Opvolgend werkgever en doorstart in WWZ

avatar

Advocaat Opvolgend Werkgever Amsterdam
Advocaat Amsterdam opvolgend werkgever

Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over arbeidsovereenkomsten en opvolgend werkgeverschap na doorstart in een faillissement. Als  werknemers na een faillissement door een nieuw bedrijf worden overgenomen, blijven de oude arbeidsovereenkomsten voor (on)bepaalde tijd dan van kracht? Wanneer een arbeidsovereenkomst meer dan 24 maanden heeft geduurd of wanneer meer dan drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd elkaar opvolgen, wordt de laatste arbeidsovereenkomst automatisch omgezet in een voor onbepaalde tijd.

Volgens artikel 7:668a BW lid 2 (sinds de Wet werk en zekerheid per 1 juli 2015) geldt dit ook bij arbeidsovereenkomsten tussen een werknemer en een nieuwe werkgever, als de oude en nieuwe werkgever ten aanzien van de verrichte arbeid redelijkerwijze geacht moeten worden elkaars opvolger te zijn, ongeacht of er inzicht bestaat in de hoedanigheid en geschiktheid van de werknemer. Voorwaarde is wel dat

  • het initiatief voor de overstap ligt bij de werkgever
  • en dat het gaat om dezelfde werkzaamheden.

Doorstart na faillissement

Sinds de invoering van de WWZ kan er ook na doorstart uit faillissement sprake zijn van opvolgend werkgeverschap, ook als er een nieuwe organisatie wordt opgericht. De keten van arbeidsovereenkomsten wordt echter niet doorbroken als een nieuwe arbeidsovereenkomst (voor bepaalde tijd) wordt aangegaan met de nieuwe werkgever.

Ragetlie

Bij opvolgend werkgeverschap blijft de Ragetlie-regel van toepassing:

  • als een (nieuwe) arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt aangegaan (binnen 6 maanden) na een (oude) arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd,
  • is er toestemming van de rechter of UWV nodig voor de opzegging van de opvolgende (laatste) arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

Sinds de WWZ geldt dat door opzegging van de (oude) arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd door de curator in faillissement, de (nieuwe) arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd bij de doorstarter van rechtswege eindigt.

Echter, omdat de duur van de eerdere arbeidsovereenkomst(en) sinds de WWZ wel meetellen (artikel 7:668a BW), zal een doorstarter snel als opvolgend werkgever kunnen worden aangemerkt.

Arbeidscontract bepaalde tijd (tijdelijk contract)

Werknemers kunnen aldus vaak aanspraak maken op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd,

  • als zij bij de oude werkgever minstens twee jaar hebben gewerkt,
  • zonder onderbrekingen van meer dan zes maanden,
  • of als er totaal meer dan 3 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd zijn afgesloten.

De laatste arbeidsovereenkomst eindigt dan niet op einddatum.

Arbeidscontract onbepaalde tijd (vast contract)

Ook werknemers die een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd hadden en daarna een of meer arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd hebben afgesloten met de nieuwe werkgever, kunnen op dezelfde gronden bij de nieuwe werkgever aanspraak maken op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

 advocaat amsterdam opvolgend werkgever ontslagContact met advocaat arbeidsrecht in Amsterdam over opvolgend werkgeverschap

Raadpleeg onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam voor meer informatie over over arbeidsovereenkomsten en opvolgend werkgeverschap.

Call Now Button