Advocaat contractenrecht Amsterdam

advocaat-contractenrecht-amsterdam-verbintenissenrecht-overeenkomstenrecht-beste
Advocaat voor contracten in Amsterdam

WS Advocaten Amsterdam is specialist in contracten; dus verbintenissenrecht en overeenkomstenrecht. Het contractenrecht is uitgebreid en voortdurend onderhevig aan veranderingen in de rechtspraak. Wij geven als advocaat contractenrecht juridisch advies aan particulieren, ZZP’ers en het MKB bij problemen met uw contractpartner, en bij het beoordelen of opstellen van een contract (overeenkomst) of algemene voorwaarden.

Uiteraard onderhandelen onze juristen ook over contracten, tevens voeren wij procedures over de rechten en verplichtingen in een contract, zoals over opzegging, ontbinding, opschorting, al dan niet wegens wanprestatie. Laat u zich door juridisch adviseren door een contractenrecht advocaat, voordat u een contract tekent. En mocht het tot een probleem komen, schakel dan onze ervaren advocaat contractenrecht Amsterdam in.

Bel een advocaat contractenrecht: 020 – 522 1999  

wetboek contracten recht amsterdam advocaatContracten en het Burgerlijk Wetboek

Contracten zijn er in soorten en maten: voor bepaalde tijd, voor onbepaalde tijd of voor de duur van een project. In een contract kunnen talloze zaken geregeld worden, zoals verlenging, aansprakelijkheid, boetes en opzegging.

Sommige contracten, zoals de huurovereenkomst en de arbeidsovereenkomst, zijn uitgebreid in de wet geregeld.

Voor andere contracten geldt het algemene contractenrecht en overeenkomstenrecht: met regelingen die gelden voor elk contract, zoals het recht op nakoming, ontbinding of schadevergoeding. Ook geeft de wet speciale regels wanneer een overeenkomst achteraf kan worden vernietigd, bijvoorbeeld in het geval van

  • dwang,
  • dwaling,
  • bedrog
  • of misbruik van omstandigheden.

Onze advocaat contractenrecht Amsterdam kan u  juridisch advies geven of in een procedure uw belangen behartigen. Wij zijn u ook behulpzaam bij het opstellen of controleren van andere stukken.

Soorten overeenkomsten

Contract als verbintenis uit de wet

Ook zijn er verplichtingen uit de wet die leiden tot een afdwingbare verplichting, zoals de onrechtmatige daad: onwettig of onbehoorlijk handelen. Dat kan in een gerechtelijke procedure leiden tot rectificatie, een verbod, of het vergoeden van (letsel)schade. Onze advocaat contractenrecht Amsterdam heeft de nodige ervaring in het voeren van procedures op dit gebied.

Rechtmatige daad als bron van een contract

Tenslotte zijn er ook rechtmatige daden die een verplichting kunnen opleveren, zoals zaakwaarneming (als je voor een zaak van een ander zorgt), onverschuldigde betaling (betaling zonder rechtsgrond) en ongerechtvaardigde verrijking, bijvoorbeeld als er ten onrechte geld op een bankrekening is overgemaakt. Ook daar kan een verplichting (verbintenis) tot terugbetaling uit ontstaan.

Juridische probleem met contracten? Bel een gespecialiseerde advocaat

Veel problemen ontstaan als een contract niet goed tot stand is gekomen en een van de partijen er onderuit wil. Ook is vaak niet duidelijk wat partijen precies hebben bedoeld met hun afspraak. Tenslotte zijn er veel geschillen over de uitvoering van de overeenkomst en wat er precies kan worden gevorderd, bijvoorbeeld aan rente, boete en incassokosten; vragen waar onze advocaat contractenrecht in Amsterdam het antwoord op heeft.

advocaat-contractenrecht-amsterdam-verbintenissenrecht-overeenkomstenrecht-besteContact met advocaat over contracten in Amsterdam

 Voor juridisch advies, het opstellen van of procederen over contracten kunt u contact opnemen met onze gespecialiseerde advocaten contractenrecht, verbintenissenrecht en overeenkomstenrecht in Amsterdam.

 

advocaat contracten Amsterdam

Call Now Button