Dagvaarding Advocaat Amsterdam Civiel Recht

avatar

dagvaarding advocaat amsterdamAdvocaat Dagvaarding Amsterdam

Met een dagvaarding of exploit begint een gerechtelijke procedure (proces, rechtszaak) waarin onze advocaten in Amsterdam u kunnen bijstaan. Deze wordt opgesteld door een advocaat en uitgebracht door een gerechtsdeurwaarder. De deurwaarder kondigt aan op welke datum een gedaagde partij bij een gerecht (rechtbank, gerechtshof, Hoge Raad) moet verschijnen. Een dagvaarding moet aan bepaalde wettelijke eisen voldoen.

Eisen dagvaarding

Er moet in staan hoe een partij moet verschijnen,

  • in persoon
  • of vertegenwoordigd door een advocaat of gemachtigde.

Sommige zittingen zijn schriftelijk, andere mondeling. Ook moet worden vermeld wat er gebeurt als de gedaagde partij niet verschijnt en of er griffierecht is verschuldigd. Ook moet de eiser zijn vordering en het verweer van de tegenpartij voldoende toelichten. Is dat niet in orde, dan kan de rechter de eiser niet-ontvankelijk verklaren. Wat zijn de risico’s als een dagvaarding niet voldoende is?

Sector kanton Rechtbank Zwolle heeft een eisende partij bij vonnis van 21 mei 2013 niet-ontvankelijk verklaard omdat de eisende partij zijn dagvaarding niet op orde had. De inlichtingen die bij dagvaarding en comparitie (zitting) aan de rechtbank zijn verstrekt, onvoldoende waren.

Dagvaarding summier

De kantonrechter overwoog dat vast moet worden gesteld dat het exploit van eiser te summier is. Eiser had nagelaten te vermelden:

  • wat het verweer van gedaagde was
  • en over welke bewijsmiddelen
  • en getuigen

hij beschikte.

Bewijs

Voorafgaande aan de comparitie van partijen had de kantonrechter, hoewel deze om nadere gegevens had verzocht, geen nadere stukken ontvangen.

Fouten dagvaarding

In het vonnis stelde de kantonrechter vast dat naast de fouten in het exploit, ‘een onvolledig en onjuist beeld is gegeven van wat partijen verdeeld houdt en wat aan het uitblijven van eisers loon ten grondslag lag. Duidelijk is dat [eiser] bij dagvaarding de feiten selectief heeft gepresenteerd en ondanks daartoe bij het vonnis van 22 januari 2013 bevolen, heeft nagelaten nadere stukken over te leggen, waarover zij kennelijk wel beschikt’.

‘Gelet op al het voorgaande is de conclusie dat (de raadsman van) [eiser] op meerdere punten in strijd heeft gehandeld met het bepaalde in de artikelen 111 jo 21 Rv en kennelijk bewust het bepaalde in artikel 7:629a BW heeft genegeerd. Een en ander leidt ertoe dat hij de kantonrechter het nemen van een afgewogen beslissing in ernstige mate heeft belemmerd, althans er de oorzaak van is dat niet kan worden beslist zonder een onnodige inspanning van de kantonrechter en van de wederpartij, zonder onnodige kosten en zonder een onnodige vertraging van de procedure. De kantonrechter heeft daaraan ter comparitie het gevolg verbonden dat hij het onderzoek ter comparitie diende te sluiten en [eiser] in haar vordering niet-ontvankelijk diende te verklaren’.

Niet ontvankelijk

De eisende partij werd niet-ontvankelijk verklaard en in de kosten van de procedure veroordeeld.

Dagvaarding door advocaat

dagvaarding advocaat amsterdamDeze uitspraak bevestigt hoe belangrijk het is dat een procedure goed wordt voorbereid met een exploit dat voldoet aan alle eisen die de wet stelt. Onze advocaten in Amsterdam hebben lange ervaring in de procespraktijk en kunnen alle procestukken, ook een deugdelijke dagvaarding, opstellen.

advocaat amsterdam
Call Now Button