Degradatie en demotie in het arbeidsrecht

avatar

Advocaat Degradatie werknemer AmsterdamAdvocaat over degradatie en eenzijdige functiewijziging in Amsterdam

Onze advocaten arbeidsrecht in Amsterdam geven juridisch advies bij degradatie van werknemers, ook wel demotie genoemd of het terugzetten in functie en salaris. Mag een werkgever tot eenzijdige functiewijziging overgaan en wat zijn dan de rechten van de werknemer bij terugzetting in functie? Demotie of degradatie is een disciplinaire maatregel.

Eenzijdig wijzigingsbeding bij degradatie

De eerste vraag is of de arbeidsovereenkomst een eenzijdig wijzigingsbeding bevat voor een degradatie. Of deze maatregel redelijk is, wordt achteraf door de rechter dan getoetst aan goed werkgeverschap. Als er een goede reden voor is, bijvoorbeeld bij het goed begeleiden van een disfunctionerende werknemer, kan zo’n eenzijdige wijziging worden toegestaan. Onder omstandigheden wordt van de werknemer verwacht hiermee in te stemmen, zeker nu de functiewijziging betekent dat hij wel in dienst kan blijven.

Demotie in het kader van een verbetertraject

Een Assistent Chef werd er van beschuldigd dat hij geweigerd had om de oorzaak van lekkage in pakjes vleeswaren op te sporen. Om die reden werd hij verplicht om in het kader van een verbetertraject als productiemedewerker aan de slag te gaan. Mocht de werkgever tot deze eenzijdige functiewijziging  overgaan?

Verbetertraject en de cao

De werknemer werd eenzijdig uit zijn functie gezet, en pas na het doorlopen van een “verbetertraject” zou hij (mogelijk) worden teruggeplaatst in zijn oude functie. Voor deze degradatie had de werkgever een beroep gedaan op de cao, waarin was bepaald dat een werknemer

  • door eigen toedoen,
  • wegens onbekwaamheid
  • of op eigen verzoek

in een lager ingedeelde functie kan worden geplaatst.

Plaatsing in een lagere functie

Gerechtshof Den Haag heeft op 20 januari 2015 bepaald dat dit artikel niet een eenzijdige bevoegdheid van de werkgever inhoudt om de functie te wijzigen, maar alleen de gevolgen voor loonschalen en salaris regelt als er plaatsing in een lagere functie zou volgen.

Eerst met de werknemer overleggen: terugzetting in functie is niet is toegestaan.

Tot deze eenzijdige functiewijziging was de werkgever volgens het Hof dus niet bevoegd, en had zij eerst met de werknemer overleg moeten voeren over deze maatregel.

Maatregel disproportioneel; karakter van een straf

De getroffen maatregel ging bovendien veel te ver, vond het Hof, temeer omdat de werknemer al vijf jaar in zijn functie goed had gefunctioneerd. Ook was niet aannemelijk gemaakt dat de volksgezondheid in gevaar was geweest. Voorts had de maatregel meer het karakter van een straf. Tenslotte was het het hof niet duidelijk hoe de werkgever de werknemer in de aangenomen functie als chef dacht te kunnen evalueren aan de hand van werkzaamheden als productiemedewerker.

Wanneer mag een werkgever wijzigingen doorvoeren?

De Hoge Raad heeft in 1998 geoordeelde dat een werkgever wijzigingen wel mag doorvoeren,

  • als het voorstel redelijk is,
  • verband houdt met gewijzigde omstandigheden op het werk
  • en de aanvaarding redelijkerwijze van werknemer kan worden gevergd.

Nu dit alles niet aan de orde was, concludeert het Hof dat degradatie, terugzetting in functie, niet is toegestaan.


Contact met advocaat over degradatie of demotie in Amsterdam

Zoekt u betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist arbeidsrecht in Amsterdam? Bel onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht voor vragen en juridisch advies over arbeidsrecht, ontslag, degradatie en andere arbeidsrechtelijke onderwerpen.

 

Call Now Button