Onvoldoende coaching bij disfunctioneren: geen ontbinding

avatar

Coaching en ontslag bij disfunctioneren

Rechtbank Utrecht heeft op 12 maart 2013 een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst afgewezen omdat een niet-goed functionerende medewerker door de werkgever niet voldoende (externe) coaching bij disfunctioneren was gegeven. De kantonrechter achtte voldoende aannemelijk gemaakt dat het functioneren van de werknemer dient te verbeteren. De werkgever had echter niet duidelijk gemaakt op welke wijze coaching bij disfunctioneren vorm had gekregen. Er was slechts één vervolggesprek geweest, en vervolgens een heel kort gesprek. De coaching bij disfunctioneren was van zeer korte duur geweest, nog geen 2 maanden.

Geen coaching bij disfunctioneren door dezelfde leidinggevende

De kantonrechter vond het ‘bepaald ongelukkig’  dat coaching bij disfunctioneren door de interim-leidinggevende zelf was aangeboden, die als lid van de sollicitatiecommissie zijn voorkeur al voor een andere kandidaat had uitgesproken. Verder acht de kantonrechter het niet erg voor de hand liggen dat in het eerste functioneringsgesprek met de nieuwe leidinggevende fundamentele kritiek op het functioneren wordt geleverd en dat vervolgens coaching door diezelfde leidinggevende wordt aangeboden.

Veilige omgeving vereiste voor coaching bij disfunctioneren

Voor een succesvolle coaching bij disfunctioneren is volgens de kantonrechter ‘essentieel dat sprake is van een veilige omgeving waarin de gecoachte zich zonodig kwetsbaar kan opstellen’. daarom  had het meer voor de hand gelegen de coaching te laten plaatsvinden door iemand die meer op afstand van stond, eventueel een externe coach.

De slotsom is dat weliswaar aannemelijk is dat het functioneren voor verbetering vatbaar is, maar dat hij hiervoor te weinig kans heeft gekregen. De kantonrechter neemt hierbij in aanmerking dat de kritiek meer ziet op het communiceren met zijn collega’s dan op het vakinhoudelijk vlak. Eveneens weegt hij mee dat men ruim 2 maanden heeft gewacht met het indienen van ontbindingsverzoek, waarbij de werknemer zijn functie bleef vervullen. Volstrekt onwerkbaar is de situatie dus niet geweest.

Deze uitsprak is in lijn met eerdere uitspraken die er op neer komen dat bij een slecht functionerende werknemer mag worden verwacht dat deze eerst serieus coaching bij disfunctioneren plaatsvindt, alvorens een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst wordt ingediend.

Call Now Button