf moet innemen, soms zelfs een verslechtering (demotie of degradatie) . Niet altijd is dat rechtvaardig. Een werkgever hoort immers de belangen van de werknemer mee te wegen voordat zo’n ingrijpende maatregel wordt genomen. Rechtbank Amsterdam oordeelde dat een werkgever dit niet mocht doen, alleen omdat een medewerker bevriend was met de vriendin van een oude mede-oprichter. De werkgever vreesde dat door die vriendschap bedrijfsgeheimen zouden kunnen worden doorverteld. Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam mr. Snijders geeft een toelichting op deze uitspraak.

Bel een advocaat arbeidsrecht: 020 – 522 1999  

Vriendschap of liefdesrelatie en bedrijfsgeheimen

De medewerkster was gedurende haar dienstbetrekking bevriend geraakt met de vriendin van een medeoprichter en aandeelhouder van het bedrijf, die inmiddels was vertrokken. Daarna was de relatie tussen de medeoprichter en het bedrijf verslechterd. De medewerkster is daarna op vakantie geweest naar Portugal met o.a. de medeoprichter. Het bedrijf vond dat de medewerkster niet in staat is haar functie te vervullen door de persoonlijke banden die zij onderhoudt. Vooral omdat zij in aanraking komt met vertrouwelijke informatie van het bedrijf. De werkgever heeft daarom besloten haar een andere functie te geven.

Juridische grondslag voor nieuwe functie

De advocaat van de werkneemster stelde zich op het standpunt dat er geen juridische grondslag is om de medewerkster te verplichten de nieuwe functie te vervullen. Daarop heeft zij zich ziekgemeld. Later gaf zij aan dat zij geen gehoor zal geven aan een oproep. Wel hield zij zich beschikbaar om haar oude werkzaamheden te verrichten. Daarop stopt de werkgever haar salaris.

Vervolgens stapt de medewerkster met haar advocaat naar de rechter in kort geding. De advocaat vordert haar achterstallig salaris, en eist de oude baan terug.

De rechter in kort geding stelt vast dat de kern van het geschil is of de werkgever eenzijdig haar functie mocht wijzigen.

Eenzijdig wijzigingsbeding

De arbeidsovereenkomst bevat volgens de rechter inderdaad een zogenaamd eenzijdig wijzigingsbeding. Maar volgens de rechter mag een werkgever daar pas een beroep op doen, als de werkgever hiervoor een zwaarwichtig belang heeft dat groter is dan dat van de werknemer. Dat sprake is van een functie waarbij de werkneemster in aanraking komt met vertrouwelijke informatie staat volgens de rechter niet ter discussie. De rechter stelt verder vast dat het hier niet gaat om een liefdesrelatie. Het gaat om een vriendschap met de vriendin van de voormalig mede-oprichter.  Omdat het geen liefdesrelatie is, is er ook minder risico op het onbedoeld delen van gevoelige informatie. Ook is geen sprake van een rechtstreekse relatie tussen de werkneemster en de medeoprichter. De kantonrechter is van oordeel dat geen sprake is van een reële vrees dat er vertrouwelijke informatie wordt gedeeld.

Zwaarwichtig bedrijfsbelang waardoor het belang van de medewerkster bij het behoud van haar functie moet wijken

Daardoor is er ook geen zwaarwichtig belang waardoor het belang van de medewerkster bij het behoud van haar functie moet wijken. Bovendien wordt het belang van de werkneemster aanzienlijk geschaad als zij de nieuw aangeboden functie zou moeten accepteren, omdat die van een lager niveau lijkt en heel andere werkzaamheden omvat dan waarvoor zij is aangenomen.

De rechter verplicht de werkgever om de medewerkster in haar oude functie te werk te stellen met betaling van het achterstallige salaris.

Gewijzigde omstandigheden op het werk

Al eerder schreef ik over de vraag of een werknemer zomaar mag worden gedegradeerd. Ook toen was de conclusie dat dat niet zomaar mag. De Hoge Raad heeft in 1998 al geoordeelde dat een werkgever alleen wijzigingen wel mag doorvoeren,

  • als het voorstel redelijk is,
  • verband houdt met gewijzigde omstandigheden op het werk
  • en de aanvaarding redelijkerwijze van werknemer kan worden gevergd.

Wijzigen van arbeidsvoorwaarden, moet een werknemer een andere aangeboden functie accepteren advocaat arbeidsrecht amsterdamContact met advocaat arbeidsrecht Amsterdam over wijzigen van functie

Zoekt u betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist arbeidsrecht in Amsterdam? Bel onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht voor vragen en juridisch advies over arbeidsrecht, ontslag, wijzigingen functie en andere arbeidsrechtelijke onderwerpen.

 

[ratings]

Call Now Button