Advocaat dagvaarding Amsterdam

avatar

Advocaat dagvaarding AmsterdamDagvaarding: bel een advocaat in Amsterdam

Gedagvaard in een civiele zaak? Onze gespecialiseerde advocaten geven juridisch advies als u bent gedagvaard. Met een dagvaarding of exploit van een advocaat begint een gerechtelijke procedure (proces, rechtszaak) waarin onze advocaten in Amsterdam u kunnen bijstaan. Deze wordt opgesteld door een advocaat en uitgebracht door een gerechtsdeurwaarder. De deurwaarder kondigt op verzoek van de advocaat aan op welke datum een gedaagde partij bij een gerecht (rechtbank, gerechtshof, Hoge Raad) moet verschijnen, al dan niet vertegenwoordigd door een advocaat.

Verklaring van getuige als u bent gedagvaard

Als een partij door een advocaat wordt gedagvaard in een civiele zaak dan wordt men geacht aan de rechtbank de waarheid te vertellen, vooral als men onder ede wordt gehoord. Rechtbank Oost-Brabant heeft op 19 juni 2013 consequenties verbonden aan de tegenstrijdige stellingen die een bedrijf en haar directeur in een procedure hadden ingenomen.

De directeur had onder ede anders verklaard dan op een inlichtingen-zitting (comparitie). Dat accepteerde de rechtbank niet. De rechtbank overwoog dat een statutair bestuurder te beschouwen is als partijgetuige in de zin van artikel 164 van het wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv). Lid 2 van dit artikel bepaalt dat

  • een verklaring van een partijgetuige
  • zonder aanvullende bewijzen
  • geen bewijs in het voordeel (van zijn bedrijf) kan opleveren.

Feiten naar waarheid aanvoeren in de dagvaarding

Ook oordeelde de rechtbank dat uit hoofde van artikel 21 Rv, partijen verplicht zijn

  • om de voor de beslissing zijnde feiten
  • volledig
  • en naar waarheid aan te voeren.

Als hieraan niet wordt voldaan, kan de rechtbank hieruit de gevolgtrekking maken die haar gerade voorkomt. In dit geval constateerde de rechtbank dat de betreffende partij niet aan de waarheidsplicht heeft voldaan:

  • in de eerste plaats had de bestuurder onder ede geheel anders verklaard dan ter comparitie,
  • vervolgens had het bedrijf in de conclusie na getuigenverhoor geen woord gewijd aan deze discrepanties:

‘De rechtbank concludeert dat Vervor bij herhaling tegenstrijdige feiten heeft aangevoerd en op deze punten – waaronder ten aanzien van het gesprek van maart 2009 waar het nu om draait – gehandeld heeft in strijd met de waarheidsplicht uit artikel 21 Rv. In ieder geval ten aanzien van dit gesprek heeft [E]/Vervor zijn/haar geloofwaardigheid in dit geding verloren’.

Schade in de procedure vorderen

Gevolg hiervan was het bedrijf het bedrag moet betalen dat in de procedure gevorderd is.

De rechtbank stelt de eisende partij in de gelegenheid om bij akte haar schade nader te specificeren. Daarna zal de rechtbank een comparitie gelasten om nadere inlichtingen over de zaak te vragen en om te onderzoeken of partijen het op een of meer punten met elkaar eens kunnen worden.

Conclusie over naar waarheid verklaren

Vaak valt niet te bewijzen dat onder ede niet naar waarheid wordt verklaard. Het door de rechtbank genoemde artikel 21 Rv. kan echter vergaande consequenties verbinden aan de (on)geloofwaardigheid van een partij in een procedure. De rechtbank kan dit gebruiken als een partij niet naar waarheid verklaart.

Advocaat dagvaarding AmsterdamContact met advocaat dagvaarding in Amsterdam

Onze advocaten in Amsterdam hebben lange ervaring in de procespraktijk en kunnen alle procestukken, ook een deugdelijke dagvaarding, opstellen dan wel verweer voeren in een procedure waarin u wordt gedagvaard. Voor meer informatie en juridisch advies over dagvaarding kunt u contact opnemen met onze gespecialiseerde advocaat procesrecht in Amsterdam.

advocaat amsterdam
Call Now Button