Achterstallig loon en deskundigenoordeel UWV bij het instellen van een loonvordering

avatar

Achterstallig loon en deskundigenoordeel UWV

 

Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over achterstallig loon en een benodigd deskundigenoordeel (second opinion) van het UWV in een procedure bij de rechter. Het komt regelmatig voor dat een werkgever bij ziekte besluit tot een loonstop of loonopschorting. Dat gebeurt meestal als de werkgever twijfelt aan de ziekte of vindt dat de werknemer niet of onvoldoende meewerkt aan reintegratie. De werknemer kan dan in kort geding (voorlopige voorziening) bij de kantonrechter loondoorbetaling vorderen. Juist als er discussie is over ziekte (arbeidsongeschiktheid) moet de rechter kunnen vaststellen of de loonvorming van de werknemer terecht is. Daarom is de hoofdregel dat een werknemer die loon vordert omdat hij ziek is een deskundigenoordeel van het UWV over moet leggen. Uiteraard is het verstandig dat een werknemer zich in zo’n procedure door een advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht laat bijstaan. Deze kan u o.a. adviseren over de noodzaak van een deskundigenoordeel in geval van een gerechtelijke procedure.

Advocaat moet deskundigenoordeel UWV tonen bij een loonvordering in geval van ziekte (arbeidsongeschiktheid)

In het deskundigenoordeel oordeelt het UWV bijvoorbeeld of de werknemer genoeg gedaan heeft aan re-integratieinspanningen. Ook kan het UWV beoordelen of  de functie passend is. Zeker als er een geschil ontstaat over het bestaan van arbeidsongeschiktheid of re-integratie, is de advocaat van de werknemer in een gerechtelijke procedure (loonvordering bij achterstallig salaris) verplicht om een deskundigenoordeel van het UWV over te leggen.

Ontbinding arbeidscontract wegens onvoldoende re-integratie-inspanningen

Ook de advocaat van de werkgever moet soms een deskundigenoordeel aan de rechter tonen, bijvoorbeeld wanneer men ontbinding van de arbeidsovereenkomst verzoekt wegens onvoldoende re-integratie-inspanningen van de werknemer.

Deskundigenoordeel UWV en second opinion bedrijfsarts

Het deskundigenoordeel noemt men ook wel ‘second opinion’. Dat is enigszins verwarrend, omdat een zieke werknemer ook recht heeft op een second opinion van een (andere) bedrijfsarts in het kader van de reintegratie.

Wanneer is er in een rechtszaak geen deskundigenoordeel van het UWV nodig?

In een procedure hoeft de advocaat (gemachtigde) van een werknemer geen deskundigenoordeel van het UWV te tonen als:

  • De werkgever de ziekte (impliciet) niet betwist
  • Het overleggen van een deskundigenbericht in redelijkheid niet van de werknemer kan worden gevergd (artikel 7:629a lid 2 BW).

Vooral dit laatste is vaak een onderwerp van discussie tussen de advocaten bij een loonvordering bij de kantonrechter. Het gevaar bestaat dat de advocaat van een werkgever pas in de procedure het standpunt inneemt dat men de ziekte betwist. De werknemer kan dan door de rechter niet-ontvankelijkheid worden verklaard in zijn vordering.

Deskundigenoordeel van het UWV ook in kort geding nodig?

In kort geding (voorlopige voorziening) mag de rechter zelf besluiten of een deskundigenoordeel nodig is. Dat volgt uit een uitspraak van de Hoge Raad:

Gelet op deze passage uit de memorie van toelichting moet worden aangenomen dat de in (thans) art. 7:629a lid 1 BW opgenomen eis van het overleggen van een deskundigenverklaring niet geldt in kort geding. Uit de opmerking dat de rechter in werkelijk spoedeisende zaken niet genoodzaakt moet zijn te wachten totdat de second opinion is afgerond, kan niet worden afgeleid dat deze uitzondering alleen geldt in dergelijke zaken. In verband met de aard van het kort geding als spoedprocedure, het doel van efficiënte geschilbeslechting en de omstandigheid dat het voorschrift niet in het belang van de werkgever is gegeven, moet worden aangenomen dat het in een kort geding steeds aan de rechter is overgelaten om te bepalen of het overleggen door de werknemer van een deskundigenverklaring als bedoeld in art. 7:629a lid 1 BW wenselijk is.

Aanvraag deskundigenoordeel UWV

Deze uitspraak is begrijpelijk. Vaak kan immers niet van de advocaat van de werknemer worden verlangd dat die zo snel al een deskundigenoordeel ter beschikking heeft. Dat duurt namelijk een paar weken. Een kort geding is immers een spoedprocedure met zeer korte termijnen.

Dat kan echter anders zijn als de kantonrechter meent dat de advocaat van een werknemer te lang heeft gewacht met het instellen van zijn loonvordering en dus veel eerder al een deskundigenoordeel had kunnen aanvragen.

Daarom zal in kort geding de rechter per geval bepalen of het overleggen van een deskundigenverklaring noodzakelijk is. Overigens kan de rechter zelf ook een deskundigenbericht gelasten.

Om problemen te voorkomen, is het altijd aan te bevelen om in een procedure wegens achterstallig loon bij ziekte, toch tijdig een deskundigenoordeel van het UWV aan te vragen en ter zitting door de advocaat aan de de rechtbank te laten tonen.

advocaat arbeidsrecht Amsterdam over loonvordering en deskundigenoordeel UWVContact met advocaat arbeidsrecht Amsterdam over loonvordering en deskundigenoordeel UWV

Zoekt u betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist arbeidsrecht in Amsterdam? Bel onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht voor vragen en juridisch advies over arbeidsrecht, deskundigenoordeel, second opinion, achterstallig loon bij ziekte andere arbeidsrechtelijke onderwerpen.

 

 

Call Now Button