Concurrentiebeding en het motiveren van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen in een arbeidscontract voor bepaalde tijd

avatar

advocaat Concurrentiebeding en zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen amsterdamOnze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam mr. P.Chr Snijders geeft juridisch advies over een concurrentiebeding in een arbeidscontract voor bepaalde tijd (tijdelijk contract). Om geldig te zijn, moet een non-concurrentiebeding in een overeenkomst voor bepaalde tijd aan bepaalde voorwaarden voldoen. Allereerst moet volgens artikel 7:653 lid 1 sub b BW, het beding schriftelijk zijn overeengekomen en moet de werknemer op dat moment meerderjarig zijn. Verder moet het overeengekomen non-concurrentiebeding voldoen aan de wettelijke eisen van artikel 7:653 BW. Dat betekent dat bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, die is gesloten na 1 januari 2015 (intreding van de Wet werk en zekerheid) een concurrentiebeding alleen rechtsgeldig kan zijn als uit de schriftelijke motivering van de werkgever blijkt dat het concurrentiebeding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs– of dienstbelangen (artikel 7:653 lid 1 sub a en lid 2 BW). Anders gezegd, de werkgever moet het belang van het concurrentiebeding in het arbeidscontract voor bepaalde tijd zelf schriftelijk motiveren, anders is het niet geldig.

Zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen bij contract bepaalde tijd

Aan de motivering van de zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen in het non-concurrentiebeding moeten hoge eisen moeten worden gesteld. Er moet in het concurrentiebeding zelf gemotiveerd worden om welke bedrijfs- of dienstbelangen het gaat. Ook met er in staan waarom die een concurrentiebeding noodzakelijk maken.

Uitgangspunten

Uitgangspunten hier bij zijn volgens de wet:

 • Het moet een een concrete afweging zijn en er mag geen lichtvaardig gebruik wordt gemaakt van een concurrentiebeding.
 • Als de schriftelijke motivering in het concurrentiebeding ontbreekt, is het concurrentiebeding nietig.
 • De motivering van het concurrentiebeding moet er zijn bij het sluiten van de overeenkomst.
 • Het concurrentiebeding kan niet later (achteraf) nader worden gemotiveerd.
 • In de parlementaire geschiedenis staat dat sprake moet zijn van een werknemer die specifieke werkzaamheden verricht of in een specifieke functie werkzaam is.
 • De noodzaak van het concurrentiebeding moet zowel bestaan ten tijde van het sluiten van het beding als op het moment dat de werkgever zich er op beroept (Kamerstukken II 2013/14, 33818, 3 p. 91).

Inhoud concurrentiebeding

In het concurrentiebeding moet in ieder geval komen te staan:

 • Een omschrijving van de specifieke werkzaamheden van de werknemer;
 • Een omschrijving van de specifieke dienstverlening die de werkgever verricht;
 • De noodzaak van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen en waarom de belangen van de werkgever belangrijk zijn.

Concurrentiebeding en motivering in een tijdelijke arbeidsovereenkomst 

Rechtbank Limburg heeft een uitspraak gedaan over de vraag wanneer de werkgever heeft voldaan aan de motivering van de zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen in het concurrentiebeding. In de arbeidsovereenkomst was een concurrentiebeding opgenomen met de volgende toelichting over de zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen:

‘Werknemer beschikt over bijzondere en bedrijfsspecifieke kennis, gegevens en vaardigheden welke, indien deze worden ingezet in strijd met artikel 15, zwaarwegende nadelige gevolgen kunnen veroorzaken voor werkgever/het bedrijf en daarmee het bedrijfsbelang. Werknemer heeft zeer veel klantcontact, beschikt over klant- en prospectgegevens, heeft inzage in prijsstelling, het marktbewerkingsplan en financiele gegevens inzake omzet, marge, winst c.q. verlies. Wanneer deze informatie bij concurrerende bedrijven terecht komt, of wordt gebruikt bij een concurrerend bedrijf, zal dit werkgever direct schaden doordat de concurrent met deze informatie prijsbeleid en marktbewerking kan afstemmen’.

Kort geding en geldboete bij overtreding non-concurrentiebeding

De werkgever meende dat de werknemer het concurrentiebeding had overtreden en eiste in kort geding een verbod en geldboete. De kantonrechter was het daar niet mee eens. Allereerst overwoog deze dat een werknemer met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd al een groot nadeel heeft. Vooral afgezet tegen een concurrentiebeding van een werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Hij mag niet zomaar andere arbeid te aanvaarden terwijl het gezien de tijdelijkheid van de arbeidsovereenkomst juist noodzakelijk is om na afloop bij een andere werkgever een arbeidsovereenkomst aan te gaan.

Motivering van de zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen in het concurrentiebeding

De kantonrechter oordeelde dat de werkgever haar zwaarwegende bedrijfsbelangen bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst:
 • onvoldoende heeft geconcretiseerd en
 • dat de noodzakelijkheid van het beding onvoldoende is toegelicht.

Alleen opsomming van bedrijfsgegevens: geen rechtsgeldig concurrentiebeding

Werkgever heeft weliswaar een opsomming gegeven van bedrijfsgegevens waarin de werknemer tijdens zijn dienstverband inzicht zal verwerven, maar volgens de kantonrechter:
 • heeft dit een algemene strekking,
 • is onvoldoende specifiek
 • en is onvoldoende kenbaar toegesneden op de persoon van de werknemer.
Ook was niet omschreven om welke concrete klant- en prospectgegevens en marktbewerkingsplan het nu precies gaat. Daardoor was niet duidelijk waarmee dèze werknemer het bedrijfsdebiet van werkgever daadwerkelijk in gevaar kan brengen.

Achteraf motiveren van de zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen

Werkgever had ter zitting een nadere motivering van de zwaarwegende bedrijfsbelangen gegeven, maar dit was niet voldoende.

De onduidelijkheid in het contract leidde tot de conclusie dat er geen rechtsgeldig concurrentiebeding tussen partijen is overeengekomen. Dit brengt met zich dat het concurrentiebeding nietig is.

Nietig concurrentiebeding wel geldig bij omzetting naar onbepaalde tijd?

Kan een werkgever zich er dan op beroepen dat een verlengd contract met zo’n beding wel geldig is, omdat het dan voor onbepaalde tijd geldt?

Rechtbank Oost-Brabant heeft beslist dat een ongeldig beding nietig is en nietig blijft, ook als de werkgever het contract verlengt voor onbepaalde tijd.
Aangezien aannemelijk is dat in een bodemprocedure ook wordt geoordeeld dat voor de tweede arbeidsovereenkomst tussen partijen geen rechtsgeldig concurrentiebeding is overeengekomen, moet vooralsnog worden geoordeeld dat voor de derde, op 21 juli 2016 voor onbepaalde tijd gesloten arbeidsovereenkomst tussen partijen, welke overeenkomst (eveneens) is aangeduid als een wijziging/aanvulling op de bestaande arbeidsovereenkomst, ook niet een rechtsgeldig concurrentiebeding geldt, nu in die arbeidsovereenkomst evenmin een schriftelijk concurrentiebeding is opgenomen.

Hieruit kan worden opgemaakt dat een concurrentiebeding dat eenmaal ongeldig is, ongeldig blijft, ook als het contract wordt verlengd naar onbepaalde tijd. Dat kan alleen opgelost worden als er bij gelegenheid van de verlenging een nieuw contract wordt opgesteld met een geldig beding.

advocaat advocaat arbeidsrecht Amsterdam over concurrentiebeding en het motiveren van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen in een arbeidscontract voor bepaalde tijd amsterdamContact met advocaat arbeidsrecht Amsterdam over non-concurrentiebeding en het motiveren van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen in een arbeidscontract voor bepaalde tijd

Zoekt u betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist arbeidsrecht in Amsterdam? Bel onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht. Deze geeft antwoord op vragen en juridisch advies over arbeidsrecht, concurrentiebeding en het motiveren van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen in een arbeidscontract voor bepaalde tijd.

 

Call Now Button