Deskundigenbericht bij letselschade?

letselschade advocaat AmsterdamLetselschade en deskundigenbericht

Als letselschade advocaat te Amsterdam staan wij u bij in procedures over letselschade. Rechtbank Utrecht gaat in een uitspraak van 7 juni 2013 in op de vraag of in een letselschadezaak het oordeel van (medisch) deskundigen aan de rechtbank verzocht moet worden door middel van een deelgeschil dan wel door middel van een voorlopig deskundigenbericht aan de rechtbank.

Deelgeschilprocedure als inschatting van de kansen in een bodemprocedure

De deelgeschilprocedure is bedoeld voor de situatie waarin partijen in het onderhandelingstraject bij letsel stuiten op geschilpunten die de buitengerechtelijke afwikkeling bij letsel belemmeren. Een deelgeschil is een geschil tussen partijen waarbij een persoon een ander aansprakelijk houdt voor de schade die hij of zij lijdt door dood of letsel, omtrent of in verband met een deel van hetgeen tussen hen rechtens geldt en waarvan de beëindiging kan bijdragen aan de totstandkoming van een vaststellingsovereenkomst over de vordering. Partijen vragen in een deelgeschilprocedure de rechter om op die geschilpunten te beslissen, zodat zij vervolgens verder kunnen met de onderhandelingen met als doel het sluiten van een vaststellingsovereenkomst.

Totstandkoming van een vaststellingsovereenkomst

Gelet daarop dient de rechtbank te beoordelen of de bijdrage van de verzochte beslissing aan de totstandkoming van een vaststellingsovereenkomst zodanig is dat dit opweegt tegen de kosten en het tijdsverloop van de procedure dan wel, indien dat niet het geval is, of het verzoek moet worden afgewezen. Als de aansprakelijkheid is erkend, komen de kosten van dat deelgeschil voor rekening van de aansprakelijke partij.

Voorlopig deskundigenbericht

De deelgeschilprocedure heeft tot doel om de onderhandelingen vlot te trekken en mogelijk definitief af te ronden. Het verzoek voorlopig deskundigenbericht heeft als doel het inschatten van de wenselijkheid en haalbaarheid van een (bodem)procedure. Met andere woorden, het indienen van het verzoekschrift voorlopig deskundigenbericht heeft naar zijn aard – in beginsel – niet het effect dat een ontstane impasse wordt doorbroken en/of onderhandelingen (zullen) worden hervat en gaat dus sowieso niet samen met het gelijktijdig indienen van een deelgeschil. Als de aansprakelijke partij niet geweigerd heeft om buitengerechtelijk tot benoeming van één of meer deskundigen te komen, maar bijvoorbeeld medewerking weigert wegens het ontbreken van een medische eindtoestand –zodat het nog niet zinvol is om een deskundige in te schakelen – is een deelgeschil niet mogelijk.

Conclusie voorlopig deskundigenbericht

Indien een slachtoffer belang heeft bij benoeming van deskundigen om een goede inschatting te maken van de kansen in een bodemprocedure en de verwachting is dat de rechter zich in de bodemprocedure waarschijnlijk door (medisch) deskundigen zal willen laten voorlichten, dan is niet een deelgeschil maar een voorlopig deskundigenbericht het aangewezen middel om het oordeel van een deskundige te vragen. Een deelgeschil zal slechts in bepaalde omstandigheden een oplossing kunnen bieden.

Contact met advocaat Amsterdam over letselschade 

Zoek je betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren letsel advocaat in Amsterdam? Bel onze gespecialiseerde advocaten voor vragen en juridisch advies over letselschade. 

Voor meer informatie over letselschade kunt u contact opnemen met onze gespecialiseerde advocaat letselschade.

 

mr. Bobbi-Joe du Bois.

Call Now Button